Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Przedszkole

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWYM BRZESKU

ul. Krakowska 29
tel.  571 895 789
e-mail: przedszkole.nowebrzesko@interia.pl


*  *  *

Informacja o wynikach rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych

 przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia

do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku

od 1.września 2024 r.

BZDOŃ KALINA

KANIA BLANKA

KRZYK SARA

MAĆKOWSKI JULIAN

NAGIELSKA EMILIA

NOWAK LENA

SALA ANTONINA

SALA IGNACY

ŚLIWA STANISŁAW

STASIAK ANNA

SUCHENKO TYMON

WALCZYK MARCIN

RUSEK MAJA

GRZESIK MIŁOSZ

DRÓŻDŻ MIKOŁAJ

MISKA POLA

KAMIENIARZ JAKUB

RYBSKA ZUZANNA

GOŁEBIOWSKI HENRYK

KURNIK FRANCISZEK

KOWALSKA MAJA

STASIAK ALICJA

STANISŁAWCZYK ZOFIA

JAGŁA JULIA

OLSZAK LIDIA

CHUCHMACZ SZYMON

SZCZEPAŃSKI FRANCISZEK

FITA FRANCISZEK

RERUTKO NADIA

KROSTA ZOFIA

GZYL NELA

GĘBKA LAURA

TABOR  NIKOLA

MANIAK PAWEŁ

NOWAK ŁUCJA

 

 

 

Prosimy Rodziców zakwalifikowanych kandydatów, zgodnie z procedurą rekrutacyjną,  o  złożenie do dnia 29. marca 2024r. pisemnego „Potwierdzenia woli przyjęcia” do naszego przedszkola.
(druki do zabrania w szatni lub na stronie www.spnb.pl)

Lista dzieci niezakwalifikowanych

przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia

do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku

od 1.września 2024 r.

 

 

FULARSKA MARIA

KULIŃSKA ZOFIA

GĄDEK MAKSYMILIAN

DUŚ DOMINIK

WALCZYK JERZY

WAWRZASZEK ALICJA


Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

 1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
 2. zarządzeniu Nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko,
 3. Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych lub zmienić swojemu dziecku dotychczasową placówkę przedszkolną- w związku z tym należy złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

 Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 22.02.2024r. do dnia 29.02.2024r. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.

Deklaracja o kontynuacji do pobrania tutaj

Wniosek o przyjęcie do przedszkola do pobrania tutaj

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (rok urodzenia: 2019, 2020 i 2021). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz wskaże rodzicom/opiekunom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu w Nowym Brzesku, oraz w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Mniszów, Sierosławice i Nowe Brzesko

Wnioski można pobrać w w/w placówkach.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy składać bezpośrednio do wybranej placówki.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Brzesko (podstawa prawna: art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Brzesko, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę brane są kryteria określone w Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uchwała do pobrania tutaj

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wśród kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko, nadal dysponuje się wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

(przyjęty Zarządzeniem nr 14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2024r.)

  Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 marca 2024r. 15 marca 2024r. do godz. 15:00 6 maja 2024r. 10 maja 2024r. do godz. 15:00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
18 marca 2024r. 22 marca 2024r. 13 maja 2024r. 17 maja 2024r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.  
25 marca 2024r. do godz. 15.00 20 maja 2024r. do godz. 15:00
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.   26 marca 2024r. 29 marca 2024r. do godz. 15:00 22 maja 2024r. 30 maja 2024r. do godz. 15:00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.  
10 kwietnia 2024r. do godz. 15:00 31 maja 2024r. do godz. 15:00

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.)

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pozostałych informacji dot. postępowania rekrutacyjnego i organizacji placówki przedszkolnej udzielają dyrektorzy szkół.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH –

Klauzula rekrutacja N.Brzesko.docx

Oświadczenie woli, załącznik nr 6https://nowe-brzesko.pl/zasady-naboru-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych/


*  *  *

II Gminny Konkurs Wokalny "Wielkanocna Piosenka"


2. kwietnia 2024, we wtorek tuż po Świętach Wielkiej Nocy zaprosiliśmy przedszkolaki z Gminy Nowe Brzesko do zaprezentowania swoich talentów. W gościnnych wnętrzach Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się konkurs piosenek o tematyce wielkanocnej.

Przedszkolaki zgłaszane według postanowień regulaminu, występowały w dwóch kategoriach wiekowych: Młodsi (3 - 4 latki) i Starszaki (5 - 6 latki). Zgłoszono dziesięcioro dzieci. Wszystkie były bardzo dobrze przygotowane więc Jury nie miało łatwego zadania, gdyż poziom był bardzo wyrównany a tematyka piosenek bardzo dobrze dobrana. Królowały pisanki, króliczki, zajączki i kurczątka. Przy ocenie występów Jury sugerowało się spełnieniem warunków regulaminu, doborem repertuaru, warunkami głosowymi dzieci, oryginalnością interpretacji utworu, strojem oraz ogólnymi wrażeniami artystycznymi.

Oto wyniki tegorocznego konkursu:

Grupa Młodsza
I miejsce - Michalina Miska z grupy II "Sówki" z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku
II miejsce - Martyna Pypeć z grupy III "Promyczki" z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku
III miejsce - Aniela Ciesielska z grupy II "Sówki" z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku

Grupa Starsza
I miejsce - Nadia Cieśla z Przedszkola Samorządowego w
Nowym Brzesku
II miejsce - Wiktoria Pasternak z Przedszkola Samorządowego w
Nowym Brzesku
III miejsce - Hania Tabor z Oddziału Przedszkolnego w SierosławicachGratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wspaniałe przygotowanie i udział w tym artystycznym wydarzeniu.
Małe dzielne przedszkolaki, które zaprezentowały piosenki wielkanocne, miały okazję wystąpić przed licznie zgromadzoną publicznością. Na widowni oprócz Rodzin młodych wokalistów, zasiadły również dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku.
Wszyscy mali artyści wystąpili pięknie pomimo ogromnej tremy, która naturalnie towarzyszyła ich pierwszemu publicznemu występowi.
Po niezwykle wymagających obradach komisja konkursowa wyłoniła laureatów, wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i słodkości dla wszystkich uczestników.
Na koniec wielkanocnego spotkania, przewodnicząca Jury, Pani Dyrektor MCKiP Anna Maj- Skowrońska wyraziła wielką radość z tego, że najmłodsi tak pięknie rozwijają swoje talenty i doskonalą się w występach przed szeroką widownią. W Komisji konkursowej zasiadały również Pani Anita Maćkowska - pomysłodawczyni konkursu i Pani Alicja Sendek - Wicedyrektor ZPS.

Koordynatorką II edycji konkursu była nauczycielka ZPS Pani Katarzyna Czaja.*  *  *

Wyprawa do Złotego Miasta
W poniedziałek 8.04.2024 roku po obiedzie do naszego przedszkola przybył TEATRZYK "Kokon" z Krakowa.
Przedszkolaki miały możliwość uczestniczyć w spektaklu pt. "Wyprawa do Złotego Miasta".

Piękna baśń o piratach, pięknej księżniczce i innych zabawnych bohaterach bardzo przypadła do gustu młodej publiczności, która z dużym zaangażowaniem włączała się w działania sceniczne. Była to opowieść o niezwykłym Złotym Mieście z najpiękniejszych snów. Wszyscy widzowie zostali zabrani w ciekawą podróż, o której marzyło wielu podróżników.

Wraz z piracką załogą, dzieci wyciągnęły mądre wnioski z obejrzanego przedstawienia, że warto być prawym człowiekiem, czynić dobro i powinno się dać komuś drugą szansę. 

Przedstawienie bardzo podobało się naszym przedszkolakom, nie zabrakło głośnych braw. Na koniec spotkania, aktorzy otrzymali pytanie od dzieci, kiedy znów do nich przyjadą?
*  *  *

Plac zabaw - Piękna wiosna tej zimy
 :-) 
 

         Minął rok od podpisania przez Stowarzyszenie "Pro nobis - edukacja i rozwój" Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie budowy ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku. Ukończona inwestycja jest zgodna z umową podpisaną przez Stowarzyszenie na dofinansowanie zadania pt.: „Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku” realizowanego przez Stowarzyszenie "Pro nobis - edukacja i rozwój" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

         Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w wysokości: 280 000 zł.
Celem operacji jest: Poprawa stanu dostępności przestrzeni publicznej oraz estetyki przestrzennej, w tym miejsc służących zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.
Środki finansowe uzyskaliśmy w naborze wniosków zorganizowanym przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O. Cenoma”.

  

To był dobry i owocny czas skutecznego działania naszego Stowarzyszenia "Pro nobis - edukacja i rozwój".

        Miło nam poinformować, że w piątek 23. lutego 2024 roku otrzymaliśmy wiadomość e-mail z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, że złożona przez nas dokumentacja dotycząca ukończonych robót na placu zabaw została pozytywnie zweryfikowana w związku z tym końcowy wniosek o płatność został zaakceptowany i przekazany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

       Choć luty to zdecydowanie nietypowa pora na korzystanie z placu zabaw na świeżym powietrzu, to dzięki łaskawej, typowo wiosennej aurze możemy bawić się na wszystkich urządzeniach.         Oczekiwany przez wszystkie dzieci i uczniów nowoczesny plac zabaw na terenie Zespołu Przedszkolno - Szkolnego jesienią przeszedł pozytywnie kontrolę techniczną. Zamontowane kolorowe i trwałe urządzenia przeznaczone są dla najmłodszych jak i troszkę starszych dzieci. Zjeżdżalnie, trapy, huśtawki, równoważnie, bujaczki a nawet linowa piramida i tyrolka - wszystko po to, aby od wiosny milusińscy mogli aktywnie spędzać czas. Jeżeli zmęczą się zabawą - można zatrzymać się i przy piaskownicy zagrać w kółko i krzyżyk lub usiąść przy stolikach z szachownicami i rozegrać partię warcab (trzeba pamiętać o zabraniu pionków z domu).
Dla rodziców, którzy przyjdą z dziećmi przygotowano drewniane ławki. Teren placu zabaw jest częściowo trawiasty a częściowo pokryty bezpieczną nawierzchnią amortyzującą ewentualne upadki.         Mamy nadzieję, że chętni korzystający z ogólnodostępnego placu zabaw będą się tam bawić radośnie i bezpiecznie. Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Nowe Brzesko i nie tylko do korzystania z otwartego placu zabaw zgodnie z regulaminem umieszczonym przy wejściu na plac. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Serdecznie dziękujemy

wszystkim ludziom dobrej woli
zaangażowanym w powstanie tego pięknego obiektu dla dzieci.
Warto pamiętać, że wiele osób, zgodnie współpracując poświęciło mnóstwo swojej wiedzy, umiejętności, czasu, sił i zapału aby najmłodsi mieszkańcy
naszej Małej Ojczyzny mogli się tu przez długie lata ciekawie bawić
a także rozwijać w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej.

*  *

BAL
 KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU


Kolorowe stroje, skoczna muzyka, wesołe wygibasy z koleżankami i kolegami – w takiej atmosferze
w minioną środę 7. lutego 2024 roku podczas balu karnawałowego bawiły się dzieci z Przedszkola Samorządowego.
Z wielką ochotą uczestniczyły w rytmicznych tańcach i zabawach animowanych przez Panią Kasię Zydroń.Tego dnia w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Przedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje na fotościankach. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, biedronki, motylki, piratów, strażaków, policjantów, psi patrol, Hulka, Spidermana, Batmana, nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.Wspólna zabawa przyniosła naszym wychowankom wiele radości i pozytywnych doświadczeń społecznych, to było głównym celem tego balu.

  *  *  *

HOCKI KLOCKI

- realizacja innowacji pedagogicznej

w Przedszkolu Samorządowym 


Na zajęciach grupie V "Smerfy" w ramach innowacyjnego programu wspierania motoryki
małej i motoryki dużej pt. "Sprawdzę sam czy zaczarowane rączki mam"
wykonaliśmy zadanie, 
które nosiło nazwę "HOCKI KLOCKI".

