Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Dla rodziców

 

*  *  * 

Informacja o wynikach rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych

 przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia

do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku

od 1.września 2024 r.

BZDOŃ KALINA

KANIA BLANKA

KRZYK SARA

MAĆKOWSKI JULIAN

NAGIELSKA EMILIA

NOWAK LENA

SALA ANTONINA

SALA IGNACY

ŚLIWA STANISŁAW

STASIAK ANNA

SUCHENKO TYMON

WALCZYK MARCIN

RUSEK MAJA

GRZESIK MIŁOSZ

DRÓŻDŻ MIKOŁAJ

MISKA POLA

KAMIENIARZ JAKUB

RYBSKA ZUZANNA

GOŁEBIOWSKI HENRYK

KURNIK FRANCISZEK

KOWALSKA MAJA

STASIAK ALICJA

STANISŁAWCZYK ZOFIA

JAGŁA JULIA

OLSZAK LIDIA

CHUCHMACZ SZYMON

SZCZEPAŃSKI FRANCISZEK

FITA FRANCISZEK

RERUTKO NADIA

KROSTA ZOFIA

GZYL NELA

GĘBKA LAURA

TABOR  NIKOLA

MANIAK PAWEŁ

NOWAK ŁUCJA

 

 

 

Prosimy Rodziców zakwalifikowanych kandydatów, zgodnie z procedurą rekrutacyjną,  o  złożenie do dnia 29. marca 2024r. pisemnego „Potwierdzenia woli przyjęcia” do naszego przedszkola.
(druki do zabrania w szatni lub na stronie www.spnb.pl)

Lista dzieci niezakwalifikowanych

przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia

do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku

od 1.września 2024 r.

 

 

FULARSKA MARIA

KULIŃSKA ZOFIA

GĄDEK MAKSYMILIAN

DUŚ DOMINIK

WALCZYK JERZY

WAWRZASZEK ALICJA

 


Dyrekcja Zespołu Przedszkolno-Szkolnego informuje, że na rok szkolny 2024/2025

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku zostali przyjęci wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania.
Z poważaniem  

Magdalena Doniec 

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

w Nowym Brzesku

*  *  *

*  *  *

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

 1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
 2. zarządzeniu Nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko,
 3. Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych lub zmienić swojemu dziecku dotychczasową placówkę przedszkolną- w związku z tym należy złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

 Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 22.02.2024r. do dnia 29.02.2024r. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.

Deklaracja o kontynuacji do pobrania tutaj

Wniosek o przyjęcie do przedszkola do pobrania tutaj

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (rok urodzenia: 2019, 2020 i 2021). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz wskaże rodzicom/opiekunom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu w Nowym Brzesku, oraz w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Mniszów, Sierosławice i Nowe Brzesko

Wnioski można pobrać w w/w placówkach.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy składać bezpośrednio do wybranej placówki.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Brzesko (podstawa prawna: art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Brzesko, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę brane są kryteria określone w Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uchwała do pobrania tutaj

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wśród kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko, nadal dysponuje się wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

(przyjęty Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r.)

  Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 marca 2024r. 15 marca 2024r. do godz. 15:00 6 maja 2024r. 10 maja 2024r. do godz. 15:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
18 marca 2024r. 22 marca 2024r. 13 maja 2024r. 17 maja 2024r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.  
25 marca 2024r. do godz. 15.00 20 maja 2024r. do godz. 15:00
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.   26 marca 2024r. 29 marca 2024r. do godz. 15:00 22 maja 2024r. 30 maja 2024r. do godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.  
10 kwietnia 2024r. do godz. 15:00 31 maja 2024r. do godz. 15:00

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.)

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pozostałych informacji dot. postępowania rekrutacyjnego i organizacji placówki przedszkolnej udzielają dyrektorzy szkół.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH –

Klauzula rekrutacja N.Brzesko.docx

Oświadczenie woli, załącznik nr 6https://nowe-brzesko.pl/zasady-naboru-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych/   


 *  *  *
Zasady naboru do klas pierwszych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2024/2025

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko zostały przygotowane w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
 2. zarządzenia Nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.,
 3. uchwały Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się w szkołach podstawowych w: Mniszowie, Sierosławicach i w Nowym Brzesku.

Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców jeżeli dziecko mieszka w innym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka (kandydata), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (podstawa prawna art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem do pobrania tutaj

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym wg. poniższych zasad:

 1. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół składając
  wniosek do pobrania tutaj
 2. szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 3. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską –
  uchwała do pobrania tutaj

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

(przyjęty Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r.)

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.  
1 marca 2024r. 15 marca 2024r. do godz. 15:00 5 kwietnia 2024r. 12 kwietnia 2024r. do godz. 15:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
18 marca 2024r. 15 kwietnia 2024r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   20 marca 2024r. do godz. 15.00 18 kwietnia 2024r. do godz. 15:00
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.   22 marca 2024r. 29 marca 2024r. do godz. 15:00 19 kwietnia 2024r. 26 kwietnia 2024r. do godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   04 kwietnia 2024r. do godz. 15:00 30 kwietnia 2024r. do godz. 15:00

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

– art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.)

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji udzielają Dyrektorzy Szkół, którzy w swoich placówkach udostępniają druki zgłoszenia i wniosku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula rekrutacja N.Brzesko.docx

Oświadczenie woli, załącznik nr 7


*  *  *

Plac zabaw - Piękna wiosna tej zimy
 :-) 
 

         Minął rok od podpisania przez Stowarzyszenie "Pro nobis - edukacja i rozwój" Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie budowy ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku. Ukończona inwestycja jest zgodna z umową podpisaną przez Stowarzyszenie na dofinansowanie zadania pt.: „Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku” realizowanego przez Stowarzyszenie "Pro nobis - edukacja i rozwój" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

         Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w wysokości: 280 000 zł.
Celem operacji jest: Poprawa stanu dostępności przestrzeni publicznej oraz estetyki przestrzennej, w tym miejsc służących zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.
Środki finansowe uzyskaliśmy w naborze wniosków zorganizowanym przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O. Cenoma”.

  

To był dobry i owocny czas skutecznego działania naszego Stowarzyszenia "Pro nobis - edukacja i rozwój".

