Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
AktualnościŚwięto Patrona


W maju roku szkolnego 2019/ 2020  obchodzimy Święto Patrona inaczej niż w całej historii naszej Szkoły.

Pewnie nasza Patronka zdziwiłaby się , że w czasie nauki zdalnej tęsknimy za lekcjami w szkole. Może już tak bardzo nie lubimy Internetu, a wolimy  książki w wersji papierowej.

Mało osób wzięło udział w naszym „ zdalnym” Konkursie o Patronce, ale za to chcemy tych Uczniów docenić.

W opracowaniu ciekawostek o Marii Konopnickiej z Uczniów klas IV- V zwyciężyli:

I miejsce:          Dorota Janczur- kl. 5b

1. miejsce Janczur Dorota  klasa 5b


II miejsce:         Kacper Taff - kl. 5b
2. miejsce       Taff Kacper  klasa 5b

III miejsce:        Kinga Klasińska - kl. 5b
3. miejsce Klasińska Kinga  klasa 5b


Wyróżnienie:   Damian Kubik - kl. 5b
wyróżnienie Kubik Damian klasa 5b

W opracowaniu prezentacji o życiu i twórczości Marii Konopnickiej z Uczniów klas VI-VIII zwyciężyli:

 I miejsce:         Bartosz Płaszewski – kl. VIIa
1. miejsce-Płaszewski B. Maria Konopnicka

II miejsce:         Dominika Klasińska – kl. VIIb
2. miejsce-Klasińska D. prezentacja o Patronce

III miejsce:        Mateusz Kołacz- kl. VIII 
3. miejsce-Kołacz M. Maria Konopnicka życie i twórczość 

Wyróżnienie:   Eryk Cichy- kl. VIIa
wyróżnienie-Cichy E. Maria Konopnicka

(Aby obejżeć prezentacje należy je pobrać klikając w zamieszczone powyżej linki)

INFORMACJA

W SPRAWIE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku w terminie od 1. czerwca 2020r. do 5. czerwca 2020r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  dotyczącego czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r. wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku zapewnia się konsultacje   z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej. Konsultacje w wyznaczonych terminach będą odbywały się na terenie szkoły po uprzednim ustaleniu  spotkania  konsultacyjnego  z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Konsultacje mają charakter wyłącznie dobrowolny i dają uczniom możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem. Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie wg poniższego harmonogramu konsultacji.  Jeżeli, z jakiś przyczyn uczeń, który zgłosił chęć udziału w konsultacjach nie będzie mógł być na nich obecny, powinien to zgłosić dzień wcześniej nauczycielowi prowadzącemu konsultacje. Proszę Rodziców, aby uzupełnili i podpisali Deklaracje i Oświadczenia Rodziców otrzymane na maila, tak by uczniowie mogli je przynieść na konsultacje.

W czasie korzystania z konsultacji uczniów obowiązują na terenie szkoły  obostrzone zasady bezpieczeństwa. Proszę  więc zapoznać się, PROCEDURami BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku, które znajdują się na stronie internetowej naszej Szkoły.

Harmonogram konsultacji w okresie 01.06.2020r. – 05.06.2020r.

TERMIN

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

GODZINY KONSULTACJI

PRZEDMIOT

KLASA

PONIEDZIAŁEK

01.06. 2020r.

PIOTR PŁATEK

12:00 – 12:45

Informatyka

VIII a

WTOREK

02.06.2020r.

SYLWIA SZYWALSKA

8:00 – 8:45

Matematyka

VIII a gr. 1

9:00 – 9:45

Matematyka

VIII a gr. 2

10:00 – 10:45

Matematyka

IV a, V b

ALICJA SENDEK

12:00 – 12:45

Matematyka

VI b

13:00 – 13:45

Matematyka

VII a

KINGA MAGIERA

10:00 – 10:45

Matematyka

VII b

11:00 – 11:45

Matematyka

VI a

12:00 – 12:45

Matematyka

V b

ANNA GŁADYSZ

10:00 – 10:45

Chemia

VIII a

11:00 – 11:45

Chemia

VII b

EWA SKÓRA

12:00 – 12:45

Muzyka,

Plastyka

VII a

ŚRODA

03.06.2020r.