  


W czasie zajęć realizowaliśmy następujace cele:
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie narządów aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • podstawowa nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (metoda krakowska),
 •  pobudzenie wyobraźni,
 • podniesienie poziomu koncentracji,
 • utrwalenie liczb,
 • elementy terapii ręki.

Gościliśmy na zajęciach Panią Grażynkę Jakubowską - dziękuję jej za wsparcie, za pomoc i cenne wskazówki.

Autor innowacji 
Katarzyna Czaja

*  *  *

Książki bawią i uczą

Każdy znajdzie wśród książek coś ciekawego dla siebie, nawet przedszkolaki. To że nie umie się czytać nie jest żadną przeszkodą - można poprosić kogoś starszego aby nam przeczytał książeczkę.Szóstoklasiści w minionym miesiącu odwiedzili dzieci w Przedszkolu Samorządowym i zaprezentowali im pozycje książkowe z naszej szkolnej biblioteki. Nikogo nie zdziwi fakt, że chłopcy chcieli aby Konrad poczytał im o strażakach,
a dziewczynki prosiły Milenkę i Emlikę, aby otworzyły bajkę o księżniczkach. 
Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem słuchały jak starsi koledzy im czytają i omawiają ilustracje.

To było ciekawe i motywujące spotkanie dla starszych i młodszych, wzbudziło wiele pozytywnych emocji.

 

Dziękujemy Pani Ani Madejskiej za podpowiedzenie ciekawych lektur dla dzieci.*  *  *

W zdrowym ciele zdrowy duch


Grupa V "Smerfy" wykonała czwarte zadanie z realizowanego w naszym przedszkolu innowacyjnego programu
wspierania motoryki małej i motoryki dużej pt. "Sprawdzę sam czy zaczarowane rączki mam".

Ćwiczenia ogólnorozwojowe starszaków - zapraszamy do obejrzenia filmu "W zdrowym ciele zdrowy duch" 
przygotowanego przez Panią Kasię Czaja.


*  *

DZI PIZZY


,,Jest okrągła niczym koło z nią jest smacznie i wesoło Pachnie warzyw całą gamą lubię ją zajadać z mamą".
Co to takiego? Oczywiście, pizza! 

W ostatnim tygodniu przed feriami w naszym przedszkolu odbywały się nietypowe zajęcia dla dzieci z pizzą w tle, ponieważ
 9. lutego przypadał Międzynarodowy Dzień Pizzy.

Starszaki z grup SMERFÓW i SŁONECZEK uczestniczyły w praktycznych warsztatach kulinarnych własnoręcznie przygotowując swoją ulubioną kompozycję kulinarną. Mali kucharze z apetytem zjedli swoje minipizze wypieczone "w sam raz"
przez nasze Panie Kucharki w przedszkolnym piecu. 

  

Najmłodsze SKRZATY obejrzały film edukacyjny o powstawaniu tego popularnego dania, nazywały i segregowały produkty które mogą być użyte do przygotowania pizzy w kuchni a następnie wykonały pracę plastyczną samodzielnie komponując swój "kawałek pizzy".

    

U SÓWEK zapanował typowo włoski klimat.
Dzieci poznały historię pizzy, kraj z którego pochodzi oraz rozmawiały o jej ulubionych składnikach.
Następnie przyszedł czas na tworzenie wyjątkowego włoskiego specjału.
Sówki stworzyły ogromne pizze z papieru, wałkowały ,,ciasto” współpracując przy tym w grupie.
Dzieci rzucając kostkami losowały ilość i rodzaj składników, które umieszczały na swoich pizzach.
Przedszkolaki próbowały się również wczuć w rolę dostawcy pizzy i pomimo przeszkód, jak najszybciej dostarczyć
produkt do klienta.


Średniaki czyli PROMYCZKI na swoich zajęciach również pracowały w grupowo i eksperymentowały plastycznie i sensorycznie tworząc kolorowy "sos" i ogromną, wspaniałą, kolorową kompozycję na szarym papierze.Uwieńczeniem dnia dla wszystkich dzieci były pyszne drożdżowe pizzerinki na podwieczorek. :-)


*  *  *

Gimnastyka dla smyka 
- ćwiczenia ogólnorozwojowe w Przedszkolu


Główną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym są niewątpliwie zabawy i gry ruchowe. Gimnastyka wprowadza radosny nastrój i dobre samopoczucie, daje dziecku możliwość zaspakajania potrzeby ruchu i wpływa na jego wszechstronny rozwój.

Nasze starszaki pod okiem swoich wychowawczyń korzystają z możliwości zajęć sportowych
i ćwiczeń gimnastycznych w swoich salach a także w hali sportowej. 

  

Dzieci z chętnie pokonują ścieżki zdrowa, ćwiczą równowagę, zwinność, wytrzymałość, skoczność.
Dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój, sprawność i zaradność ruchową jest ważnym celem w wychowaniu przedszkolnym.
Negatywnym objawem rozwoju technicznego jest eliminowanie z życia wysiłku fizycznego, co prowadzi do różnych nieprawidłowości układu ruchowego. Korzyści, jakie dzieciom daje aktywność ruchowa i dbałość o zdrowie są nieocenione. 

Przedszkolaki chętnie biorą udział w zajęciach i zabawach z różnego rodzaju przyborami, także nietypowymi np. balony, gazety, rolki po papierze toaletowym, kasztany, kłębki wełny itp. Stosowanie ich wyzwala inicjatywę i pomysłowość, dzieci wykorzystują doświadczenia w tworzeniu własnych ćwiczeń i zabaw ruchowych. Poszukują sposobów wyrażania swoich emocji i aktywności ruchowej.

  

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ćwiczeń ogólnorozwojowych w zakładce: "Galeria".


*  *  *

Zimowe wystawy prac plastycznych przedszkolaków

W minionych miesiącach na zajęciach o tematyce zimowej, dzieci poznały oznaki zimy i dowiedziały się najważniejszych informacji o tej porze roku. Udały się także na małe wycieczki w terenie, dzięki którym mogły zaobserwować zmiany w krajobrazie. We wszystkich grupach przedszkolaki wykonały prace plastyczne przedstawiające zimowe krajobrazy. 

Dzięki ciekawym pomysłom i inspiracjom swoich wychowawczyń dzieci miały okazję eksperymentować z różnymi technikami plastycznymi. Poprzez te zadania dzieci nie tylko rozwijały sprawność manualną, ćwiczyły prawidłowe trzymanie kredki, wycinanie, przyklejanie i malowanie świecą, farbami akwarelowymi czy malowanie piankami, a także mogły rozwinąć swoje zainteresowaniaotaczającym je światem. 
Zapraszamy do obejrzenia kompilacji zdjęć z zajęć plastycznych w Galerii.

  

Codzienne organizowane i swobodne zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik stanowią rodzaj wyzwania na zajęciach przedszkolnych, służą rozwijaniu kompetencji kluczowych u najmłodszych. Jedną z nich jest świadomość i ekspresja kulturalna - rozumienie sposobów kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów i znaczeń w różnych kulturach, za pomocą różnych rodzajów sztuki oraz poszanowanie dla tego procesu.

Mamy nadzieję, że doświadczenia i przeżycia z którymi dzieci mają okazję zetknąć się w naszym przedszkolu będą dobrym startem dla najmłodszych do dalszego rozwoju. 


*  *  *

DBAMY O ZWIERZĘTA ZIMĄ

W styczniu przedszkolaki z grupy "Małe Sówki" dowiedziały się dlaczego ważne jest dokarmianie ptaków zimą  i co na pewno nie powinno znaleźć się w karmniku.W tematykę zajęć wprowadził nas film edukacyjny, na podstawie którego rozpoznawaliśmy ptaki na ilustracjach, dzieliliśmy ich nazwy na sylaby. Stymulowaliśmy zmysł dotyku i wzroku przy wykorzystaniu różnego rodzaju ziaren.

Z zakresu edukacji matematycznej przeliczaliśmy ilość ptaków w karmnikach, a podczas zabawy ruchowej przy muzyce wykonywaliśmy ćwiczenia z zakresu motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej ( przenoszenie pomponów spinaczami).

Na koniec Sówki wykonały piękne prace - ptaszki w karmniku, doskonaląc swoje umiejętności plastyczne. 

Tematyka dokarmiania zwierząt, to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt.
Sówki już to wiedzą i obiecały na bieżąco dbać o nasz karmnik.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z naszych zajęć w "Galerii".*  *  *

Dzień Babci i Dziadka 21. stycznia 2024 r.


Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem,miłością i wszystkim, co dobre.

Dlatego też dzieci z wszytskich grup gościły swoje i Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji.                               Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonały układy taneczne, których nauczyły się na rytmice z Panią Kasią. Maluszki czyli Skrzaty i Sówki wykonały taniec Mikołajów i Śnieżynek oraz wspólnie zaśpiewały piosenkę
"Kocha Babcie i Dziadziusia".
Średniaki Promyczki wykonały inscenizacjept: Kilka słów o Babci i Dziadku".

Starszaki Słoneczka wykonały taniec Krakowiak a Smerfy Rokiczanke
oraz wspólnie zaśpiewały piosenkę ,,Dla Babci i Dziadka".


   

To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, a szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego,
jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

 

Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom dużo miłości od swoich wnuków, radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności
na każdy dzień!!!


 

*  *  *

POLISENSORYCZNE
 ZABAWY z Panią Zimą 


W naszym przedszkolu dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach, które wspierają wszechstronny rozwój najmłodszych.

Czym są gry i zabawy polisensoryczne? Są to wszelakie aktywności, które sprawiają, że podczas zajęć możemy dotykać, słuchać, smakować, wąchać, poruszać się, czyli uruchomić wszystkie swoje zmysły, aby nie tylko w przyjazny, ale przede wszystkim w naturalny sposób przyswoić otaczającą nas rzeczywistość. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu (link) z zajęć inspirowanych muzyką Antonio Vivaldiego w grupie Sówek.


Zmiana harmonogramu zajęc dodatkowych od 3.01.2024

zaj dodatkowe
*  *  *

Przedszkolaki przy wigilijnym stoleW czwartek 21. grudnia 2023 roku we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się spotkania grupowe w świątecznej atmosferze. Już rano Rodzicie przyprowadzili przedszkolaki w eleganckich, wizytowych ubrankach.Na porannych zajęciach dzieci poznawały opowieść o Bożym narodzeniu oraz legendy i zwyczaje związane z tą tradycją. Panie Wychowawczynie zatroszczyły się o świąteczny nastrój i zmobilizowały podopiecznych do wspólnego przygotowania dekoracji sal.

  

Gdy przyszła pora na posiłek przedszkolaki łamały się opłatkiem i uczyły się składać życzenia kolegom, koleżankom oraz dorosłym. Dzięki pracy naszych pań z kuchni dzieci poznały smak świątecznych potraw takich jak czerwony barszcz z uszkami i ryba. Na deser były też słodkości.

Najmłodsi włączali się w śpiew kolęd i pastorałek. Miłą świąteczną niespodziankę sprawił nam starszy kolega Bartosz z klasy IVb, który zawitał do przedszkola z akordeonem i uświetnił nasze bożonarodzeniowe spotkania grając kolędy.


To były niezapomniane chwile w naszym przedszkolu*
  *  *
Świąteczny występ dzieci z Przedszkola Samorządowego

 

Przedszkolaki wystąpiły w dniu 19. grudnia przed liczną widownią, na której zasiedli członkowie Rodzin naszych podopiecznych.

Ogromne wrażenie na zebranych zrobiły widowiskowe tańce w opracowaniu choreograficznym Pani Katarzyny Zydroń:

- najpierw zatańczyły maleńkie Mikołaje i Mikołajki z grupy Skrzaty,

- później zobaczyliśmy zastęp białych aniołków z grupy Sówki,

- następnie przy żłóbku zaprezentowały się pasterki i pasterze z grupy Promyczków,

- na koniec podziwialiśmy krakowiaka w wykonaniu Słoneczek i Smerfów.

Radosne tańce przeplatane były śpiewem kolęd i pastorałek. W czasie występu dzieci złożyły wszystkim gościom piękne życzenia świąteczne. Dzieci z dumą nosiły kolorowe stroje przygotowane przez swoich Rodziców. Na koniec bożonarodzeniowego występu Pani Wicedyrektor Alicja Sendek podziękowała wszystkim dzieciom i nauczycielom przedszkola za przygotowanie pięknego świątecznego przedstawienia.