        Miło nam poinformować, że w piątek 23. lutego 2024 roku otrzymaliśmy wiadomość e-mail z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, że złożona przez nas dokumentacja dotycząca ukończonych robót na placu zabaw została pozytywnie zweryfikowana w związku z tym końcowy wniosek o płatność został zaakceptowany i przekazany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

       Choć luty to zdecydowanie nietypowa pora na korzystanie z placu zabaw na świeżym powietrzu, to dzięki łaskawej, typowo wiosennej aurze możemy bawić się na wszystkich urządzeniach.         Oczekiwany przez wszystkie dzieci i uczniów nowoczesny plac zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno - Szkolnego jesienią przeszedł pozytywnie kontrolę techniczną. Zamontowane kolorowe i trwałe urządzenia przeznaczone są dla najmłodszych jak i troszkę starszych dzieci. Zjeżdżalnie, trapy, huśtawki, równoważnie, bujaczki a nawet linowa piramida i tyrolka - wszystko po to, aby od wiosny milusińscy mogli aktywnie spędzać czas. Jeżeli zmęczą się zabawą - można zatrzymać się i przy piaskownicy zagrać w kółko i krzyżyk lub usiąść przy stolikach z szachownicami i rozegrać partię warcab (trzeba pamiętać o zabraniu pionków z domu).
Dla rodziców, którzy przyjdą z dziećmi przygotowano drewniane ławki. Teren placu zabaw jest częściowo trawiasty a częściowo pokryty bezpieczną nawierzchnią amortyzującą ewentualne upadki.         Mamy nadzieję, że chętni korzystający z ogólnodostępnego placu zabaw będą się tam bawić radośnie i bezpiecznie. Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Nowe Brzesko i nie tylko do korzystania z otwartego placu zabaw zgodnie z regulaminem umieszczonym przy wejściu na plac. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Serdecznie dziękujemy

wszystkim ludziom dobrej woli
zaangażowanym w powstanie tego pięknego obiektu dla dzieci.
Warto pamiętać, że wiele osób, zgodnie współpracując poświęciło mnóstwo swojej wiedzy, umiejętności, czasu, sił i zapału aby najmłodsi mieszkańcy
naszej Małej Ojczyzny mogli się tu przez długie lata ciekawie bawić
a także rozwijać w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej.


WIRTUALNA STRZELNICA

 

w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku już działa!

 

ZAPRASZAMY !!!

 

Zajęcia w Wirtualnej Strzelnicy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach  od 16.00 do 20.00. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 12. rok życia, przy czym niepełnoletni muszą być pod opieką osoby dorosłej. Udział w zajęciach jest możliwy po uprzednim dokonaniu rezerwacji i podpisaniu porozumienia z Dyrektorem Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku.

 Rezerwacji można dokonać przez :

- SMS na nr tel. 536-704-036

-e- mail  na adres :strzelnicanowebrzesko@gmail.com

            W treści rezerwacji należy podać: datę,  godziny od-do,  ilość uczestników ( grupa do 6 osób ). Rezerwacja następuje po otrzymaniu informacji zwrotnej od prowadzących zajęcia.  Istnieje możliwość sprawdzania wolnych terminów w kalendarzu przez link:


        Kalendarz rezerwacji strzelnicy 


plakat_page-0001
*  *  *

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

23–31.12.2023 r. Zimowa przerwa świąteczna

12–25.02.2024 r. Ferie zimowe

28.03.–2.04.2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna

14 –16.05.2024 r. Egzamin ósmoklasisty

21.06.2024 r. Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne:

 • 2 – 3.11.2023 r.
 • 22.12.2023 r.
 • 2.01.2024 r.
 • 29– 30.04.2024 r.
 • 2.05.2024r.
 • 31.05.2024 r.

Zebrania z Rodzicami:

 • 21.09.2023 r.
 • 22.11.2023 r.
 • 7.02.2024 r.
 • 17.04.2024 r.

 

*  *  *
Trasy autobusów szkolnych AKTUALIZACJA


TRASY PRZYWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W NOWYM BRZESKU 2023/2024

 

 355218423_591468152969271_5348476356615099176_n

PRZYWOZY:

Autobusy nr I i II

 

TRASA NR: 1      GODZ. 7.00        

MNISZÓW KOLONIA,MNISZÓW SZKOŁA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY, JÓZEFÓW, KACZE DOŁY, RUDNO SZKOŁA, RUDNO WIEŚ ( przez ul. Św. Huberta) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TRASA NR: 2      GODZ.7.00         

MNISZÓW CHEŁM, GRUSZÓW ( ŚDS), GRUSZÓW DÓŁ, PŁAWOWICE, HEBDÓW MLECZARNIA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW GÓRNY, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

 

        Autobus nr IV

TRASA NR: 3  GODZ.7.30

HEBDÓW KLASZTOR, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

       

 ODWOZY

Autobusy nr I i II

 

TRASA NR: 4          Poniedziałek- Piątek GODZ. 12.40

 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, KACZE DOŁY  (autobus wraca do miejscowości) JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW KOLONIA, MNISZÓW SZKOŁA.

 

                                                                                                                                                 

TRASA NR: 5    Poniedziałek- Piątek  GODZ. 12.40        

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU ,HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW (śds), PŁAWOWICE,GRUSZÓW DÓŁ, MNISZÓW CHEŁM.

                                                                                                                                                    

TRASA NR: 6      Poniedziałek, Czwartek, Piątek   GODZ. 14.30

                            Wtorek, Środa       GODZ.15.20

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU,RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY  autobus wraca do miejscowości JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW SZKOŁA.

                                                                                                  

TRASA NR: 7      Poniedziałek, Czwartek,  Piątek   GODZ. 14.30

                            Wtorek, Środa       GODZ.15.20

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW ( ŚDS), PŁAWOWICE, GRUSZÓW DÓŁ, MNISZÓW CHEŁM.

 
Orientacyjne godziny dla poszczególnych przystanków należy doliczyć jak w ubiegłym roku.

                                                                                                                                                                                 

*  *  *
Informacja o telefonach zaufania

oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
którzy potrzebują pomocy


Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

ramkapomocowa

27.03.2023

Lista dzieci zakwalifikowanych

 przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku od 1.września 2023 r.

 

BARADZIEJ  MARCEL

BRYNICZKA MAJA

CZAJKA  LENA

DZIKOWSKI  KACPER

IMIOŁCZYK ZOFIA

KALAFARSKA  LENA

KALAFARSKI  LEON

KALARUS ALICJA

KRALKA JAKUB

KROSTA  OSKAR

MAJ  KAJETAN

MAKSYMOWICZ  NIKODEM

NOWAK  NIKODEM

NOWAK ALICJA

NOWAK MARCEL

ORACZ IGOR

SEKUNDA  JAKUB

STAŚKO GAJA

TABOR PIOTR

ZAWARTKA TYMOTEUSZ

ZIĘTARA ESTERA

 

Prosimy Rodziców zakwalifikowanych kandydatów, zgodnie z procedurą rekrutacyjną,
 o  złożenie do dnia 7. kwietnia 2023r. pisemnego „Potwierdzenia woli przyjęcia” do naszego przedszkola.
(druki do zabrania w szatni lub na stronie www.spnb.pl załącznik nr 6 oświadczenie woli(1) (1)

 

                                                                                                       

Lista dzieci niezakwalifikowanych

przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku od 1.września 2023 r.

