Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

 

W obecnej bardzo trudnej, zaskakującej sytuacji stanęliśmy przed faktem wielu zmian w naszym życiu . Musimy sobie radzić z trudnościami, niepewnością , strachem, stresem w naszej codzienności.  Wspierajmy się wspólnie i pomagajmy sobie. Pamiętajmy o tym, że priorytetem w obecnej sytuacji jest bezpieczeństwo  i zdrowie  naszych Dzieci i naszych Rodzin,  po prostu Nas wszystkich. Doskonale Państwo i Wy drodzy uczniowie wiecie, że szkoła na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20. marca 2020r. przeszła z trybu stacjonarnego na  zdalny. Nauka na odległość jest dziś koniecznością  i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie, wszyscy się uczymy pracować inaczej,  dlatego  bardzo Państwa proszę     o wyrozumiałość, cierpliwość oraz  o współpracę i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

 

         Poniżej przekazuję Państwu informacje w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19:

Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego jej funkcjonowania:

1. Podstawowym sposobem  przekazywania materiałów w zdalnym nauczaniu jest poczta elektroniczna.

1) Nauczyciel przesyła  uczniom  na ich adresy e-mail materiały zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem nauczania,   Zachowaliśmy przyjęty w szkole plan zajęć, aby uporządkować pracę nauczycieli   i uczniów , w szkole zajęcia trwały 45 minut, teraz planujemy nasze działania na 20-30 minut. Harmonogram zajęć  ze skróconym czasem wychowawcy przekażą uczniom drogą mailową.

2) Nauczyciel w systemie zdalnego nauczania dodatkowo może posługiwać się  następującymi sposobami przekazywania materiału po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami:

Komunikatory Messenger, WhatsApp, telefon

2. Zdalne nauczanie może mieć  charakter synchroniczny (zajęcia  w czasie rzeczywistym wg planu zajęć ) oraz asynchroniczny ( w odroczonym czasie, jeśli dziecko z przyczyn od niego niezależnych nie może uczestniczyć w czasie rzeczywistym) oznacza to, że  uczeń ma możliwość skorzystania z  materiałów przesłanych przez nauczyciela  w dogodnym dla niego i rodzica czasie.

3. Nauczyciel pocztą elektroniczną i ewentualnie wybrany przez  siebie kanał przesyła/ przekazuje uczniom materiały potrzebne do realizacji  podstawy programowej  z danych zajęć edukacyjnych.

4.Nauczyciel przesyła uczniom,  materiały niezbędne do realizacji zajęć , w tym materiały w postaci elektronicznej, wykorzystując platformę https://epodreczniki.pl/, https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje materiały oferowane przez wydawnictwa i portale edukacyjne .

5. Materiały mogą zawierać zadanie domowe, które są przesyłane przez ucznia na email nauczyciela  w formie ustalonej  z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. Nauczyciel sprawdza pracę, nauczyciel dodaje komentarz i przesyła poczta zwrotną.

We wszystkich działaniach należy brać pod uwagę  możliwości psychofizyczne ucznia.

6. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w ramach swojej  jednostki lekcyjnej  poprzez  pocztę elektroniczną lub inne wybrane komunikatory.

7. W trybie zdalnym  na warunkach ogólnych. odbywa się również  nauczanie uczniów z orzeczeniami realizującymi zajęcia rewalidacyjne.

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania informacji o formie i terminach tych konsultacji

 

1.  Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.

2.  Konsultacje mogą odbywać się na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe lub w inny ustalony  indywidualnie  z uczniem i z rodzicem sposób oraz w terminie przekazanym uczniom i ich rodzicom przez nauczyciela.

 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach. Sposób monitorowania  postępów uczniów oraz weryfikację wiedzy ustala nauczyciel  danych zajęć a ponadto:

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, doświadczeń, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci  notatki czy zdjęcia przesłanego drogą mailową.

3. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

4. Nauczyciel informuje ucznia, o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, lub komunikatory społeczne).

5. Rodzic może uzyskać informację o postępach w nauce i otrzymanych ocenach ucznia podczas konsultacji z nauczycielem mailowo lub przez komunikatory społecznościowe.

 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość:

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, prace długoterminowe, aktywność, notatki i inne w zależności od specyfiki przedmiotu.

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

8. Nauczyciele w pracy zdalnej określają jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

  

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:

       1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,

       2) nauczyciel pracujący zdalnie, prowadzi  własną wewnętrzną dokumentację, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po powrocie do szkoły.

 

2. Inne dokumenty, np. notatki , ustalenia, informacje  mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.

3. Nauczyciel w zabezpieczonym pliku archiwizuje materiał przesyłany uczniom  oraz  wytwory pracy  uczniów.

4. Wszystkie tematy zajęć edukacyjnych  oraz oceny uzyskane w okresie zdalnego nauczania zostaną przeniesione do dziennika lekcyjnego w czasie późniejszym i w warunkach  wyznaczonych  przez dyrektora.

 

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.

2. Konsultacje mogą odbywać się na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.

3. Termin konsultacji zostaje indywidualnie ustalony z  uczniem  i jego rodzicem drogą mailową lub przez komunikator społecznościowy.