Barwny i żywiołowy występ dzieci został nagrodzony głośnymi brawami.

Wraz z Dziećmi powtarzamy tekst refrenu finałowej piosenki i ...

Szczęśliwych tylko dni
Życzymy dzisiaj wam
Niech miłość mieszka w nas
Rozgrzewa serca nam
Na niebie tyle gwiazd
Gdy lecą powiedz mi,
Że pragniesz tak jak ja
By świat w pokoju żył

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z występu
 

 *  *  *

Zaczarowane pudełko

W grudniu odbyły się już trzecie zajęcia z innowacji pedagogicznej pt."Sprawdzę sam czy zaczarowane rączki mam",

a konkretnie centrum naszych zajęć było zaczarowane tajemnicze pudełko w którym były zgadaki i zadania,
odgadywaliśmy kształty i faktury różnych przedmiotów.

Oprócz tego naszym zadaniem było rysowanie na plecach kolegi lub koleżanki różnych kształtów i domyślenie się, co nasz kolega miał na myśli. Mieliśmy też bardzo ciekawe zajęcia sensoryczne z wyrabianiem różnych mas.

   

Cele naszych zajęć:

- stymulacja zmysłu dotyku i propriocepcji (czucie głębokie),

- usprawnienie motoryki małej,

- usprawnianie procesów SI (integracja sensoryczna).

Na koniec zajęć propozycja domowej aktywności rączek, wymagająca cierpliwości i dokładności dla chętnych dzieci i rodziców: Stworzenie wspólnie z rodzicami ciekawego przedmiotu związanego ze Świętami Bożego Narodzenia (na przykład: kukiełka świąteczna, świąteczny domek, świąteczny stroik, świąteczna pacynka).
*  *  *
Spotkanie z poezją Jana Brzechwy

W środowe popołudnie, 13. grudnia u naszych przedszkolaków zagościli czwartoklasiści, którzy recytowali dzieciom zabawne wierszyki autorstwa Jana Brzechwy. Uczniowie nauczyli się na pamięć tych klasycznych tekstów literatury dziecięcej na klasowy konkurs recytatorski poświęcony twórczości Jana Brzechwy. Dziś usłyszeliśmy wiersze pt. „Arbuz”, „Zoo”, „Jeż”, „Pomidor”, „Rozmawiała gęś z prosięciem”, „Samochwała”. Dzieci słuchały ogromnym w skupieniu jak ich starsi koledzy recytują zabawne wiersze.

Serdecznie dziękujemy Emilii, Kubie, Milenie, Nataszy, Olivii i Piotrowi za odwiedziny u przedszkolaków. Liczymy, że po następnych - ogłoszonych na języku polskim - klasowych konkursach recytatorskich poezji Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej również usłyszymy czwartoklasistów w przedszkolu.*  *  *

Bajki teatralne - przez zabawę uczymy się mądrości

11. grudnia nasze przedszkolaki odwiedził Teatr Lalkowy "Kukiełka" z Ptaszkowej. Dzieci obejrzały przedstawienie pt. "Droga do szczęścia".

W czasie spektaklu mali widzowie mieli okazję do przeżywania wielu pozytywnych emocji. Śmialiśmy się z zabawnych dialogów podwórkowych zwierząt, kołysaliśmy się w rytm wesołych piosenek ale też trochę baliśmy się gdy nastrojowe światła przybrały tajemniczą barwę i pojawiła się podstępna czarownica.

Przedstawienie oprócz zabawy przyniosło życiową naukę, że nie warto być samotnym. Co daje szczęście? Na pewno nie bierze się ono z posiadania drogich przedmiotów. Najważniejsza jest rodzina, szczęście to bycie z bliskimi, przytulenie kogoś kochanego, wspólne codzienne życie, wspieranie się i przyjaźń.

Po zakończeniu spektaklu dzieci miały trzy zadania z którymi doskonale sobie poradziły. Dzieci dowiedziały się czym różni się jawajka od kukiełki. Pan aktor uczył starszaki jak się animuje lalki.

To było miłe i mądre spotkanie z nowym rodzajem teatru dla dzieci.

 


*  *  *

Mikołajkowa paka dla psika!


W Przedszkolu Samorządowym zakończyła się akcja zbierania żywności dla Przytuliska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Fundacja Człowiek Dla Zwierząt w Łętowicach Kolonii. Dzieci i Rodzice z wszystkich grup licznie włączyli się w zimową pomoc dla porzuconych czworonogów. 
Dziękujemy!

W kończącym się tygodniu dary zostały dostarczone do Łętowic.
Otrzymaliśmy piękne podziękowanie od Fundacji.


*  *  *

Nasze reprezentantki na 
V Gminnym Festiwalu Piosenki Świątecznej

7 XII w Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się wydarzenie skierowane do uzdolnionych artystycznie dzieci. Na widowni zasiadły przedszkolaki i Rodziny wszystkich młodych wykonawców z całej Gminy Nowe Brzesko.
Nasz Zespół Przedszkolno - Szkolny reprezentowały dziewczynki z grup starszaków i z klas nauczania początkowego, które jako solistki wykonały kolędy, pastorałki i piosenki mikołajkowe. 

Z Przedszkola usłyszeliśmy:

Lenę Białek (grupa Smerfy)
Julię Placek (grupa Smerfy)
Igę Konarską (grupa Słoneczka)
Anielę Suchenko (grupa Słoneczka)
Julię Komenda (grupa Słoneczka)

Ze Szkoły zaśpiewały:

Marcelina Zaród (klasa I)
Laura Zaród (klasa III)
Emilia Czaja (klasa III)

Wszyscy uczestnicy wykazali się odwagą, wytrwałością i umiejętnościami wokalnymi - otrzymali zasłużone brawa oraz świąteczne nagrody i dyplomy. 

  

Gratulujemy dziewczynkom pięknych występów
i mamy nadzieję, że w przyszłości nie raz będziemy mieli okazję usłyszeć kolejne wspaniałe wykonania
świątecznych piosenek w naszym ZPS ;-)*  *  *

Spotkanie ze Świętym Mikołajem!


6 XII nasz Zespół Przedszkolno - Szkolny odwiedził Święty Mikołaj z pomocnikami.
Dla wszystkich dzieci ze szkoły i z przedszkola spotkanie z długo oczekiwanym przybyszem było ogromnym przeżyciem.
Przedszkolaki na ten dzień przygotowały dla Mikołaja specjalne piosenki. Miło było naszemu gościowi, że w szatni przedszkola na wystawie pokonkursowej czekało na niego mnóstwo pięknych laurek od najmłodszych.

Mikołaj był wysoki i postawny, prezentował się dostojnie w tradycyjnym stroju biskupa z Miry. Od południa gościł w Przedszkolu i w Szkole rozdając grzecznym dzieciom różne mile upominki.

Serdecznie dziękujemy Świętemu Mikołajowi, jego pomocnikom z ósmej klasy, Księdzu Sebastianowi oraz Radzie Rodziców ;-)*  *  *Rozstrzygnięcie Mikołajkowego Konkursu Plastycznego dla dzieci
 
LAURKA DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

Konkurs zorganizowany został z okazji imienin znanego i lubianego Świętego Mikołaja.

Wpłynęło 61 prac ze wszystkich grup przedszkolnych i z klas I-III Szkoły Podstawowej ponieważ konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3-9 lat uczęszczających do Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku.

 


Celem konkursu było:

- wzbudzenie postawy wdzięczności i empatii wśród młodego pokolenia,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- wyzwalanie twórczej ekspresji i kreatywności,

- kształtowanie umiejętności twórczego myślenia,

 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie laurki dla św. Mikołaja dowolną techniką plastyczną w maksymalnym formacie A4.

W konkursie brały udział prace samodzielnie wykonane przez dziecko.

Komisja konkursowa oceniała:

- zgodność z tematyką i zasadami konkursu,

- oryginalność pomysłu oraz sposób jego przedstawienia,

- ogólne wrażenia estetyczne,

 

Nagrody zostały przyznawane poszczególnym grupom wiekowym:

Kategoria 3-4 latki:

I miejsce Nela Ciesielska (grupa Sówki)

II miejsce Tomek Waryłkiewicz (grupa Skrzaty)

III miejsce Lena Czajka (grupa Skrzaty)

 

Kategoria 5-6 latki:

I miejsce Zosia Suchenko (grupa Słoneczka)

II miejsce Emilka Krzyk (grupa Promyczki)

III miejsce Lena Wójcik (grupa Smerfy)

 

Kategoria 7-9 latki:

I miejsce Gabrysia Kalika (klasa III)

II miejsce Jakub Gądek (klasa II)

III miejsce Wiktoria Szewczyk (klasa I)

 

Wyróżnienia:

Lila Dudzik, Dorotka Duś, Oliwier Skóra.

 

Serdecznie gratulujemy wspaniałych talentów i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach nie tylko plastycznych ;-)

 

Już dziś Święty Mikołaj razem z elfami będzie wręczał zwycięzcom nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Zapraszamy do oglądania wystawy pokonkursowej w szatni naszego Przedszkola Samorządowego.

Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu była Pani Katarzyna Czaja

 
* * *
Wycieczka przedszkolaków do zabytkowej Kopalni Soli w Bochni
     

       Pomimo wymagających warunków pogodowych w dniu 4 XII wszystkim dopisywały dobre humory. Podziwialiśmy bajkowy krajobraz za oknami autokaru. Dzieci były bardzo dzielne w czasie podróży i nikt nie bał się zjazdu górniczą windą w dół szybu Campi.

      Nasze zwiedzanie prowadziła bardzo sympatyczna przewodniczka - Pani Bogusława oraz inne Panie Przewodniczki - byliśmy podzieleni na trzy grupy. Każda Pani przedstawiła dzieciom problem z jakim zmaga się Święty Mikołaj - zgubił gdzieś w kopalni worek i nie może go znaleźć. Aby pomóc Mikołajowi dzieci musiały przenieść się w czasie i odszyfrować wiele wskazówek na specjalnej mapie. Wiele emocji wzbudziła podróż górniczą kolejką w której lokomotywa nosiła imię Kuba - jak ostatni pracujący w kopalni koń. Przedszkolaki dowiedziały się czym różnił się bałwan soli od zwykłego bałwana ze śniegu i spotkały średniowiecznych włoskich kupców, którzy handlując z królem pomnażali bogactwo Polski. W kopalni ważna była współpraca wszystkich ludzi, którzy w ciężkich warunkach przez wieki wydobywali sól - nawet pana wiatrowego. Dzieci odszukiwały w różnych miejscach kopalni interesujące wskazówki a przy zabawie zdobywały wiedzę historyczną. Najmłodsi z ciekawością badali słone ściany kopalni i podziwiali prehistoryczne warstwy osadów z morskiego dna.      Na koniec czekało nas spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem, który przedstawił dzieciom swoją historię, chłopca z miasta Mirra, który stał się biskupem i pomagał biednym ludziom. Św. Mikołaj uwrażliwił nas na najcenniejszy dar jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi - swój czas, w którym dzielimy się z bliskimi miłością i dobrymi uczynkami.
Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały drobne upominki - puzzelki.      Resztę czasu pod ziemią dzieci spędziły na wesołej zabawie, były tańce w blasku lustrzanej kuli, lepienie łańcuchów na podziemną choinkę, a przede wszystkim wdychanie zdrowego powietrza.
Pobyt pod ziemią upłynął nam bardzo szybko.

       Zmęczeni i szczęśliwi wróciliśmy do domów.
Kierownikiem wyjazdu była pani Katarzyna Czaja.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
*  *  *

SPRAWDZĘ SAM CZY ZACZAROWANE RĄCZKI MAM

W ostatnim tygodniu w naszym Przedszkolu Samorządowym została przeprowadzona druga część autorskiej innowacji pedagogicznej dotyczącej terapii ręki. Zajęcia prowadzone przez Panią Katarzynę Czaja odbyły się w grupie Smerfów.
Temat : "Co ma ręką do języka?"

czasie kolejnych zajęć starszaki realizowały następujące cele:
- wypracowanie prawidłowego toru oddechowego,
- usprawnianie narządów aparatu artykulacyjnego,
- rozwój motoryki dużej i małej TR
- uświadomienie wpływu ruchu całego ciała na rozwój mowy,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- doskonalenie ruchów przedramienia i nadgarstka,
- nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
Reasumując - ćwiczenia prawo i lewo półkulowe.