 Dzieci oczekujące: 

KUBIK ALEKSANDER
STANISŁAWCZYK ZOFIA 

                                                                                                                                                        Z poważaniem 

                                                                                                                                                          Alicja Sendek

                                                                                                                                                     II wicedyrektor ZPS

 logo_fe_wer        logo_rp       logo_ue_efsZespół Przedszkolno – Szkolny w Nowym Brzesku
realizuje przedsięwzięcie
„Krok milowy w kierunku efektywnej komunikacji 
w języku angielskim”

w Projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie
wzmacniane kompetencji kluczowych uczniów w obszarze językowym, cyfrowym,
kulturowym i społecznym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Dwudziestu uczniów wyłonionych w procedurze Rekrutacji weźmie udział
w dwutygodniowym wyjeździe w terminie od 16.04-29.04.2023r. do Szkoły przyjmującej
Elementary school „ Vladimir Nazor” w Duga Resa w Chorwacji, w której wraz
z rówieśnikami chorwackimi podczas zajęć w szkole i poza nią będą realizować założony
program merytoryczny wg harmonogramu przedsięwzięcia. Wyjazd poprzedzony zostanie
etapem przygotowawczym w formie 20 godzin zajęć merytorycznych, pedagogicznych,
informatycznych i wychowawczych.
Kwota finansowania przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Społecznego: 150 tys. zł.

Zachęcamy aby zapoznać się z poniższymi linkami:

Regulamin rekrutacji do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów-Nowe Brzesko

Wzor_karty_zgloszenia-ucznia-do-mobilnosci
*  *  *
Zasady naboru do klas pierwszych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2023/2024

 https://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/9412/zasady-klas-pierwszych-w-szkolach.html

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko zostały przygotowane w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
 2. zarządzenia Nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.,
 3. uchwały Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się w szkołach podstawowych w: Mniszowie, Sierosławicach i w Nowym Brzesku.

Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców jeżeli dziecko mieszka w innym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka (kandydata), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (podstawa prawna art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem do pobrania tutaj

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym wg. poniższych zasad:

 1. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół składając       wniosek do pobrania tutaj  
 2. szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 3. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską –            uchwała do pobrania tutaj

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

(przyjęty Zarządzeniem nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r.)

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

1 marca 2023r.

17 marca 2023r. do godz. 15:00

6 kwietnia 2023r.

13 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

21 marca 2023r.

14 kwietnia 2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

22 marca 2023r.

do godz. 15.00

17 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

23 marca 2023r.

29 marca 2023r.

do godz. 15:00

19 kwietnia 2023r.

26 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30 marca 2023r.

do godz. 15:00

28 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

 

 

 

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

- art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji udzielają Dyrektorzy Szkół, którzy w swoich placówkach udostępniają druki zgłoszenia i wniosku.

 

*  *  *

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko na rok szkolny 2023/2024

 https://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/9413/zasady-naboru-do-przedszkola.html

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

 1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 2. zarządzeniu Nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko,
 3. Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych lub zmienić swojemu dziecku dotychczasową placówkę przedszkolną- w związku z tym należy złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

 Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 22.02.2023r. do dnia 28.02.2023r. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.

Deklaracja o kontynuacji do pobrania tutaj

Wniosek o przyjęcie do przedszkola do pobrania tutaj

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (rok urodzenia: 2018, 2019 i 2020). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz wskaże rodzicom/opiekunom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu w Nowym Brzesku, oraz w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Mniszów, Sierosławice i Nowe Brzesko

 

Wnioski można pobrać w w/w placówkach.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy składać bezpośrednio do wybranej placówki.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Brzesko (podstawa prawna: art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Brzesko, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę brane są kryteria określone w Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uchwała do pobrania tutaj

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wśród kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko, nadal dysponuje się wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

(przyjęty Zarządzeniem nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r.)

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2023r.

17 marca 2023r. do godz. 15:00

4 maja 2023r.

12 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

20 marca 2023r.

24 marca 2023r.

15 maja 2023r.

19 maja 2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

27 marca 2023r.

do godz. 15.00

23 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

28 marca 2023r.

7 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

24 maja 2023r.

30 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

14 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

31 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

 

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.

 

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pozostałych informacji dot. postępowania rekrutacyjnego i organizacji placówki przedszkolnej udzielają dyrektorzy szkół.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -

Klauzula rekrutacja N.Brzesko

 

oświadczenie woli.docx*  *  *
Zasady opłat za obiady w Szkole PodstawowejSzanowni Państwo,

Przypomnienie zasad korzystania ze szkolnej stołówki. Zamówienie i opłacenie obiadów na miesiąc grudzień
odbywa się wyłącznie w aplikacji "Jem w szkole". (Nie ma innych możliwości zamówień.)
Zamawianie w aplikacji działa z opóźnieniem jednego dnia tzn. jeśli Rodzic złoży zamówienie w poniedziałek,
dziecko będzie mogło skorzystać z posiłku od środy.

Z góry dziękujemy za terminowe regulowanie należności.

 

*  *  *
Zaproszenie


Z okazji Dnia Babci i Dziadka

w dniu 25.stycznia 2023 roku (środa) o godzinie 13.00

na hali sportowej Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku

odbędzie się uroczysty występ Dzieci na naszego Przedszkola.

Zapraszamy do posłuchania piosenek i wierszy dedykowanych ukochanym babciom i dziadkom.
W programie występu również wspaniałe układy teneczne w świątecznej atmosferze. 

Miło nam będzie gościć Rodziny i Przyjaciół naszych podopiecznych!
Serdecznie zapraszamy do udziału!


*  *  *
PLANY NA FERIE w Przedszkolu Samorządowym

Szanowni Państwo,
W Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku w dniach
30 stycznia- 12 lutego 2023 roku będą ferie zimowe. Nie będzie dowozów.


Przedszkole w tym okresie pracuje w godzinach 7.00-17.00. Aby dobrze zaplanowac pracę placówki
prosimy do 23 stycznia 2023 podać informację do Wychowawczyń,
które dzieci planują uczęszczać w czasie ferii na zajęcia w przedszkolu. 


Uprzejmie prosimy również o pamiętanie o bieżącym informowaniu Wychowawczyń
o nieobecnościach i planowanych powrotach
(np. "Jaś wraca od wtorku" lub "Basia jest w przedszkolu od poniedziałku po feriach"),
ponieważ rano na podstawie zebranych informacji przygotowujemy odpowiednią ilość posiłków.  


Z góry dziękujemy :)

*  *  *
Harmonogram pracy biblioteki szkolnej w roku 2022/2023


Biblioteka zaprasza:

PONIEDZIAŁEK
8.30 - 12.15

WTOREK
9.40 - 11.40

ŚRODA
8.50 - 11.50

CZWARTEK
8.50- 14.15

PIĄTEK
10.40 - 13.30


*  *  *

UBIERAMY SZKOLNĄ CHOINKĘ !

6 XII 2022 r. 

Czwartoklasiści w Mikołajki mieli ważne zadanie, a mianowicie ubranie cudownie pachnącego,  ŻYWEGO drzewka Naszej Szkolnej Choinki, która pięknie się prezentuje w holu przy wejściu głównym szkoły.