KATARZYNA PORĘBSKA

8:00 – 8:45

Fizyka

VII a, VII b

9:00 – 9:45

Technika

Informatyka

VI b

GIZELA POSZWA

8:00 – 8:45

Język polski

VI a

MAŁGORZATA TOROŃ

9:00 – 9:45

Historia

VII b

10:00 – 10:45

Historia

VI b

CZWARTEK

04.06.2020r.

JADWIGA WĘDEL

10:30 – 11:15

Język polski

VII a

11:15 – 12:00

Język polski

VII b

JANUSZ OPYRCHAŁ

11:00 – 11:45

Język angielski

VIII a gr. 1

12:00 – 12: 45

Język angielski

VIII a gr. 2

13:00 – 13:45

Język angielski

VII a, VII b

MARIA BĄK

11:30 – 12:00

Zaj. rew.

 

12:00 – 12:45

Geografia

VII a, VII b

13:00 – 14:00

Zaj. rew.

 

14:00 – 14:45

Geografia

VIII a

RENATA JOŃCZYK

12:00 – 12:30

Zaj. rew.

 

MAŁGORZATA TOROŃ

10:45 – 11:30

Biblioteka

 

ANNA JEWIARZ - DŁUGOSZ

10:00 – 10:45

Język niemiecki

VIII a

11:00 – 11:45

Język niemiecki

VII a, VII b

PIĄTEK

05.06.2020r.

JADWIGA WEDEL

8:00 – 8:45

Język polski

VIII a gr. 1

9:00 – 9:45

Język polski

VIII a gr. 2

RENATA JOŃCZYK

12:00 – 12:45

Biologia

V b, VII b, VIII a

13:00 – 13:45

Biologia

V Ia

PATRYK BUJAKOWSKI

12:00 – 12:45

Język angielski

VI a

13:00 – 13:45

Język angielski

V b

BEATA ZAPAŁA

12:00 – 12:45

Historia

VI aINFORMACJA

W związku ze wznowieniem działalności w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19.

Do pobrania w zakładce dokumenty

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

z okazji Święta Patronki Marii Konopnickiej


 

1.     Konkurs organizowany jest w ramach obchodów ŚWIĘTA PATRONKI,

2.     W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku z klas IV - VIII

3.     Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Patronki Szkoły -  Marii Konopnickiej.

4.     Technika i format pracy dowolny, każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedno zdjęcie pracy plastycznej w formacie JPG/JPEG. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 10mb.

5.     W Konkursie mogą brać udział prace, samodzielnie wykonane przez ucznia,  które wcześniej nie były nigdzie publikowane i nie były zgłaszane w ramach żadnego innego konkursu.

6.     Każde zdjęcie pracy plastycznej powinno być zapisane według wzoru klasa imię nazwisko.

7.     Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły oraz na FB  

8.     Ocenie podlega:

·        Zgodność z tematyką konkursu

·        Oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia

·        Ogólne wrażenie estetyczne

9.     Prace plastyczne należy wysłać do dnia 29 maja 2020 roku na adres: skora.ewa44@wp.pl

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Od 18 maja 2020r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku wznawia stacjonarne prowadzenie działalności  zgodnie  z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz z wytycznymi wydanymi przez  Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny:

 

·         od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia,

·         od dnia 25 maja 2020r. do dnia  7 czerwca 2020r. wznawia się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole   dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych, w okresie tym  rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych,

 

·         od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów  objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej,

·          od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Dowóz uczniów do szkoły na zajęcia lub konsultacje zapewnia rodzic indywidualnie swojemu dziecku, natomiast koszty dowozu dzieci (tych, które  objęte są stałym dowożeniem w ciągu roku szkolnego) pokryje Gmina i Miasto Nowe Brzesko w oparciu o indywidualne umowy zawierane z rodzicem ucznia. 

 

W dalszym ciągu do dnia 7 czerwca 2020r. dla uczniów szkół podstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne w systemie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ i GIS dotyczącymi pracy szkół i placówek oświatowych:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 
Magdalena Doniec
Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego
w Nowym Brzesku