Na koniec natomiast był Bonus dla Rodziców chętnych do współpracy ze swoimi pociechami w domu - BAŃKI MYDLANE :-)
Czy się udało zrealizować dziecięcą domową przygodę?
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z relacją. KLIKNIJ LINK*  *  *

Zabawy Andrzejkowe przedszkolaków


29 listopada, w środę w naszym przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera ponieważ świętowane były Andrzejki.

 Dla wszystkich dzieci była to okazja aby pokazać się w stroju ulubionego bohatera i radośnie tańczyć z innymi.  Różne wesołe układy taneczne i wygibasy prowadziła nieoceniona Pani Kasia od rytmiki. Były też przeloty na miotle, losowanie imion przyszłych ukochanych, ustawianie butów, rzucanie za siebie i mnóstwo innych zabaw dzięki którym śmiech mieszał się z radosnymi okrzykami."Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary.”
Zwyczaj wróżenia w wieczór andrzejkowy znany jest od bardzo dawna. Pamiętajmy jednak, że wróżba to zabawa i nie należy traktować jej poważnie, chociaż...
Ciekawe czy komuś sprawdzą się andrzejkowe przepowiednie. Pewne jest to, że przyniosły przedszkolakom wiele radości, zbudowały sympatyczną atmosferę i po raz kolejny były okazją do wspólnej, wesołej zabawy.
*  *  *

"Jadą, jadą misie..."


Z okazji sympatycznego święta - Światowego Dnia Pluszowego Misia w naszym przedszkolu zagościli wolontariusze z klasy VIa, którzy przygotowali dla dzieci inscenizację bajki  "O trzech misiach i Złotowłosej".


Uczniowie wzbogacili swoje przedstawienie o taniec i znane dziecięce piosenki o misiach.
Młodzi aktorzy wymyślili też dla siebie pomysłowe kostiumy, dekoracje i rekwizyty.
Zorganizowali realizatorów dźwięku i ekipę techniczną do zmiany dekoracji.

 

Młoda publiczność była bardzo zaciekawiona losem Złotowłosej. Niektóre maluchy czuły się onieśmielone postaciami, które zagościły w ich sali. Wszystkim dzieciom spodobało się dobre zakończenie bajki. Inscenizacja szóstoklasistów została nagrodzona brawami i szerokimi uśmiechami przedszkolaków.
Są już plany na następną sztukę dla dzieci.

* * *

Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci :-)

391599738_10220463599418726_9017794273328450943_n391597269_10220463599618731_2425850206431637314_n

*  *  *

Drodzy Rodzice !
Podobnie jak co roku, nasze przedszkole przyłącza się do mikołajkowej pomocy zwierzakom ze schroniska w Łętkowicach.
Startujemy od poniedziałku!!!
Bardzo proszę o wsparcie naszej zbiórki.
W ubiegłym roku udało się nam uzbierać mnóstwo produktów dla podopiecznych FUNDACJI ,,Człowiek dla Zwierząt ".
Z góry DZIĘKUJEMY :)

* * *

Powiatowy konkurs plastyczny
pt. Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa".
Konkurs skierowany jest do rodzin/grona przyjaciół z powiatu proszowickiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopka musi być statyczna i zawierać elementy wykonane wyłącznie własnoręcznie (bez gotowych, kupionych elementów), może być wykonana dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych materiałów, max. wymiary pracy 40x40x40 cm).

Prace konkursowe można składać do dnia 6 grudnia 2023 roku
w sekretariacie Centrum Kultury w Proszowicach, ul. Rynek 18.
Na autorów najlepszych prac czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

konkurs-szopka, regulamin

RODO
konkurs-szopka-bozonarodeniowa

*  *  *

Dzień
 Kredki w grupie Małych Sówek


„Kolorowe kredki w pudełeczku noszę…” – 
kto nie zna tej piosenki? 
Kredki to prawdziwe dziecięce skarby, dzięki nim kolorowanki nabierają pięknych barw a najmłodsi mogą wyrazić to, co myślą, czują i o czym marzą. Ale czy tylko?

W kalendarzu świąt nietypowych 22 listopada ma swoje święto kredka, ale Małe Sówki czyli czterolatki wzięły udział w zajęciach z kredką w roli głównej już dziś.

Dzieci oglądały krótki filmik o produkcji kredek, poznały różne ich rodzaje. Układaliśmy kredki według podanego wzoru, a także wykonaliśmy pierwsze kodowanie, które poszło nam fantastycznie!Praca plastyczna uwieńczyła to bardzo przyjemne, aczkolwiek mało znane święto.

Małe Sówki odkryły, że z pomocą kredek można nie tylko się bawić, ale także uczyć, odkrywać kolory, ćwiczyć motorykę małą oraz kreatywnie wykorzystać wszędzie dostępne kredki.

  


*

Dzień buraczka ćwikłowego w Przedszkolu Samorządowym


W ramach realizowanego w tym roku szkolnym przez grupę Promyczki projektu WITAMINKI – promującego zdrowe nawyki żywieniowe - 15.11.2023 r w środę w Przedszkolu Samorządowym świętowaliśmy "Dzień buraczka ćwikłowego".

„Mój buraku, mój czerwony" - fargment znanego i lubianego wiersza Jana Brzechwy również wspomina to warzywo. 
Burak ćwikłowy, pochodzący z Grecji – znany już od wieków, posiada niezwykłe właściwości zdrowotne, wpływające korzystnie na nasz organizm. Celem zajęć w ramach projektu Witaminki jest kształtowanie u dzieci już od najmłodszych lat kultury spożywania zdrowych posiłków, w których będą królowały warzywa.

„Dzień buraka ćwikłowego”, Promyczki świętowały ubrane na czerwono. Dowiedziały się jakie posiada składniki odżywcze buraczek, dlaczego warto go spożywać oraz jakie potrawy można z niego przygotować. Wycisnęliśmy sok z buraków ćwikłowych a chętne dzieci spróbowały po łyżeczce, sok był bardzo smaczny. Resztę soku wykorzystaliśmy bardzo twórczo, a jego zastosowanie poza walorami smakowymi jest niesamowite.

Eksperymenty z sokiem z buraka należą do tych doświadczeń, w których dochodzi do zmiany barw roztworów. Dodawaliśmy do soku, buraczanego sodę, ocet, proszek do pieczenia, mydło w płynie itp. a czerwony sok z buraka tylko zmieniał barwę na kolor malinowy i kolor bordowy a nawet na kolor niebiesko – fioletowy. Zabawy było co niemiara, a my byliśmy cali w buraczanych odcieniach.

Na koniec pomalowaliśmy sokiem z buraka na kartce papieru, efekt był zdumiewający.

Spotkanie z burakiem ćwikłowym okazało się nie tylko pożyteczne, ale także dostarczyło wielu pozytywnych emocji.

Zajęcia dla dzieci poprowadziła Wychowawczyni Pani Mariola Bartula.

PS Bardzo dziękujemy za buraczki ćwikłowe do zajęć mamie Tomka, która dostarczyła nam suuuper smaczne i soczyste warzywa oraz wszystkim Rodzicom, którzy przygotowali czerwone stroje dla dzieci...


*  *  *

Małe Skrzaty w świecie trójkątów i 
kwadratów


W wtorek 14 XI, na zajęciach grupa trzylatków z naszego przedszkola bawiła się z kolorowymi figurami geometrycznymi.

Maluszki uczyły się nowych słów: kwadrat, trójkąt, koło. Skrzaty trenowały umiejętności społeczne współpracując w grupie - każdy działał z zapałem aby posegregować do odpowiednich obręczy przygotowane przez Panią Renię kolorowe figury, które się bardzo wymieszały 
Dużą radość najmłodszym dzieciom sprawiło ćwiczenie oddechowe - dmuchanie baniek mydlanych, które po rozbiciu tworzyły idealnie okrągłe koła.

W czasie spontanicznego tańca w skocznych rytmach Skrzaty ćwiczyły spostrzegawczość i wyszukiwały wskazywane przez Wychowawczynię odpowiednie kształty lub kolory figur.

Jako zadanie doskonalące motorykę małą, koncentrację oraz podsumowanie zajęć - maluszki wykonały pracę plastyczną - wykleiły jesienny parasol za pomocą wybranych przez siebie kształtów i kolorów małych figurek. Powstała piękna wystawka kolorowych parasoli. 

Na koniec dnia każdy Skrzacik mógł pochwalić się uśmiechniętą pieczątką i naklejką :-)

*  *  *

Życzenia od przedszkolaków na Światowy Dzień Seniora - 14. listopada


Z tej okazji nasze przedszkolaki z zerówki przygotowały dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie symboliczne upominki i życzenia. Wręczaniu towarzyszyło wiele ciepłych emocji i sympatycznych gestów.
Obchodzenie Dni Osób Starszych ma na celu budowanie i umacnianie pozytywnych więzi międzypokoleniowych, uczy najmłodszych empatii i owartości.

Ustanowienie senioralnych dni o charakterze międzynarodowym i europejskim, to symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy z racji swojego wieku pamiętają urok wielu lat. 
Zauważamy wtedy seniorów i ich potrzeby w naszym bliższym i dalszym otoczeniu, w rodzinach czy po sąsiedzku.

Podopieczni ŚDS w Gruszowie jako swoje podziękowanie przez ręce Pani Dyrektor Anny Łaneckiej ofiarowali dla dzieci z naszego przedszkola wykonaną własnoręcznie  lalkę z włóczki i zapas cukierków, którymi wszystkie dzieci chętnie się częstowały.

Pamiętajmy o starszych osobach w naszym środowisku nie tylko z okazji Dnia Babci i Dziadka, ale także na co dzień.

Koordynatorem akcji była Wychowawczyni Katarzyna Czaja.


*  *  *

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - 5. listopada

Dnia 5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Najważniejszym celem tego dnia w naszym przedszkolu było popularyzowanie tradycyjnych bajek bez przemocy,
takich gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane.
Dzieci wysłuchały fragmentów najbardziej znanych baśni i bajek, rozpoznawały bajkowe postacie , segregowały rekwizyty.
Całość tego magicznego święta uwieńczyły sesje zdjęciowe w każdej z grup.   
*  *  *

Dyniowa
 wystawa w Szkole Podstawowej - 30.października

Nasze przedszkolaki z radością obejrzały sezonową ekspozycję związaną z Dniem Dyni. Okazało się, że ta zdrowa i smaczna roślina jest również bardzo malownicza i inspirująca. 

Dzieci podziwiały różnorodne tematyczne prace plastyczne przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej. Były dynie płaskie i przestrzenne, wykonane z bibułkowych kuleczek, z delikatnych pasków papieru, z pomarańczowej harmonijki czy z mięciutkich materiałów. Dzieci chętnie brały do rączek różne eksponaty i poznawały faktury. Największe zainteresowanie najmłodszych budziła makieta Mai, w której wdrążona dynia stała się domkiem - dzieci dostrzegły w tej instalacji mnóstwo kreatywnych detali i szczegółów architektonicznych. 

Osobną część wystawy stanowiły ilustracje dotyczące faktów o dyni. Można było zobaczyć przeróżne kształty i odmiany dyń oraz dyniowe potrawy. Kolorowe zdjęcia przedstawiały cykl rozwojowy dyni od nasionka poprzez kwiat do owocu. Dużym zaskoczeniem była informacja, że dynie olbrzymie mogą osiągać nawet 1000 kg. Dodatkową atrakcją było to, że wszystkie fakty o dyniach opisane były w języku angielskim.
Ekspozycję oglądały wszystkie grupy dzieci z naszego przedszkola.

Dziękujemy Uczniom Szkoły Podstawowej i Pani Justynie Aksamit za ciekawą odmianę naszego dobrze znanego korytarza poprzez przygotowanie pięknej i mądrej wystawy.