Serdecznie dziękujemy Państwu Marzenie i Adamowi Komenda za podarownie przepięknych drzewek dla dzieci. 

Przy pomocy uczniów z klasy 8b Filipa Boryckiego, Oliwera Jewuły oraz Bartosza Tomczyka młodsi uczniowie poradzili sobie wspaniale :)IMG_20221206_103112

IMG-20221206-WA0028

Pozostałe zdjęcia do obejżenia na Facebooku.


*  *  *
Mikołajki - dla wszystkich grzecznych uczniów...

We wtorek 6 grudnia do naszej szkoły przybył święty biskup Mikołaj z prezentami dla naszych grzecznych uczniów z młodszych i starszych oddziałów.
Uczniowie wszystkich klas byli bardzo zadowoleni z prezentów, widać było dużo radości na ich twarzach :)

Serdecznie dziękujemy
Wszystkim Tajemniczym Pomocnikom Świetego Mikłaja,
którzy przyczynili się do przeżycia tego radosnego święta:
Radzie Rodziców Zespołu Przedszkolno-Szkolnego i Księdzu Sebastianowi
oraz Mikołąjowej obstawie z klasy VIII.IMG_20221206_115739

IMG-20221206-WA0056

Pozostałe zdjęcia z wizyty Świętego Mikołaja w Naszej szkole do obejżenia na szkolnym Facebooku.


*  *  *

Kwiaty dla Rodziców - warsztaty florystyczne klas I-III


Dnia 27.05.2022 r. uczniowie klas I-III mieli wielką okazję i przyjemność już kolejny raz uczestniczyć w warsztatach florystycznych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Pabisek i Panią Anetę Wójcik.

Pod fachowym okiem Pań z rady Rodziców Naszej Szkoły uczniowie wykonali piękne kompozycje kwiatowe, którymi później obdarowali swoich Rodziców. Dzięki tym warsztatom dzieci miały kontakt i możliwość pracy z żywymi kwiatami, materiałami florystycznymi tj. kamyczki, czy ozdoby drewniane. Zajęcia dały szansę rozwoju kreatywności, doskonalenia umiejętności manualnych, poszerzania wyobraźni i kształtowania osobowości dziecka.

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom za poświęcony czas oraz fachowe porady.*
  *  *


Zapraszamy do Rodzinnego udziału w atrakcjach z okazji Dnia Dziecka

przygotownych przez Miejsko -Gminne Centrum Kutury i Promocji w Nowym Brzesku :-)

281784984_5335233986516373_1433419599750861899_n

 


*  *  *

List do Rodziców z Ministerstwa Zdrowia


Na prośbę Pani Wizytator Kuratorium Oświaty  prosimy o zapoznanie się z poniższym Listem Ministra Zdrowia.

List Ministra Zdrowia - szczepienia ochronne (1)*  *  *

WIELKANOCNE STROIKI

- WARSZTATY DLA MŁODSZYCH UCZNIÓW ORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW
Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Ten wyjątkowy czas ma bogatą tradycję, jest niezwykle barwny i towarzyszy mu wiele zwyczajów i obrzędów.

Okres przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy to szczególna okazja do celebrowania tradycji świątecznych.

W dniu 12 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbyły się warsztaty wielkanocne dla uczniów klas I-IV poprowadzone przez panie z naszej szkolnej Rady Rodziców: Panią Agnieszkę Pabisek i Panią Anetę Wójcik.

Możliwość wykonania własnoręcznie wielkanocnego stroika, którego centralną ozdobą były kolorowe stokrotki w otoczeniu mchu, kolorowych pisanek, piórek czy kory drzewnej była dla uczniów powodem ogromnej radości i satysfakcji.

Zajęcia zmotywowały naszych uczniów do artystycznego spojrzenia na świat oraz miały wpływ na ich rozwój zdolności manualnych. Prawdziwe cuda wyszły spod rąk uczestników zajęć.

Warsztaty przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Były okazją do pokazania dzieciom jak istotne jest przygotowanie do świąt oraz dlaczego należy zadbać o ich odpowiednią oprawę.

Wspólna praca pozwoliła nam wszystkim poczuć czar przedświątecznych przygotowań.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii.*  *  * 


Informacja o zakończonej rekrutacji

Dyrekcja Zespołu Przedszkolno-Szkolnego informuje, że na rok szkolny 2022/2023

- do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku zostały przyjęte wszystkie dzieci spełniające kryterium wieku, których Rodzice złożyli wnioski do 18 marca 2022 r.

- do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku również zostali przyjęci wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania.
Z poważaniem  

Magdalena Doniec 

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

w Nowym Brzesku

*  *  *
*  *  *

Rekrutacja 2022/2023

byuU7HrZwaWTdwEm

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku  informuje, że od 1 marca 2022 roku rozpocznie się nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego  i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku na rok szkolny 2022/2023.

Komplet dokumentów (do pobrania) oraz szczegółowe informacje znajdują się pod poniższymi linkami na stronie Organu Prowadzącego

Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoly Podstawowej 


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2022r.

18 marca 2022r. do godz. 15:00

4 maja 2022r.

13 maja 2022r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

21 marca 2022r.

25 marca 2022r.

16 maja 2022r.

20 maja 2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

28 marca 2022r.

do godz. 15.00

23 maja 2022r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

29 marca 2022r.

8 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00

24 maja 2022r.

27 maja 2022r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

11 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00

30 maja 2022r.

do godz. 15:00

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 10 /2022

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 20 stycznia 2022 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

1 marca 2022r.

18 marca 2022r. do godz. 15:00

6 kwietnia 2022r.

12 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

21 marca 2022r.

13 kwietnia 2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

22 marca 2022r.

do godz. 15.00

14 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

23 marca 2022r.

29 marca 2022r.

do godz. 15:00

19 kwietnia 2022r.

26 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30 marca 2022r.

do godz. 15:00

27 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00


*  *  *

Warsztaty świąteczne w naszej szkole…
to znak,
że Święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż….

Tworzenie oryginalnych bożonarodzeniowych dekoracji z naturalnych materiałów jest idealnym sposobem na wprowadzenie do wnętrza naszych domów świątecznej atmosfery. Ten piękny zwyczaj w wielu rodzinach przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Tradycją stało się robienie stroików, które w okresie świątecznym zdobią stoły, okna, czy drzwi domów. Do ich przygotowania idealne są szyszki, orzechy, iglaste gałązki, jemioła, kokardki, bombki, ozdoby z drewna, łańcuchy oraz gwiazdeczki.