 

Na bieżąco o wszelkich zmianach będziecie Państwo i Uczniowie informowani drogą mailową, przez stronę szkoły lub telefonicznie. Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami celem koordynacji działań w zakresie zdalnego nauczania. Podaje również kontakt mailowy do szkoły zpsgnowebrzesko@interia.pl

 

Życzę Państwu i Uczniom spokoju, zdrowia i serdecznie pozdrawiam

Magdalena Doniec
Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego
w Nowym Brzesku


 

WYDŁUŻONY CZAS NA ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ I DO PRZEDSZOLA !W dniu 20 marca 2020 r. zarządzeniem Burmistrza wydłużono czas na rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego i do klasy pierwszej w szkołach w naszej gminie. Poniżej linki do aktualnych harmonogramów:

Rekrutacja do Przedszkola


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej


Dokumenty się nie zmieniają, znajdą je Państwo pod poniższym linkiem:


https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,1724259,zarzadzenie-nr-72020-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-30-stycznia-2020r.html

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”- DZIAŁAJMY RAZEM!

2020_03_11 15_21 Office Lens (1)

 

Celem konkursu było:

 

Promowanie „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Zwiększenie i pogłębienie wiedzy nt. cyberprzemocy.

Kształtowanie postaw i zachowań dotyczących bezpieczeństwa online.

Promowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież.

 

I miejsce ex aequo: Julia Szczepańska klasa VII a i Karina Trela klasa V b

II miejsce: Damian Kubik klasa V b

 

Gratulujemy!

2020_03_11 15_20 Office Lens2020_03_11 15_21 Office Lens


[Tekst i foto: E. Skóra]


Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  w  dniach od 16. do 25. marca 2020 r.  Zespół Przedszkolno – Szkolny w Nowym Brzesku  jest zamknięty.

W sprawach pilnych  bardzo proszę  kontaktować się z sekretariatem drogą elektroniczną poprzez email : zpsgnowebrzesko@interia.pl

W kwestii rekrutacji do Przedszkola lub  do Szkoły Podstawowej dokumenty ( skan lub zdjęcia dokumentu)  proszę składać drogą elektroniczną  na powyższy adres mailowy lub drogą pocztową na adres:  ZPS w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29, 32 – 120 Nowe Brzesko.

Pamiętajmy, że zajęcia są zawieszone ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Zatem powinny one pozostawać w domach i jak to tylko możliwe powinny wykorzystać ten czas do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl  :  (szkoła podstawowa), (edukacja wczesnoszkolna) udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Polecamy także na stronach rządowych:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Należy tam wybrać odpowiednią klasę i wejść na konkretne przedmioty nauczania.
Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Jeśli Państwo macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej ZUS;

Proszę o sprawdzanie  na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Głównym celem zawieszenia zajęć jest ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Postępujmy mądrze i  odpowiedzialnie, by nie przyczyniać się do jego transmisji z osoby na osobę.

Z poważaniem,

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku

 

 

 

DRODZY UCZNIOWIE !!!

 Aby dobrze wykorzystać czas w którym nie możemy się spotykać w szkole prosimy Was o to, by samodzielnie powtarzać i utrwalać nabyte wcześniej w szkole umiejętności. Pamięć wymaga ciągłego ćwiczenia.

Codziennie zaplanujcie kilka godzin na naukę własną!

Po ponownym uruchomieniu szkół będziecie mogli się pochwalić wiedzą, którą zdobyliście.
Ponad to zaplanowane sprawdziany będą się odbywały normalnie zaraz po przerwie np. kl VI z historii, kl VII z geografii, niemieckiego.

Rozwijajcie swoją wiedzę w domu.
KTO SIĘ NIE ROZWIJA, TEN STOI W MIEJSCU. KTO STOI W MIEJSCU, TEN SIĘ COFA, bo inni wokół niego idą do przodu.

Telewizja uruchomiła na kanałach dziecięcych bloki programów edukacyjnych. Polecamy zwłaszcza w godzinach od 9.00 do 13. 00 programy dla dzieci w telewizji ABC, oraz odpowiednio do wieku i zainteresowań kanały Da Vinci Learning, Nat Geo Wild, Animal Palnet, TVP Historia itp. Również każdego dnia w godzinach do 13:00 do 17:00 TVP Kultura uruchomi specjalne pasmo edukacyjne. Znajdą się w nim spektakle teatralne czy seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Widzowie zobaczą m.in. „Zemstę”, „Szatana z siódmej klasy” czy „W pustyni i w puszczy”.

Polecamy także na stronach rządowych:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Należy tam wybrać odpowiednią klasę i wejść na konkretne przedmioty nauczania.

Zachęcamy do skorzystania z wartościowych linków na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

Do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl  :  (szkoła podstawowa), (edukacja wczesnoszkolna) udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Mądrze korzystajmy też z wiedzy dostępnej w internecie. Możesz korzystać z wirtualnych bibliotek np.
wolnelektury.pl -  gdzie można pobrać lub czytać on line zadane lektury szkolne,

ninateka.pl -  słuchowska, spektakle, bajki

Możesz wypróbować naukę wirtualna na platformie: https://szkolawchmurze.org/

Zajrzyj pod ten link aby poznać miejsca które skutecznie pomogą Ci w nauce języka angielskiego: http://elikeenglish.pl/10-miejsc-w-sieci-ktore-skutecznie-pomoga-ci-w-nauce-jezyka-angielskiego/

Wiedzę historyczną poszerzysz tu:  https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/zrodla-i-materialy-edukacyjne/

Możemy też korztsać z serwisów VOD gdzie są nagrania programów dla dzieci i młodzieży np:
https://vod.tvp.pl/website/ziarno,8231505

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, pamiętając, że w obecnej sytuacji nie jest to czas ferii, poniżej będziemy umieszczać wskazówki do nauki od nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
Zaglądajcie na naszej stronie do zakładki "Dla uczniów"