 

*  *  *

Wyniki
 konkursu plastycznego ,,BARWY JESIENI”Miło nam poinformować że w gminnym konkursie pt. Barwy Jesieni nasi podopieczni otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Na konkurs wpłynęło 37 prac plastycznych. Komisja konkursowa oceniła prace, szczególnie biorąc pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość oraz walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna        i technika wykonania.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku dziękuje wszystkim uczestnikom, którzy włożyli wiele starań w przygotowanie prac i zaprezentowanie swojej twórczości.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

 

Wyniki konkursu:

 

KATEGORIA : PRZEDSZKOLE

 

III miejsce: Emilia Krzyk- Przedszkole w Nowym Brzesku

Wyróżnienie: Liliana Dudzik- Przedszkole w Nowym Brzesku

Wyróżnienie: Lena Czajka – Przedszkole w Nowym Brzesku
*  *  *

Warsztaty stomatologiczne - 24. października

- przez zabawę do wiedzy i praktyki 


We wtorek 24.10.2023 w Przedszkolu Samorządowym grupy starszaków i średniaków brały udział w tematycznych warsztatach stomatologicznych. Na początku spotkania dzieci poznały sympatycznego smoka o wspaniałym uzębieniu i brały udział w badaniu smoczej paszczy za pomocą kamerki elektronicznej. Dzieci ćwicząc spostrzegawczość zauważyły jak wyglądają zdrowe, a jak chore zęby.  W części teoretycznej poznały odpowiedzi na wiele pytań:
- Dlaczego dbanie o higienę jamy ustnej jest ważne?
- Jak i kiedy prawidłowo czyścić swoje zęby?
- Na czym polega praca lekarza dentysty? 
- Czy łatwo jest się posługiwać narzędziami stomatologicznymi?

Kolejnym punktem spotkania były ćwiczenia praktyczne - mali adepci stomatologii uzbrojeni w medyczne czepki i maseczki zasiedli przy swoich stanowiskach pracy i pochylili się nad odlewem szczęki. Dzieci przy pomocy zestawu dentystycznego cierpliwie i dużym skupieniu ćwiczyły typowe umiejętności manualne lekarza stomatologa: zakładanie plomb, naświetlanie i polerowanie. Najmłodsi w praktyce poznali specyfikę czyszczenia zębów szczoteczką manualną i elektryczną. 

Placówka otrzymała certyfikat a świeżo upieczeni pomocnicy dentystyczni dostali drobne upominki, które zabrali do domów.

Wszystkie przedszkolaki były bardzo zainteresowane zajęciami i godzina warsztatów upłynęła bardzo szybko.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie sprawi, że do dentysty wszyscy będą chodzić z szerokim uśmiechem .*  *  *

Jesień przyszła - spacery przedszkolaków

Korzystając z ciepłych promieni październikowego słońca spacerowaliśmy z przedszkolakami w parku.
Obserwowaliśmy jesienne zmiany w przyrodzie.

Dzieci zachwycały się różnymi kolorami, kształtami i wielkościami liści. Naszą naturalną ścieżką sensoryczną stał się dywan z liści w jesiennej palecie barw.

W czasie niespiesznej wędrówki alejkami rozwijaliśmy spostrzegawczość i uważność.

Zidentyfikowaliśmy drzewo klonu i kasztanowca. Niektórym dzieciom udało się znaleźć ostatnie kasztany.

Używaliśmy słownictwa dotyczącego porównań ilościowych i wielkościowych gromadząc nasze jesienne znaleziska, które trafiły do kącika przyrodniczego w sali.

*  *  *

Smacznie i zdrowo - zaprzyjaźniamy się z jabłkami - 28. września28 września - Z okazji Dnia Jabłka ciekawe zabawy sportowe, matematyczne, plastyczne i społeczne zostały przygotowane dla dzieci z Przedszkola Samorządowego przez Panie Wychowawczynie.Nie zabrakło zajęć przyrodniczych ukazujących od kwiatu jabłoni jak rozwijają się i dojrzewają jabłuszka.
Dzieci słuchały wierszy poświęconych temu jesiennemu polskiemu owocowi oraz miały okazję posmakować, dotknąć i obejrzeć jabłka w różnej postaci.

     


Sówki uczyły się piosenki "Małe czerwone jabłuszko'', Promyczki układały obrazek z jabłkowych puzzli, Słoneczka projektowały jabłkowe konstrukcje w 3D, a Smerfy wzięły udział zagadkowej w sesji foto z maską jabłka - a jednak rodzice bezbłędnie rozpoznali swoje dzieci na zdjęciach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii
*  *  *
Oświata zdrowotna


We współpracy z Powiatową Państwową Inspekcją Sanitarną w Proszowicach zrealizowaliśmy w naszym Przedszkolu Samorządowym następujące programy edukacyjne:

- Skąd biorą się produkty ekologiczne?

- Czyste powietrze wokół nas.

Udział w programach był dla nas ciekawym doświadczeniem i zainspirował nas do różnorodnych aktywności, o których

informowaliśmy na naszej stronie www.spnb.pl

Będziemy kontynuować te działania dla kolejnych grup wiekowych dzieci.

67
*  *  *
"Czerwony Kapturek" - spontaniczny wolontariatKlasa VI a postanowiła samodzielnie przygotować przedstawienie dla młodszych kolegów i koleżanek.Poświęcając swój czas i energię w pomysłowy sposób uczniowie kl VI a zaadaptowali scenariusz znanej bajki.


Krótkie przedstawienie dedykowane było przedszkolakom.

 

Uczniowie wystawili je w czasie lekcji religii. Pojawiły się kolorowe kostiumy, rekwizyty a nawet żywe elementy dekoracji - zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Czy będą kolejne niespodzianki dla najmłodszych?
*  *  *

Dzień Przedszkolaka
 
20. września 2023 od samego rana w naszym przedszkolu panowała wesoła atmosfera,

bo świętowaliśmy ważny dzień - Dzień Przedszkolaka :-)

   

Tego dnia na dzieci czekało wiele zabaw muzycznych, wygibasy rytmiczne, tor przeszkód, eksperymenty,

zabawy z chustą i gumą animacyjną oraz niespodzianka w formie przedstawienia pt.,,Jesienne porządki”.

Aktorzy, którzy przyjechali do nas z Krakowa wcielili się w role leśnych zwierząt; Wiewiórka, Sójka, Niedźwiedź

bawiły dzieci zabawnymi dialogami, włączając je do robienia jesiennych porządków,

a przy okazji zwróciły przedszkolakom uwagę na ważne kwestie wychowawcze.

381497802_635144808601605_29382676114217773_n

*  *  *

Brzechwolandia - przedszkolaki w teatrze

We wtorek 19. września 2023 roku Sówki, Promyczki, Słoneczka i Smerfy z radością uczestniczyły w teatralnej wyprawie.

Dzieci były bardzo przejęte podróżą autokarem i pobytem w odnowionej sali widowiskowej proszowickiego Domu Kultury."Brzechwolandia" - kraina szczęśliwości i fantazji w której dzięki wyobraźni można przeżywać niesamowite przygody. Kolorowe i radosne

przedstawienie Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia podobało się naszym przedszkolakom dzięki ciekawemu scenariuszowi o

odwołującemu się do dziecięcej wyobraźni. W co bawią się zabawki, gdy dzieci nie ma w domu? Czy można z tego czegoś się nauczyć?Zabawne rymowanki pióra Jana Brzechwy kończące się pouczającą puentą 

zawsze niosą aktualne przesłanie dotyczące dobrego wychowania, pracowitości, kultury.

Wesołe melodie piosenek, dynamiczne tańce, teksty oparte na klasycznej literaturze dziecięcej sprawiły,

że wróciliśmy z teatru zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń.


*  *  *

DZIEŃ KROPKI W PRZEDSZKOLU

     Dnia 15 września w naszym przedszkolu wszystkie grupy obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki, który został ustanowiony w 2008 roku. Aktualnie jest obchodzony w 196 krajach. Jego przesłaniem jest, odnajdywanie w każdym z nas, bez względu na wiek, ukrytego talentu. Dzień Kropki ma zachęcić do jego odkrywania oraz dodać odwagi, by pokazywać go światu.

Tego dnia dzieci oraz panie miały na sobie ubrania w kropki, które symbolizowały wyjątkowość każdego z nas. Dzieci wysłuchały historii, a także obejrzały krótki filmik o tytułowej "Kropce".
Kolejnym punktem tego dnia było uczestnictwo w wielu kreatywnych zabawach z kropką. Były tańce, poszukiwania w salach kropek, zabawy z gumą animacyjną, matą do kodowania oraz oczywiście prace plastyczne z kropką w roli głównej.

Przedszkolaki bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, a dzień upłynął w miłej atmosferze :)

              *  *  *

Informacja
W związku z chorobą nauczyciela od dnia 6.09.2023 nie odbywają się zajęcia z logopedii.

*  *  *

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZK. 2023/2024

Grupa

 

Język angielski

mgr J. Aksamit

 

Rytmika

mgr K. Zydroń

Logopedia*

mgr A. Grzybowska

Religia

mgr A. Sendek/

ks. mgr Sebastian Nocoń

1 - Skrzaty

Poniedziałki

11.00-11.30

Środa 9.30 - 10.00

Grupowo: środy 8.00 - 8.30

 

Czwartek

10.00 - 10.30

2 - Małe sówki

Poniedziałki

11.30-12.00

Środa 10. 00 - 10.30

Grupowo: wtorki 8.00 - 8.30

czwartki 14.00 -15.00

Czwartek

10.30 - 11.00

3 - Promyczki

Poniedziałki

12.00-12.30

Środa 10.30-11.00

Grupowo: poniedziałki 14.00 -15.00

piątki 14.00 - 15.00

Czwartek

11.00 -11.30

4 - Słoneczka

Poniedziałki

12.30-13.00

Środa
10.50-11.20

Środa 9.00 - 9.30

 

Zajęcia małych grup ćwiczeniowych poniedziałki/piątki 13.15-14.00

Piątek

10.30 -11.30

5 - Smerfy

Poniedziałek

13.00-13.30

Środa
9.00 -9.30

Środa 11.00-11.30

Zajęcia małych grup ćwiczeniowych poniedziałki/piątki 13.15-14.00

Środa

9.40 - 10.40

 

*Zapraszamy Rodziców do indywidualnych konsultacji z Logopedą. Otrzymają Państwo pomocne wskazówki do ćwiczeń w domu.

** Z przyczyn organizacyjnych godziny poszczególnych zajęć mogą ulegać przesunięciu, grupy w niektóre dni mogą być zamienione kolejnością lub połączone w razie małej ilości dzieci w przedszkolu lub choroby pracowników.
*  *  *
Oferta ubezpieczenia dla dzieci
1 3
25

*  *  *
INFORMACJE dla Rodziców

dotyczące funkcjonowania

Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku
od 1. września 2023 roku

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w godz. 7.00 do 17.00

Dzieci mogą być przyprowadzane do godz. 8.30

O godz. 8.30 jest wydawane śniadanie.

Obiad jest o godz. 10.00 (zupa + napój) i 12.00 (drugie danie + napój)

Podwieczorek jest o godz. 13.30.

Posiłki są przygotowywane przez kuchnię na miejscu.

Koszty dziennego wyżywienia 12 zł: śniadanie 1,5 zł, obiad 9 zł, podwieczorek 1,5 zł.

Koszt czesnego - 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki w Przedszkolu poza bezpłatnymi godzinami 8.00 - 13.00.

Rodzice informują o nieobecności dziecka w przedszkolu SMS do godz. 8.30 Wychowawczynię lub wiadomością e-mail przedszkole.nowebrzesko@interia.pl

Na początku pobytu na zebraniu w dn. 4 września konieczne jest złożenie:

- deklaracji z których posiłków dziecko będzie korzystało (według tego nalicza się należność na koniec miesiąca możliwość zapłaty przelewem lub gotówką w kasie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego).