W dniach 14 i 15 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyły się długo wyczekiwane przez wszystkich WARSZTATY ŚWIĄTECZNE, podczas których uczniowie klas I-VIII wykonywali przepiękne bożonarodzeniowe stroiki. Zajęcia poprowadziły Panie z Rady Rodziców.Celem warsztatów była chęć popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów.
Uczniowie własnoręcznie i wielkim zaangażowaniem stworzyli prawdziwe dzieła sztuki, wykazując się przy tym dużą pomysłowością, samodzielnością i kreatywnością. Wesoła atmosfera podczas pracy została wzbogacona świątecznymi piosenkami. Dzieci i nauczyciele byli zachwyceni zajęciami, a efekty ich pracy z pewnością będą wyeksponowane w najważniejszym miejscu w domu rodzinnym i umilą atmosferę świątecznych spotkań.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Pabisek i Pani Anecie Wójcik za przygotowanie wspaniałych i pachnących warsztatów świątecznych.

Magdalena Styczeń i Justyna Gorzałczany*  *  *

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy informację, że dziecko z grupy IV "Misie" z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku ma pozytywny wynik testu na Covid. Dziecko ostatni raz było w przedszkolu we wtorek 1.02.
Dziękujemy Rodzicom za informację i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

W dniu dzisiejszym Sanepid podejmie kroki dotyczące nałożenia kwarantanny na dzieci z grupy Misie. Najprawdopodobniej będzie ona trwała do wtorku 8.02.*  *  *

Szanowni Państwo,


w zakończonymi czynnościami Sanepid, które zostały powzięte po uzyskaniu informacji

o pozytywnym wyniku wymazu Covid u dziecka z grupy Sówki z Przedszkola Samorządowego

w Nowym Brzesku z przykrością informujemy, że dzieci z grupy Sówki,

które uczęszczały do przedszkola przed feriami będą

objęte kwarantanną domową do 24 stycznia 2022 r.


Z poważaniem

Wicedyrektor

Alicja Sendek*  *  *


Szanowni Państwo


W Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Nowym Brzesku po przeprowadzonym przez Powiatową  Stację Sanitarno - Epidemiologiczną dochodzeniu epidemiologicznym w dniu 29.11.2021r.  decyzją  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach uczniowie klasy IVb objęci zostają  kwarantanną domową w okresie od 29.11.2021r. - 03.12.2021r.
Na podstawie Opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę uczniowie klasy IVb przechodzą w tryb zdalny nauczania od 30.11.2021r. do 03.12.2021r.

Pozostałe oddziały w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Nowym Brzesku  mają prowadzoną naukę w trybie stacjonarnym w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku.Dyrekcja Zespołu Przedszkolno - Szkolnego

W Nowym Brzesku*  *  *


ZAPROSZENIE

 Propozycja wycieczki "Poznaj Polskę" dla starszych klas 

Kliknij aby poznać ofertę: Wycieczka w ramach projektu

*  *  *Szanowni Państwo !

W związku z  potwierdzonymi zakażeniami wirusem SARS-CoV2 u uczniów i nauczycieli

w okresie od  11.11.2021r.  – 13.11.2021r. w budynku Szkoły przeprowadzono odkażanie i ozonowanie

wszystkich pomieszczeń. Po odbytych kwarantannach w najbliższych dniach wracają do szkoły

uczniowie wszystkich oddziałów. Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o współpracę

i odpowiedzialność w kwestii zdrowia Waszych Dzieci. Proszę, aby do Szkoły i Przedszkola

uczęszczały tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych    

(np. gorączka, kaszel, katar, zaburzenia żołądkowo-jelitowe).

 

Magdalena Doniec,

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

W Nowym Brzesku
*  *  *

Szanowni Państwo

W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku po przeprowadzonym przez Powiatową  Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dochodzeniu epidemiologicznym w dniu 13.11.2021r.  decyzją  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach dzieci sześcioletnie z Grupy “Sówki” objęte zostają  kwarantanną domową w okresie od 13.11.2021r. – 20.11.2021r. Na podstawie Opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę dzieci sześcioletnie z Grupy “Sówki” przechodzą w tryb zdalny nauczania od 15.11.2021r. do 20.11.2021r

Magdalena Doniec,

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

W Nowym Brzesku


*  *  *

Szanowni Państwo

W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku po przeprowadzonym przez Powiatową  Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dochodzeniu epidemiologicznym w dniu 04.11.2021r.  decyzją  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach uczniowie klas Vb, Via, VIIa, VIIb, VIIIb objęci zostają  kwarantanną domową w okresie od 04.11.2021r. – 08.11.2021r.. Na podstawie Opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę uczniowie klas Vb, VIa, VIIa, VIIb, VIIIa przechodzą w tryb zdalny nauczania od 05.11.2021r. do 08.11.2021r. Pozostałe oddziały w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku  mają prowadzoną naukę w trybie stacjonarnym w Zespole Przedszkolno –Szkolnym w Nowym Brzesku.


Magdalena Doniec,

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

W Nowym Brzesku


*  *  *
Biblioteka szkolna zaprasza !

 

244013942_453547352632076_9148998819748633069_nINFORMACJA
DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

Witamy serdecznie Was po wakacjach. Mamy nadzieję nasi Drodzy Uczniowie, że po wakacjach wracacie wypoczęci, pełni energii i uśmiechu do Szkoły. Życzymy Wam w Nowym Roku Szkolnym 2021/2022  przede wszystkim spokoju, dobrych wyników w nauce i osiągania sukcesów, realizacji planów, nawiązania przyjaźni szkolnych, wzajemnej życzliwości i  wsparcia w sytuacji kiedy pojawiają się trudności. Powodzenia!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w dniu 1. września  2020r.  ze względu na obecną sytuację pandemiczną w Kraju odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rozpoczęcie  Roku Szkolnego 2021/2022

 

Godzina

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

8:30 – 9:00

V a

 w budynku szkoły

na I p.

sala nr 10

 

V b

budynku szkoły

na I p.

sala nr 11

 

VI a

 w budynku szkoły

 na parterze  sala nr 14

 

VII a

w budynku szkoły

na I p.

 sala nr 12

 

VII b

w budynku szkoły na hali sportowej

 

 VIII a

w budynku szkoły na  parterze

sala nr 15

 

VIII b

 w budynku szkoły

na I p.

 sala nr 13

        

 

 

9:00 – 9.45

Msza Święta na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

 

9:45 – 10:15

 Apel na hali sportowej dla uczniów klas : Ia, Ib, II a, II b, IIIa, IIIb oraz Samorządów klas Va. Vb. VIa, VIIa, VIIb, VIIIa, VIII b

 

 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI w budynku Szkoły

 

Po Apelu

 

I a

sala nr 10

na I piętrze

I b

sala nr 13 na   I piętrze

II a

sala nr 1 6

 na parterze

II b

sala nr 14

na parterze

 III a

sala nr 15

na parterze

III b

sala nr 11

 na  I piętrze

IV a

sala nr 12

na   I piętrze

 IV b

na hali sportowej

 
W dniu 1 września 2021r.  transport  uczniom zapewniają Rodzice.

 Dowożenie uczniów do szkoły rozpoczyna się od 2 września 2021 r.

 

 Dyrekcja  Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

w Nowym BrzeskuWYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022


 Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku informuje, iż wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli zgłoszenie lub wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku,

zostały w postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowane pozytywnie.

 Wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych pozytywnie prosimy o złożenie oświadczenia  potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (wzór do pobrania): oświadczenie woli -kl.1 2021-22.


Można przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia  mailem na adres szkoły:
zpsgnowebrzesko@interia.pl lub przesłać listownie pocztą.

 
Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku informuje, iż do Przedszkola Samorządowego  w Nowym Brzesku w postępowaniu rekrutacyjnym zostały zakwalifikowane pozytywnie wszystkie dzieci spełniające kryterium wieku (tj. dzieci osiągające powyżej 2,5 roku życia we wrześniu 2021 roku), których Rodzice złożyli wniosek o przyjecie do przedszkola.  Wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych pozytywnie prosimy o złożenie stosownego oświadczenia  potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (wzór do pobrania): oświadczenie woli przedszkole 2021-22
Można przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia  mailem na adres przedszkola:
przedszkole.nowebrzesko@interia.pl 
lub przesłać listownie tradycyjną pocztą.

Oświadczenia będzie też można złożyć osobiście na druku dostępnym w Przedszkolu po ponownym otwarciu placówek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

w Nowym Brzesku

 
 OGRANICZENIE PRACY PRZEDSZKOLA


Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Warunki zamknięcia przedszkoli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W sposób ustalony przez Wychowawczynię danej grupy Rodzice  będą otrzymywać za pośrednictwem Internetu materiały z propozycjami zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci. Praca zdalna będzie prowadzona w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 za wyjątkiem dni wiosennej przerwy świątecznej tj. od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Wsparcie w formie zajęć stacjonarnych w przedszkolu na podstawie ww. rozporządzenia mogą uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunek – wniosek rodziców złożony do wicedyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku, można to zrobić za pośrednictwem e-mail na adres wicedyrektora lub przedszkole.nowebrzesko@interia.pl lub listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym podejmie decyzję o przygotowaniu odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

 

Alicja Sendek

Wiceyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

w Nowym Brzesku 
INFORMACJA             Szanowni Rodzice,
W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku po przeprowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  dochodzeniu epidemiologicznym w dniu 09.03.2021r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dzieci z grupy Misie i część grupy Smerfy wraz z Nauczycielką objęci zostają kwarantanną domową od 09.03.2021r. do 15.03.2021r. Na podstawie Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę i Przedszkole dzieci z grypy Misie i część grupy Smerfy przechodzą w tryb zdalny nauczania od 10.03.2021 do 15.03.2021r.
Dzieci z grupy Motylki objęte zostają kwarantanną domową od 10.03.2021r. do 15.03.2021r. Na podstawie Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę i Przedszkole dzieci z grypy Motylki przechodzą w tryb zdalny nauczania od 11.03.2021 do 15.03.2021r.

             Pozostałe oddziały szkolne i przedszkolne mają prowadzoną naukę i zajęcia w dotychczasowej formie. 
                                                                                      Z poważaniem,
 
                                                                                      Magdalena Doniec

                                                                                      Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

                                                                                      w Nowym Brzesku


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DO PRZEDSZKOLA


Zasady naboru do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko na rok szkolny 2021/2022. 

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:

 
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/8356/zasady-naboru-do-klas-pierwszych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-nowe-brzesko-na-rok-szkolny-221-222.html

Można tam pobrać deklarację zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i oświadcznie o miejscu zamieszkania dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku i osobną deklarację dla dzieci zamieszkałych poza nowobrzeskim obwodem.
Deklaracje do klasy pierwszej składa się od 1 do 19 marca 2021 w sekretariacie szkoły, przy ul. Krakowskiej 29 w Nowym Brzesku  (będzie je można otrzymać od Wychowawcy grupy przedszkolnej w drugiej połowie lutego).

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:
 
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/8355/zasady-naboru-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych-prowadzonych-przez-gmine-nowe-brzesko-na-rok-szkolny-221-222.html

 

 DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ od 1 marca 2021r.:


adres:
Przedszkole Samorządowe

ul. Krakowska 29

32-120 Nowe Brzesko

Dodatkowe informacje tel. 12 385 21 07

e-mail: przedszkole.nowebrzesko@interia.pl

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Brzesku Rodzice/Opiekunowie, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne są zobowiązani w dniach 22-28.02.2021 złożyć odpowiednią deklarację o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do naszego przedszkola. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją. Deklaracje można pobrać, wydrukować i podać wypełnione do przedszkola http://www.nowe-brzesko.pl/files/files/2.%20Deklaracja%20%20o%20kontynuowaniu%281%29.doc

lub od wychowawcy grupy otrzymać druk deklaracji o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do placówki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.
10. 2020    
Informacja


Szanowni Państwo

W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku   po przeprowadzonym przez Powiatową  Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dochodzeniu epidemiologicznym  w dniu 10.10.2020r.  decyzją  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach uczniowie klasy II b wraz z wychowawcą objęci zostają  kwarantanną domową. Na podstawie Opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę uczniowie klasy II b przechodzą w tryb zdalny nauczania od 12.10.2020rdo 16.10.2020r. Pozostałe oddziały w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku  mają prowadzoną naukę w trybie stacjonarnym w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku.


Magdalena Doniec

 Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

 w Nowym Brzesku

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

Rozpoczęcie Roku Szkolnego   w dniu 1 września  2020r.  ze względu na czas pandemii COVID – 19 będzie miało inny niż zwykle charakter . W tym dniu  nie będzie uroczystego apelu. Tego dnia odbędą się jedynie spotkania wychowawców ze swoimi uczniami wg następujących zasad:

1. Uczniowie przychodzą na godziny ustalone w harmonogramie i udają się do wyznaczonej sali.

Klasy I – III – wejście od strony Hali sportowej

Klasy IV – VIII – wejście główne

2. Uczniowie wchodzą do szkoły przy zachowaniu  dystansu społecznego i zasad higieny.

3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, maseczki zdejmują po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.

4. Przed wejściem do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.

5. Rodzice  uczniów klas II - VIII  nie wchodzą  do budynku szkoły.

6. Uczniowie klas I wraz ze swoimi Rodzicami wchodzą na halę sportową, Rodzice towarzyszą swoim dzieciom w maseczkach przy  zachowaniu dystansu społecznego i zasad higieny.

7. Rodzice dzieci z Oddziałów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej przyprowadzają swoje dzieci w godzinach 7:00 – 8:30  do wejścia od strony ul. Krakowskiej,  gdzie będą na Nich czekać Wychowawcy.