- oświadczeń /upoważnień dotyczących odbioru dzieci itp. dokumentów.Zapraszamy na zebrania organizacyjne z Rodzicami dzieci przedszkolnych

poniedziałek 4. września 2023

w hali sportowej Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku


godz. 16.00

- grupa 1 „Skrzaty” (trzylatki)

- grupa 2 „Sówki” (cztero i trzylatki)

godz. 17.00

- grupa 3 „Promyczki” (pięcio i czterolatki)

- grupa 4 „Słoneczka” (sześciolatki)

- grupa 5 „Smerfy” (sześcio i pięciolatki)

 

Dzieci codziennie przynoszą ze sobą podpisany bidon lub niewielką butelkę z piciem (w przedszkolu uzupełniamy je wodą niegazowaną, do posiłków podajemy napoje według jadłospisu np. kakao, herbatkę, kompoty owocowe przygotowywane na miejscu.

Prosimy aby w pierwszym dniu pobytu dziecko przyniosło ze sobą

- zmienne obuwie (podpisane)

- ubranka na przebranie w podpisanym plecaczku lub reklamówce

- podpisany zestaw do mycia zębów (kubek, szczoteczka, pasta)

- podpisany mały ręczniczek do rąk z pętelką do zawieszenia

- jeżeli dziecko sypia po południu - poduszeczka i kocyk

- paczka chusteczek higienicznych suchych i paczka chusteczek mokrych

- ryza zwykłego białego papieru

- podpisany zeszyt do wklejania obrazków z religii (nie dotyczy dzieci sześcioletnich)

*  *  *
Kursy autobusu szkolnego dla sześciolatków - dowozy do Przedszkola
Prosimy Rodziców o złożenie odpowiedniej deklaracji na poniedziałkowym zebraniu.


Trasy autobusów szkolnych od piątku 8.09.2023
355218423_591468152969271_5348476356615099176_n

TRASY PRZYWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W NOWYM BRZESKU 2023/2024

 

 

PRZYWOZY:

Autobusy nr I i II

 

TRASA NR: 1      GODZ. 7.00        

MNISZÓW KOLONIA,MNISZÓW SZKOŁA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY, JÓZEFÓW, KACZE DOŁY, RUDNO SZKOŁA, RUDNO WIEŚ ( przez ul. Św. Huberta) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TRASA NR: 2      GODZ.7.00         

MNISZÓW CHEŁM, GRUSZÓW ( ŚDS), GRUSZÓW DÓŁ, PŁAWOWICE, HEBDÓW MLECZARNIA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW GÓRNY, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

 

   Autobus nr IV
TRASA NR: 3  GODZ.7.30

HEBDÓW KLASZTOR, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

       

 ODWOZY

Autobusy nr I i II

 

TRASA NR: 4          Poniedziałek- Piątek GODZ. 12.40

                                                               ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, KACZE DOŁY  (autobus wraca do miejscowości) JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW KOLONIA, MNISZÓW SZKOŁA.

 

                                                                                                                                                 

TRASA NR: 5    Poniedziałek- Piątek GODZ. 12.40

                                                            

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU ,HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW (śds), PŁAWOWICE,GRUSZÓW DÓŁ, MNISZÓW CHEŁM.

                                                                                                                                                    

TRASA NR: 6      Poniedziałek- Środa   GODZ. 15.20

                            Czwartek- Piątek       GODZ.14.30

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU,RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY  autobus wraca do miejscowości JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW SZKOŁA.

                                                                                                  

TRASA NR: 7      Poniedziałek- Środa   GODZ. 15.20

                            Czwartek- Piątek       GODZ.14.30

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW ( ŚDS), PŁAWOWICE, GRUSZÓW DÓŁ,MNISZÓW CHEŁM.

 
Orientacyjne godziny dla poszczególnych przystanków należy doliczyć jak w ubiegłym roku.

Wakacyjne zabawy w naszym przedszkoluW na dyżur w czasie wakacji do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku uczęszcza liczna grupa dzieci z naszej gminy. Zaglądnijmy do sal gdzie bawią się dzieci.Zapraszamy do obejrzenia dwóch prezentacji z fragmentami zajęć ruchowych i ze zdjęciami z dziecięcych zabaw:


 https://fb.watch/mz2MWwEV6Q/

https://fb.watch/mz2Z7IUoAi/


 *  *  *

INFORMACJE dla Rodziców

dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku
w okresie dyżuru wakacyjnego 7 - 31 VIII 2023 r.


Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w godz. 7.00 do 17.00


Dzieci mogą być przyprowadzane do godz. 8.30


O godz. 8.30 jest wydawane śniadanie.

Obiad jest o godz. 10.00 (zupa + napój) i 12.00 (drugie danie + napój)

Podwieczorek jest o godz. 13.30.


Posiłki są przygotowywane przez kuchnię na miejscu.


Koszty dziennego wyżywienia 12 zł: śniadanie 1,5 zł, obiad 9 zł, podwieczorek 1,5 zł.


Rodzice informują o nieobecności dziecka w przedszkolu SMS do godz. 8.30
pod nr telefonu 571 895 789 lub wiadomością e-mail: przedszkole.nowebrzesko@interia.pl

Na początku pobytu konieczne jest złożenie:

- deklaracji z których posiłków dziecko będzie korzystało (według tego nalicza się należność na koniec miesiąca możliwość zapłaty przelewem lub gotówką w kasie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego).

- oświadczeń /upoważnień dotyczących odbioru dzieci.

 

Dzieci codziennie przynoszą ze sobą podpisany bidon lub niewielką butelkę z piciem (w przedszkolu uzupełniamy je wodą niegazowaną, do posiłków podajemy napoje według jadłospisu np. kakao, herbatkę, kompoty owocowe przygotowywane na miejscu.

Prosimy aby w pierwszym dniu pobytu dziecko przyniosło ze sobą:

- zmienne obuwie (podpisane)

- ubranka na przebranie w podpisanym plecaczku lub reklamówce

- podpisany zestaw do mycia zębów (kubek, szczoteczka, pasta)

- podpisany mały ręczniczek do rąk z pętelką do zawieszenia.


Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy się doskonale bawić :-)
*  *  *
1 czerwca 2023 r.

Przedszkolny   D Z I E Ń  D Z I E C K A 

Dzień Dziecka to święto, które uwielbiają wszystkie dzieci, te małe i te duże.
1 czerwca każdego roku to dzień pełen uśmiechów, zabawy, niespodzianek, radości i wielu niezapomnianych wrażeń!
W Naszym Przedszkolu z okazji tego dnia również nie zabrakło atrakcji. Były tańce, upominki, pyszny podwieczorek,  dmuchane zjeżdżalnie i  kolorowe balony.

        

Na zakończenie trzydniowej  zabawy wystąpił Teatrzyk z Krakowa ze spektaklem pt.  "Szewczyk Dratewka".

350932695_222902717174610_1734332122117677194_n       351160224_814873353361481_1728095020101958060_n

Dzieci bawiły się świetnie co można zobaczyć na zdjęciach .


351442009_565901975741913_9137018466724438957_n       351445138_578813361065979_7434486391437235502_n

*  *  *

26 maja 2023 r.

D Z I E Ń   M A T K I


      W ubiegłym tygodniu okazji Święta Mamy które obchodzimy 26 maja każda z grup przedszkolnych przygotowała
dla swoich Mam programy artystyczne i laurki. 

 347288888_183960361281632_1919572375057977038_n

23 maja w murach nowego przedszkola przy Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku kolejno zaprezentowały się;
grupa Sóweczek – naszych najmłodszych milusińskich wspierana przez grupę starszych o rok  Promyczków. 24 maja wystąpiła grupa najstarsza  - Misie. 25 maja swoje Mamy gościły Słoneczka a 26 maja Smerfy.

Grupy pod opieką swoich pań przedstawiały przygotowane dla Mam przedstawienia zawierające okolicznościowe wierszyki, piosenki i tańce.

 346099207_1278712636415768_1919087997606700613_n 350371668_1225135941472673_4205958058450975187_n

Wszystkie dzieci złożyły płynace z głębi serca życzenia. Podziękowały swoim Mamusiom za ich miłość, która zostaje jak światło na całe życie.
Występom tym towarzyszyło wiele emocji okazywanych nie tylko przez dzieci, lecz także i przez rodziców,  którzy na zajęciach otwartych mogli podziwiac jak wspaniale rozwijają się ch pociechy. Panowała podniosła atmosfera.


350362148_668441335280785_237033230821576169_n 350628689_925944455288368_3863698089223787827_n 350357450_1607334616413386_5923252104641679596_n

Dziękujemy wszystkim mamusiom  za przybycie na nasze uroczystości, życzliwość i wiele ciepłych słów :-)

*  *  *
Światowy Dzień Pszczół 20 maja 2023r. - obchodzony jest 20 maja - ale w grupie Sówek świętowaliśmy go już 19 maja.
Dzień Pszczół daje możliwość porozmawiania z dziećmi o owadach zapylających i zdrowej żywności. W ten sposób udaje się wprowadzić do dziecięcego świata element wychowania ekologicznego.
To również okazja do zorganizowania ciekawych, rozwijających zabaw dla dzieci.Dziś Sówki oglądały film edukacyjny ,,Jak powstaje miód ", układały historyjkę obrazkową do obejrzanego filmu.
Była też praca w grupach - dzeci układały puzzle o etapach powstawania miodu.


Podczas zabawy ruchowej najmłodsze "pszczółki" z naszego przedszkolnego ula
układały na kwiatkach tyle ,,kulek nekataru", ile wskazywała kostka.


Zajęcia zakończyliśmy pracą plastyczną z wykorzystaniem folii bąbelkowej.
Zapraszamy do podziwiania naszych prac ;-)


345293145_650700590233196_550127217672956072_n (1) 

 345070224_236181312434897_5239670047374668917_n 346099404_770313891436948_8916333528557655941_n (1) 345321832_941332493822338_724942891754004592_n
*  *  *

                                                                      Informacje organizacyjne dla Rodziców

NASZE PLANY NA OKRES MAJÓWKI

Szanowni Państwo,

W Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku w dniach 2. maja i 4-5 maja 2023 roku nie będzie zajęć dydaktycznych w szkole.

Przedszkole we wtorek 2.maja jest otwarte w godzinach 7.00-15.00. Nie będzie dowozów. Nie będzie też wyżywienia - prosimy aby Rodzice, którzy planują przysłać w tym dniu dzieci na dyżur przygotowali dzieciom kanapnik z jedzeniem.

Czwartek i piątek czyli 4 i 5 maja godziny pracy przedszkola 7.00 -17.00. Będzie wyżywienie. Nie będzie dowozów.

Aby dobrze zaplanować pracę placówki i urlopy pracowników prosimy do czwartku 27 kwietnia 2023 podać informację do Wychowawczyń, które dzieci planują uczęszczać w tym okresie na zajęcia w przedszkolu.
Np. Jaś 2 V nie będzie, ale 4 i 5 V przychodzi.

Uprzejmie prosimy również o pamiętanie o bieżącym informowaniu Wychowawczyń o nieobecnościach i planowanych powrotach (np. "Jaś wraca od wtorku" lub "Basia jest w przedszkolu od poniedziałku po feriach"), ponieważ rano na podstawie zebranych informacji przygotowujemy odpowiednią ilość posiłków na dany dzień.

Z góry dziękujemy


             

 *  *  *
2 maja - Święto polskiej flagi 

Mali patrioci z grupy Sówek poznali barwy narodowe, nasze godło i mapę Polski
- czuli się bardzo dumni i dorośli ;-)


343730212_1407686233322770_7891583285177910496_n 343747290_3490055057923029_3339415170134771838_n
343741750_911846319934021_1218912069070105361_n

*  *  *
Wyprawa przedszkolaków do Krakowa


Rewia na lodzie  pt. NIEZWYKŁE PRZYGODY SINDBADA ŻEGLARZA


Dnia 28 kwietnia   dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku , grupy Promyczki, Smerfy , Słoneczka i Misie  udały się w podróż do Krakowa na Halę Cracovii i  podziwiały  spektakl teatralny na lodzie pt.: „Niezwykłe przygody Sindbada żeglarza”. Wszystkie dzieci  z zachwytem oglądały  lodową opowieść opartą na motywach baśni Bolesława Leśmiana. Widowisko  było   niesamowite  w wykonaniu zawodowych łyżwiarzy z całej Polski.