Harmonogram :

Oddział

 Godzina

  Sala

IA

9:00

Hala sportowa

IB

9:00

Hala sportowa

IIA

9:15

W swojej  sali

IIB

9:15

W swojej Sali

IIIA

9:00

W swojej Sali

IIIB

10:15

W swojej Sali

IVA

9:00

Sala nr 13 – I piętro w części nowej budynku

IVB

9:00

Sala nr 12 - I piętro w części nowej budynku

VA

9:15

Sala informatyczna - w nowej części budynku

VIA

9:15

Sala nr 35  na II piętrze w starszej części budynku

VIB

9:15

Sala nr 34  na II piętrze w starszej części budynku

VIIA

8:45

W swojej Sali

VIIB

8:45

W swojej Sali

VIIIA

8:30

W swojej Sali

VIIIB

8:30

Sala Informatyczna  II piętro

 

 

W dniu 1 września 2020r.  transport  uczniom zapewniają Rodzice.

 Dowożenie uczniów do szkoły rozpoczyna się od 2 września 2020 r.

Magdalena Doniec

 Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

Nowym Brzesku

 


Przedszkole zaprasza najmłodszychOddziały przedszkolne w szkole i w budynku Przededszkola Samorządowego 
będą czynne od wtorku 01.09.2020
w godzinach od godz. 7.00 do godz. 16.00.

Zapraszamy
Pierwsze zebrania dla Rodziców  w Przedszkolu

Zapraszamy na zebrania inauguracyjne dla Rodziców naszych przedszkolaków.
Spotkania dla poszczególnych grup będą się odbywać w hali sportowej naszej szkoły (ul. Krakowska 29):

GRUPA I SMERFY– wychowawca Katarzyna Czaja (dn. 1.09.2020 tj. wtorek - godz.18:00)

GRUPA II MISIE – wychowawca Renata Skalska (dn. 3.09.2020 tj. czwartek - godz. 18:00)

GRUPA III  MOTYLKI– wychowawca Elżbieta Wójcik (dn. 3.09.2020 tj. czwartek - godz.16:00)

GRUPA IV MUCHOMORKI – wychowawcy: Katarzyna Wójcik i Anita Maćkowska (dn. 1.09.2020 tj.wtorek -  godz.16:00)

Zapraszając do udziału w zebraniach prosimy pamiętać o przybyciu w maseczkach i zachowaniu innych zasad bezpieczeństwa związanych
z COVID-19.

Dziękujemy.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku informuje, iż wszystkie dzieci których Rodzice złożyli wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku, zostały w postępowaniu rekrutacyjnym zweryfikowane pozytywnie. Oznacza to iż od roku szkolnego 2020-2021 będą uczniami klasy I.

Wszystkich przyjętych prosimy o potwierdzenie woli.

Można przesłać scan lub zdjęcie 
mailem na adres szkoły

zpsgnowebrzesko@interia.pl lub przesłać pocztą.

Pliki do pobrania poniżej:

Potwierdzenie Szkoła Podstawowa

WYDŁUŻONY CZAS NA ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ I DO PRZEDSZOLA !
W dniu 20 marca 2020 r. zarządzeniem Burmistrza wydłużono czas na rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego i do klasy pierwszej w szkołach w naszej gminie. Poniżej linki do aktualnych harmonogramów:

Rekrutacja do Przedszkola


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej


Dokumenty się nie zmieniają, znajdą je Państwo pod poniższym linkiem:


https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,1724259,zarzadzenie-nr-72020-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-30-stycznia-2020r.html

Zasady naboru do klas pierwszych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:
 
https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,1724259,zarzadzenie-nr-72020-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-30-stycznia-2020r.html


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

2 marca 2020r.

20 marca 2020r. do godz. 15:00

6 kwietnia 2020r.

17 kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

23 marca 2020r.

25 marca 2020r.

20kwietnia 2020r.

21 kwietnia 2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26 marca 2020r.

do godz. 15.00

22kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

27 marca 2020r.

2 kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

23kwietnia 2020r.

29kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

3 kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

30kwietnia 2020r.

do godz. 15:00
pasek

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:

 
https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,1724259,zarzadzenie-nr-72020-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-30-stycznia-2020r.html

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

2 marca 2020r.

20marca 2020r. do godz. 15:00

4 maja 2020r.

15 maja 2020r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

23 marca 2020r.

27 marca 2020r.

18 maja 2020r.

20 maja 2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

30 marca 2020r.

do godz. 15.00

21 maja 2020r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

31 marca 2020r.

6 kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

22 maja 2020r.

28 maja 2020r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

 

7 kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

29 maja 2020r.

do godz. 15:00

 

Śródroczne zebrania Wychowawców z  Rodzicami i konsulatacje - czwartek 23.01.2020


 Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania z Wychowawcami klas w dniu 23. 01. 2020 (czwartek).
Poszczególne godziny spotkań przekażą dzieci.

Wszyscy nauczyciele uczący poszczególne klasy będą w tym dniu w szkole. Istnieje możliwość rozmowyindywidualnej
przed i po wywiadówkach do godz. 18.00 (ewentualnie dłużej w miarę potrzeby). 

W programie zebrań: omówienie wyników nauczania i zachowania, ważne komunikaty klasowe, rozliczeni
e wycieczek, sprawy klasowej Rady Rodziców itp.


pasekUWAGA! PODSTĘPNY CZERNIAK - pedagogizacja Rodziców


W dniu 14. listopada podczas zebrania z Rodzicami odbyła się prelekcja dotycząca
czerniaka. Rodzice uczniów z klasy VIII , podobnie jak sami uczniowie wzięli udział
w programie edukacyjno-informacyjnym „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć
o czerniaku skóry. Współorganizatorami programu są Fundacja Gwiazda Nadziei oraz
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
Rodzice dowiedzieli się:
- Czym jest czerniak
- Jakie są cechy charakterystyczne czerniaka tzw. ABCDE
- Kto jest w grupie ryzyka
- Jak się badać
- Jak ważne jest szybkie rozpoznanie
- Jak chronić się przed czerniakiem
- Gdzie szukać dodatkowych informacji


Organizator spotkania: Ewa Skóra


pasekJesienne zebrania Wychowawców z  Rodzicami i konsulatacje - czwartek 14.11.2019


 Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania z Wychowawcami klas w dniu 14. 11. 2019 (czwartek).
Poszczególne godziny spotkań przekażą dzieci.

Wszyscy nauczyciele uczący poszczególne klasy będą w tym dniu w szkole. Istnieje możliwość rozmowyindywidualnej
przed i po wywiadówkach do godz. 18.00 (ewentualnie dłużej w miarę potrzeby).

W programie zebrań: omówienie wyników nauczania i zachowania, rozliczeni
e wycieczek, sprawy klasowej Rady Rodziców itp.pasek

Zasady naboru do klas pierwszych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:
 
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/6843/zasady-naboru-do-klas-pierwszych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-nowe-brzesko-na-rok-szkolny-219-22.html

pasek

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:

 
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/6842/zasady-naboru-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych-prowadzonych-przez-gmine-nowe-brzesko-na-rok-szkolny-219-22.html

pasek
Dyżury nauczycieli przeznaczone do kontaktów z Rodzicami (rok szkolny 2019/20):
(prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie terminu spotkania
)

Klasy I - III:

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień dyżuru

Godzina lekcyjna

Agata Indyka

czwartek

4. (10.45 - 11.30)

Justyna Gorzałczany

piątek

2. (8.55 – 9.40)

Aneta Kwiatek


piątek

3. (9.50 - 10.35)

Grażyna Nowak

wtorek


5. (11.45-12.30)

Marzena Lewińska

poniedziałek

6. (12.30- 13.25)

Małgorzata Nowak

wtorek

3. (9.50 – 10.35)

Magdalena Styczeń

wtorek

3. (9.50 – 10.35)

 

 

Klasy IV – VIII

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień dyżuru

Godzina lekcyjna

Bąk Maria


wtorek

1. 8.00 - 8.45

Patryk Bujakowski

czwartek

5. (11.45 -12.30)

Anna Długosz-Jewiarz

poniedziałek

11.30 - 12.00

Renata Jończyk

czwartki

2. (8.55 – 9.40)

Anna Gładysz

czwartki

7. (13.35 -14.20)

Sylwia Szywalska

środa

1. (8.00 – 8.45)

Katarzyna Olender

wtorek

4. (10.45 - 11.30)

Janusz Opyrchał

poniedziałek

4. (10.45 - 11.30)

Piotr Płatek


środa

5. (11.45 -12.30)

Katarzyna Porębska


poniedziałek
 
2. (8.55 - 9.40)

Gizela Poszwa


poniedziałek 

4. (10.45 -11.30)

Ewa Skóra

poniedziałek

2. ( 8.55 – 9.40)

Małgorzata Toroń


poniedziałek

5. (11.45 - 12.30)

Jadwiga Wędel


wtorek

          5. (11.45 - 12.30)

Beata Zapała


poniedziałek

6. (12.40-13.25)

Alicja Sendek

czwartek

4. (10.45 – 11.30)

Kinga Magiera

piątek

2. (8.55 – 9.40)

Anna Madejska


środa

6. (12.40-13.25)

Ks. Sebastian Nocoń


piątek

7.50 -10.35

 
pasekAktualne numery telefonów


GABINET DYREKTORA:   12 385-28-85

SEKRETARIAT:   12 385-03-66           

POKÓJ NAUCZYCIELSKI: 12 385-22-68

ŚWIETLICA: +48 730-59-51-21


pasek


pasek
Uwaga! Ważna informacja o zamknięciu parkingu!


Informujemy Rodziców, że parking przed szkołą od ul. Krakowskiej 29
z uwagi na bezpieczeństwo dzieci  jest nieczynny do odwołania.

Do Państwa użytku jest udostępniony parking za Urzędem Gminy (ul. Krakowska 44) 
lub parking przy Centrum Kultury i Promocji (pl. Wolności 1).

Za utrudnienia przepraszamy.

 


pasekpasek


Zebranie Rady Rodziców - wtorek 03.10.2017 godz. 17.00 Zapraszamy wszystkich przedstawicieli Rodziców wybranych przez poszczególne oddziały na spotkanie Szkolnej Rady Rodziców, które odbędzie się 3. października 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00.
 
W programie zebrania: sprawozdanie Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny, wybór nowego zarządu na rok 2017/18,
omówienie ważnych spraw organizacyjnych, planów wychowawczych itp.pasek


pasek

Laurki filmowe na Dzień Mamy


Klasy IIa i IIc przygotowały dla swoich Mam z okazji ich święta krótkie filmy z życzeniami i specjalną piosenką.
(Operatorem kamerki był Pan Przemek a reżyserowały Panie Wychowawczynie, którzy oczywiście też przyłączają się do życzeń).


Zapraszamy do obejrzenia filmowych pocztówek na naszym kanale You Tube.Poniżej znajdują się linki:


Pocztówka filmowa dla Mamy od klasy IIc

Pocztówka filmowa dla Mamy od klasy IIa


pasek"Boisko dla dzieci małych i dużych"

W sobotę 17. września 2016 roku odbyłą się akcja społeczna, która miała na celu przygotowanie odpowiedniego terenu do założenia trawiastych boisk sportowycch dla uczniów naszego Zespołu.
Istniejące duże boisko - przeznaczone starszych dzieci - zostało poszerzone i wyrównane, a teren po południowo wschodniej stronie, za placem zabaw, został przygotowany na mniejsze boisko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 Rodzice dzieci z zerówki  przy wsparciu lokalnej firmy budowlanej "Drogop 2" starannie przygotowali teren, na którym posiano świażą trawę. Akcja była wspierana przez Panią Dyrektor Urszulę Trzepałkę i Pana Burmistrza Jana Chojkę,
a Koordynatorką całego przedsięwzięcia była Justyna Gorzałczany.    

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy zaangażowali się w prace przy boiskach.


pasek


 pasekZESTAW PODRĘCZNIKÓW
w Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U z 23 czerwca 2014 r. poz.811

 

Na podstawie art.22ab.4.j.w. ustalam zestaw podręczników obowiązujący we wszystkich oddziałach klas I-III i IV-VI na lata szkolne:2015/16, 2016/17,   2017/18

 

Klasy I-III

-Maria Lorek, Lidia Wollman   „ Nasz Elementarz” wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej –podręcznik do zajęć z zakresu edukacji : polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spolecznej

j.angielski „Bugs World”-podręcznik i ćwiczenia z zakresu języka obcego nowożytnego

religia- „Zyjemy w Bożym świecie” 1.”

 

            Klasy IV-VI

1. j.polski-                         ”Jutro pójdę w świat” wyd. W S i P ,autor: Hanna Dobrowolska, Urszula                

                                             Dobrowolska-       podręcznik + ćwiczenia

2. język angielski -             ”Macmilian”Evolutions Plus 1” podręcznik + zeszyt ćwiczeń, autorzy Jennifer Heath,

                                            

3. matematyka-                 ”Matematyka wokół nas” wyd. W S i P

                                             Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

4. przyroda-                      ”Przyroda z pomysłem” Wyd.WSiP podręcznik + zeszyt ćwiczeń

5. historia                         ”Klucz do historii” WSiP

                                           Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

6. Zajęcia komputerowe- ”Lekcje z komputerem” ”-podręcznik wyd.WSiP

                                          

7. Zajęcia techniczne-   „Bądź bezpieczny na drodze.Karta rowerowa” podręcznik

8. Plastyka -                ”Plastyka” WSiP podręcznik

9. Muzyka -            ”Klucz do muzyki”-podręcznik dla klas 4-6

10. Religia- .                 ”Miejsca pełne Boga-ctw” wyd. Jedność Kielce

                                   ”Spotkania uBogacające” wyd.Jedność Kielce

                                   ”Tajemnice Bogatego życia” wyd. Jedność Kielce

pasek