Sindbad przemierzył drogą morską prawie cały świat. Zatrzymywał się na kolejnym nieznanych i niebezpiecznych lądach, przeżywał fscynujące przygody. Spektakl przedstawiał różne przygody jakie spotykały tytułowego bohatera  w czasie jego długiej podróży. 

Dzieci były pod ogromnym wrażeniem pięknej ruchomej scenografii i dekoracji. Łyżwiarze mieli wspaniałe bajkowe kostiumy, a dodatkowym atutem przedstawienia były efekty pirotechniczne. Występom towarzyszyła świetnie dobrana oprawa muzyczna. To wszystko zapierało dech w piersiach.

Wydarzenie to z pewnością na długo pozostanie  w  naszej pamięci.

342689679_1259622567980038_4749849785702494245_n 344702421_787607636062061_8422420885888914022_n 342687881_1584608975365880_3154232120595454270_n 342680787_128646363542076_401725117255886599_n342684668_1006792360484132_3623489825179107505_n     342670388_615658797137515_5898072325225474314_n      342673093_519973126846148_3985377797439841989_n 


27.03.2023

Lista dzieci zakwalifikowanych

 przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku od 1.września 2023 r.

 

BARADZIEJ  MARCEL

BRYNICZKA MAJA

CZAJKA  LENA

DZIKOWSKI  KACPER

IMIOŁCZYK ZOFIA

KALAFARSKA  LENA

KALAFARSKI  LEON

KALARUS ALICJA

KRALKA JAKUB

KROSTA  OSKAR

MAJ  KAJETAN

MAKSYMOWICZ  NIKODEM

NOWAK  NIKODEM

NOWAK ALICJA

NOWAK MARCEL

ORACZ IGOR

SEKUNDA  JAKUB

STAŚKO GAJA

TABOR PIOTR

ZAWARTKA TYMOTEUSZ

ZIĘTARA ESTERA

 

Prosimy Rodziców zakwalifikowanych kandydatów, zgodnie z procedurą rekrutacyjną,
 o  złożenie do dnia 7. kwietnia 2023r. pisemnego „Potwierdzenia woli przyjęcia” do naszego przedszkola.
(druki do zabrania w szatni lub na stronie www.spnb.pl załącznik nr 6 oświadczenie woli(1) (1)

 

                                                                                                       

Lista dzieci niezakwalifikowanych

przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia

do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku

od 1.września 2023 r.

 

Dzieci oczekujące: 

KUBIK ALEKSANDER
STANISŁAWCZYK ZOFIA 

                                                                                                                                                        Z poważaniem 

                                                                                                                                                          Alicja Sendek

                                                                                                                                                     II wicedyrektor ZPS

 *  *  *

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko na rok szkolny 2023/2024

 https://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/9413/zasady-naboru-do-przedszkola.html

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

 1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 2. zarządzeniu Nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko,
 3. Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych lub zmienić swojemu dziecku dotychczasową placówkę przedszkolną- w związku z tym należy złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

 Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 22.02.2023r. do dnia 28.02.2023r. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.

Deklaracja o kontynuacji do pobrania tutaj

Wniosek o przyjęcie do przedszkola do pobrania tutaj

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (rok urodzenia: 2018, 2019 i 2020). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz wskaże rodzicom/opiekunom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu w Nowym Brzesku, oraz w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Mniszów, Sierosławice i Nowe Brzesko

 

Wnioski można pobrać w w/w placówkach.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy składać bezpośrednio do wybranej placówki.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Brzesko (podstawa prawna: art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Brzesko, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę brane są kryteria określone w Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uchwała do pobrania tutaj

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wśród kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko, nadal dysponuje się wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

(przyjęty Zarządzeniem nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 stycznia 2023r.)

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2023r.

17 marca 2023r. do godz. 15:00

4 maja 2023r.

12 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

20 marca 2023r.

24 marca 2023r.

15 maja 2023r.

19 maja 2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

27 marca 2023r.

do godz. 15.00

23 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

28 marca 2023r.

7 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

24 maja 2023r.

30 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

14 kwietnia 2023r.

do godz. 15:00

31 maja 2023r.

do godz. 15:00

 

 

Procedura odwoławcza.

•          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

•          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

•          Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

•          Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.

 

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pozostałych informacji dot. postępowania rekrutacyjnego i organizacji placówki przedszkolnej udzielają dyrektorzy szkół.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -

Klauzula rekrutacja N.Brzesko

oświadczenie woli.docx


*  *  *
M A R Z E C

Matematyka jest fajna! - inspirujące zabawy przedszkolaków 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi - dni 13. i 14. marca Promyczki spędziły zaprzyjaźniając się z królową nauk MATEMATYKĄ. Poniedziałek i wtorek bogate były w ciekawe, wesołe zabawy matematyczne ze zliczaniem zbiorów i rowiązywaniem prawdziwych zadań obliczeniowych na konkretach, które pojawiały się  na magnetycznej tablicy.
W tych dniach wyobraźnia przestrzenna dzieci z grupy drugiej miała wielkie pole do popisu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy z matą i kubkami. Kodowanie to połączenie zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych, ale najważniejsza była radość z odkrywania nowych zastosowań kolorowych kubków.
Tworzenie klorowych rytmów, porządkowanie przestrzeni i kreatywne pomysły - to było to!

Dzieci pracowały w grupach, przez co kształtowały swoje umiejętności społeczne, doskonaliły percepcję wzrokową, rozbudzały inwencję twórczą a przy tym świetnie się bawiły.

Na koniec zbududowały z kubków Stadion Narodowy!

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii*  *  *
Eko projekt:
 "Szary papier rozkładamy i pogodę zaczynamy!"


Przedszkolna grupa Smerfy bioraca udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie" zrealizowała kolejne zadanie z użyciem ekologicznych materiałów plastycznych.
Nosiło ono tytuł "Szary papier rozkładamy i pogodę zaczynamy!"

Praca przedszkolaków polegała na przygotowaniu i uzupełnieniu diagramu do obserwacji marcowej pogody.
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem włączyły się w to zadanie, a przysłowie "W marcu jak w garncu" dodatkowo wzbudziło pozytywne emocje ;-)

Efekt końcowy grupowej pracy "Smerfów" został przez Panią Kasię zaprezentowany organizatorom ogólnopolskiego projektu. Okazało się, że nasza realizacja tak bardzo się spodobała, że została nagrodzona wirtualnymi pomocami dydaktycznymi 
do wspólnej zabawy i rozwiązywania zadań.

  
 
Przed nami kolejne ciekawe i inspirujące zadania z "tekturowego świata"...


*  *  *
Małe Sówki hodują rośliny
              W ramach działań ekologicznych, jakie prowadzi nasze przedszkole, maluszki zorganizowały w swojej sali „Wiosenny kącik przyrody”. Dzieci, przy niewielkiej pomocy przygotowały warsztat pracy potrzebny do założenia hodowli:
ziemię, nasiona i wodę. Dzięki temu wiedzą już, co potrzebne jest roślinom do wzrostu.

               Przedszkolaki miały możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami nasion oraz zaznajomienia się z tematem dotyczącym sposobu uprawy roślin i ich pielęgnacji. Następnie, samodzielnie zasiały m.in nasiona majeranku, szczypiorku, rzeżuchy oraz zasadziły cebulkę.

                Maluszki z ogromnym zaangażowaniem wykonywały wszystkie prace obiecując systematycznie podlewać przedszkolny ogródek.

 
               
 Naszą tablicę przyozdobiły piękne, wiosenne krokusy.

*  *  *

"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Proszowicach.Dziś na zajęciach grupa "Misie" kontynuowała tematykę związaną z propagowaniem zdrowego odżywiania.
Dzieci przypomniały sobie po czym rozpoznać na półkach ekologiczną żywność i dlaczego warto ją wybierać spośród innych artykułów. Jako pracę plastyczną dotyczącą tego zagadnienia "Misie" wykonały z białych kuleczek z bibuły zielony znaczek produktu wytworzonego w ekologiczny sposób.

 

Więcej zdjęć naszych starszaków można obejrzeć w naszej Galerii. A oto oryginał znaczka:

eu-organic-logo-600x400_0

Więcej o europejskim logo produkcji ekologicznej można przeczytać pod linkiem:

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_pl 

Celem realizowanego przez nasze Przedszkole ogólnopolskiego programu pt. "Skąd biorą się produkty ekologiczne" jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
- zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych

           Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” (zapraszmy do zapoznania się pod linkiem:
 https://www.youtube.com/watch?v=-0loGje0mT0 ) opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej.
Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.
Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Dlatego też zapraszamy na webinarium dla Rodziców 
 https://www.youtube.com/watch?v=T6CeoPYysfk


*  *  *

Międzynarodowy Dzień Kobiet w naszym przedszkolu


8. marca koledzy byli bardzo mili i życzliwi dla swoich koleżanek. Kwiaty, upominki, życzenia... ale również okolicznościowe zabawy, pląsy, piosenki, wspólne konkursy i prace plastyczne pasujące do niecodziennego święta. Przy składaniu życzeń i wręczaniu upominków wszyscy byli co nieco onieśmieleni. Dziewczynki były niezwykle dumne i szczęśliwe, a prezenty bardzo im się podobały. W grupie "Smerfy" dzieci pracowały dziś w parach mieszanych. O kształcie każdej pracy plastycznej decydowała jedna dziewczynka i jeden chłopiec. To była udana kooperacja o czym świadczą szerokie uśmiechy na zakończenie.

   


Tradycyjne święto było okazją do nauki o równości płci a także sprzyjało stosowaniu form grzecznościowych i przełamywania nieśmiałości. 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom z Trójek Grupowych za przygotowanie upominków i kwiatów, którymi dzieci mogły się obdzielić.


*  *  *

Najmłodsi w świecie dinozaurów

Końcówka lutego czy początek marca wcale nie musi być nudny nawet jeżeli pogoda nie jest najlepsza… bo właśnie na koniec lutego przypada Dzień Dinozaura.

W naszym przedszkolu właśnie taka tematyka zagościła w ostatnim tygodniu na zajęciach w wielu grupach. Dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione dinozaurowe gadżety i na salach zrobił się naprawdę prehistoryczny klimat.
Najmłodsi połączyli to święto z ,,Białym dniem". Jak udało im się to zrobić?

,,Małe Sówki" zamieniły się w prawdziwych paleontologów. Przedszkolaki dostały wiadomość o tajemniczych śladach, które doprowadziły je do miejsca gdzie dinozaur zostawił kilka BIAŁYCH jaj, które każda grupa musiała jak najszybciej roztłuc i sprawdzić jaki dinozaur kryje się się środku.
Dzieci dopasowywały znalezione figurki dinozaurów do ich odpowiedników na ilustracjach.

 

Jako, że o życiu dinozaurów dowiadujemy się z wykopalisk, kolejnym etapem dzisiejszej przygody było odkopanie szkieletów przy użyciu pędzelków, co najbardziej podobało się małym odkrywcom :-)

By umocnić zgromadzoną wiedzę wykonaliśmy doświadczenie, w którym uzyskaliśmy wybuch wulkanu (oczywiste w BIAŁYM kolorze).
Ostatnim etapem dinusiowego święta była praca plastyczna.

Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o historii naszej planety, pełne pozytywnych emocji przeżywały przygody i uczyły się współdziałania w grupie, z ciekawością odkrywały coraz to nowe fakty o prehistorycznych gadach. Nie zabrakło też okazji do rozwijania motoryki małej i dużej oraz kreatywności. Mamy nadzieję że dinozaurowe zajęcia na długo pozostaną w pamięci naszych podopiecznych.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za przygotowanie białych ubranek!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z tego wydarzenia i zdjęć w naszej galerii.

https://www.facebook.com/100063182741688/videos/229687966118006


 *  *  *
L U T Y

 *  *  *

Planetarium mobilne Orbitek - pociąg do wiedzy

23 lutego 2023 roku w czwartek w naszym Przdszkolu w sali zerówki zagoścł niezwykły przestrzenny obiekt. Była to ogrmona dmuchana kopuła przenośnego planetarium dla dzieci Orbitek. Grupy Promyczki, Słoneczka, Smerfy i Misie poznały wiele fascynujących zagadek którymi zajmują się naukowcy astronomowie i eksploratorzy kosmosu- astronauci. Dzieci z wielkim przejęciem obserwowały wyświetlany na swoimi głowami na kopule Układ Słoneczny, planety, księżyc, konstelacje gwiezdne - znaki z zodiaku.Kosmiczną przygodę  przedszkolaki rozpoczęły  bawiąc się przestrzennymi modelami planet -  czyli dmuchanymi piłkami różnej wielkości i obserwując ich porównie rozmiarów - jak planety Układu Słonecznego mają się do gigantycznego centralnego Słońca? Pani prowadząca planetarne spotkanie opowiadała czym jest atmosfera, grawitacja i czym różnią się od siebie Mars, Ziemia, Saturn czy Uran. Po tym mini wykładzie bardzo zaciekawieni najmłodsi podopieczni ZPS weszli do wnetrza kopuły czyli przedszkolnego planetarium i oglądali  specjalnie przygotowaną animację o kosmosie wyświetlaną "dookoła głowy". Wspólnie odliczali start rakiety w kosmos. Na koniec chętni mogli sobie zrobić zdjęcie w stroju kosmonauty czyli w palnetarnej fotobudce. 
Dla każdej grupy spotkanie w mobilnym planetarium było to niezapomniane przeżycie; wesołe, kolorowe a przede wszystkim bardzo rozwijające wiedzę i wyobraźnię.


   *  *  *  

   Biały Dzień   

  - atrakcje, zabawy i doświadczenia w białym kolorze  

  *  *  *   

           Poniedziałek 27 lutego 2023 roku przypada "Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego" czyli białego misia. Z tej okazji w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy specjalny dzień poświęcony w wielu aspektach białemu kolorowi i doświadczeniom z nim związanym. Rodzice przyprowadzili dzieci w białych strojach, podobnie były ubrane wszystkie Panie Nauczycielki.
Zaczęło się od białego menu, które dla naszych podopiecznych przygotowały Panie z Kuchni. W tym dniu królowało pyszne białe jedzenie. Było mleko, biały ser z rzodkiewką, ryż, zupa krem z białych warzyw, surówka z białej kapusty, białe męso z kurczaka w białym sosie.

W czasie zabaw i zajęć specjalnie przygotowanych na ten dzień przez Wychowawczycnie każda grupa wykazała się nie lada inwencją twórczą i pomysłowością, aby Biały Dzień był bardzo, bardzo biały. 

Grupa Promyczki skupiła się na życiu Niedźwiedzia Polarnego. Na początku zajęć dzieci wysłuchały wiersza o niedźwiedziu polarnym, oglądały fotografie białego misia, znalazły Arktykę na globusie. Tam też odszukały Polskę i Ukrainę. Dzieci zdobyły wiele wiadomości o niedźwiedziu polarnym; dowiedziały się ile ważą, gdzie żyją i jakie cechy przejawiają białe misie. Ważną sprawą poruszaną w czasie naszych rozmów na zajęciach był sposób działań zapobiegających ociepleniu klimatu. Poszerzanie wiedzy dziecięcego świata urozmaicone było zabawą ruchową: skakaniem po białych polach czyli z kry na krę oraz porównywaniem swojej dłoni z odciskiem łapy misia. Dzieci wykonały tematyczną pracę plastyczną malując mlekiem a takze obejrzały filmiki edukacyjne o niedźwiedziu polarnym.

Mariola3 Mariola4 Mariola1

Biały Dzień Promyczki zakończyły białymi doświadczeniami: dzieci wymieszały mleko z olejem i sprawdzały, co będzie na górze a co na dole a na koniec pełnego wrażeń dnia w grupie II wybuchł biały wulkan!  

Grupa najmłodsza  Małe Sówki połączyła Biały Dzień z Dniem Dinozaura. Podczas zajęć zamieniły się w prawdziwych paleontologów. Dzieci śledziły dinozaura po jego śladach, wyciągały małe gady z odnalezionych białych jaj. Nie zabrakło szukania w piasku białych szkieletów za pomocą pęzelków, ukrytych w piasku oraz udziału w eksperymencie „wybuch wulkanu”.

Anita1Anita2

Grupa trzecia Smerfy  spędziła Biały Dzień przez następujące aktywności;

- Interaktywne (białe i nie tylko) zagadki,
- Zabawy matematyczne z wierszem A. Łady „ Dziewięć bałwanków”
- Bajka o Białej Krainie i Czarnoksiężniku Koloruchu
- Mumia z białej rolki kasy fiskalnej
- Malowanie na mące
- Biały tor przeszkód
- Ażurowe serwetki wycinane nożyczami z białych kartek.

Kaśka1Kaśka 2

Grupa Słoneczka świętowała Biały Dzień  zabawami  matematycznymi - królowała geometria płaska. dzieci uczyły się i bawiły z białymi figurami geometrycznymi oraz wykonały prace plastyczne z białych figur. Dla wszytskich dzieci było bardzo ciekawe robienie doświadczenia z wodą i solą - ne efekty eksperymentu będziemy misieli jeszcze trochę poczekać.

Wójcjk 2 Wójciik 1

Grupa Misie wykonała pracę plastyczną w białym kolorze, śpiewała piosenki w którch jest biały kolor oraz radośnie spędzała czas z mnóstwem spontanicznych białych zabaw  ruchowo - tanecznych.

Renata1rENATA3


Biały Dzień w naszym Przedszkolu był dla dzieci ciekawym doświadczeniem ponawczym, kulinarnym,  społecznym i artystycznym. *  *  *
Zabawa karnawałowa w dziecięcym świecie


W środę 15. lutego 2023 roku przebierańcy energicznie bawili się w rytm skocznej muzyki. 
Nie zabrakło wesołych zabaw ruchowych i muzycznych. Fantazyjne figury taneczne dzieci naśladowały za naszą Panią Kasią od rytmiki.

  

Księżniczki, Spidermeni, sportowcy, strażacy i inni przebierańcy uczestniczyli w karnawałowych konkursach i zabawach grupowych prowadzonych przez swoje wychowawczynie.
Był też pokaz szlonej mody karnawałowej. Najmłodsi prezentowali swoje odważne kreacje na czerwonym dywanie, a starsi chętnie pozowali do zdjęć ze swoimi przyjaciółmi.

  

Organizacja takich specjalnych dni w przedszkolu służy nie tylko uatrakcyjnieniu pobytu najmłodszych w placówce, ale ma też cele rozwojowe i kształtuje tzw. kompetencje miękkie. Dzieci przez wspólne tańce uczą się wielu wartościowych zachowań społecznych, rozwijają koordynację ruchową, nie wstydzą się wyrażać swoje emocje poprzez ekspresję ciałem. Przełamują nieśmiałość i otwierają się na innych

Po południu najmłodsi pełni radości i pozytywnych emocji chętnie odpoczęli po karnawałowych szaleństwach na dywanie słuchając ulubionych bajek.

Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie bajecznych kostiumów dla dzieci.

*  *  *

S T Y C Z E Ń    2 0 2 3

*  *  *

Babciu i Dziadku!

Dziękujemy za: miłość, uśmiech, troskę, opiekę, zabawę...

W minioną środę, 25 stycznia 2023 o godz. 13.00 na trybunach Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku
zasiedli babcie i dziadkowie naszych przedszkolaków. To dla nich dzieci dedykowały swój występ.Młodsze i starsze dzieci recytowały okolicznościowe wierszyki pełne ciepła i humoru,
których głównymi bohaterami byli babcia i dziadek.

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonały układy taneczne, których nauczyły się na rytmice z Panią Kasią;

- maluszki czyli Sówki i Promyczki zatańczyły w piżamkach układ śpioszków z poduszkami;

- Smerfy - delikatną choreografię ze światłem śnieżynki spadającej z nieba;

- natomiast starszaki czyli chłopcy z grupy Słoneczek i Misiów z wielką energią zatańczyli taniec
elfów z prezentamia dziewczynki z tych grup z wielką gracją zatańczyły do melodii "Alleluja".

Dzieci w czasie występu zaśpiewały piosenki do znanych i popularnych melodii
a na koniec nie obyło się bez tradycyjnego gromkiego "Sto Lat!"
Słodki poczęstunek dla naszych gości i małych artystów był miłym akcentem na zakończenie
naszego rodzinnego spotkania.  
Występ został nagrodzony głośnymi brawami!

Na koniec wszyscy chętni mogli skorzystać z okolicznościowej fotobudki 
oraz zrobić sobie zdjęcie z wnukami na tle kolorowej dekoracji z SuperBabcią i Super Dziadkiem.


 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii.


*  *  *

Zaproszenie

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

w dniu 25.stycznia 2023 roku (środa) o godzinie 13.00

na hali sportowej Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku

odbędzie się uroczysty występ Dzieci na naszego Przedszkola.

Zapraszamy do posłuchania piosenek i wierszy dedykowanych ukochanym babciom i dziadkom. W programie występu również wspaniałe układy teneczne w świątecznej atmosferze. Miło nam będzie gościć Rodziny i Przyjaciół naszych podopiecznych!Serdecznie zapraszamy do udziału!


*  *  *

NASZE PLANY NA FERIE

 
Szanowni Państwo,
W Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku w dniach 30 stycznia- 12 lutego 2023 roku będą ferie zimowe. Nie będzie dowozów.Przedszkole w tym okresie pracuje w godzinach 7.00-17.00. Aby dobrze zaplanowac pracę placówki prosimy do 23 stycznia 2023 podać informację do Wychowawczyń, które dzieci planują uczęszczać w czasie ferii na zajęcia w przedszkolu. Uprzejmie prosimy również o pamiętanie o bieżącym informowaniu Wychowawczyń o nieobecnościach i planowanych powrotach (np. "Jaś wraca od wtorku" lub "Basia jest w przedszkolu od poniedziałku po feriach"), ponieważ rano na podstawie zebranych informacji przygotowujemy odpowiednią ilość posiłków.  Z góry dziękujemy :)


*  *  *
Informacje finansowe i organizacyjne

1. Podwyżka opłaty za czesne 1,14 zł/h
Na podstawie Uchwały nr XLII/285/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko (Dz.U.Woj. Małop. z 3.10.2022 poz.6400) od 18 października 2022 roku we wszystkich formach wychowania przedszkolnego w Gminie Nowe Brzesko opłata za czesne za każdą rozpoczętą godzinę zegarową (ponad bezpłatne 8.00-13.00) wynosi 1,14 zł.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o systemie oświaty z opłat za czesne zwolnione są dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie szkolne czyli „sześciolatki”i ich Rodzice wnoszą tylko opłatę za wyżywienie. 
 
2. Wysokość składek na Komitet Rodzicielski
Rada Rodziców Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku w sprawie Przedszkola uchwaliła, iż w skład zarządu Rady Rodziców ZPS jako członek-skarbnik wchodzi przedstawiciel Rodziców z Przedszkola Samorządowego. Składki są liczone osobno dla Szkoły Podstawowej i osobno dla Przedszkola. Dla Rodzin mających w Przedszkolu więcej niż jedno dziecko:
pierwsze dziecko - składka 50 zł, drugie 25 zł, trzecie 0 zł.
 
3. W sprawach spotkań w ramach tzw. „godziny dostępności” przeznaczonej na indywidualne dłuższe konsultacje z nauczycielem prosimy w razie potrzeby umawiać się i kontaktować osobiście z poszczególnymi Wychowawczyniami.
 
4. Prosimy o informację na e-mail przedszkole.nowebrzesko@interia.pl lub SMS na nr telefonu 571-895-789
kto z Państwa posiada Kartę Dużej Rodziny.
 


*  *  *

Ptasia stołówka zimą - ciekawe zajęcia w przedszkolu


Zima to pora roku, kiedy należy pomagać zwierzętom, a zwłaszcza ptakom... - wiedzą już o tym Małe Sówki.

Dzieci poznały wybrane ptaki zimujące w Polsce, jak również ewentualną zawartość "Ptasiej stołówki".
Podczas zabawy matematycznej, wsypywalismy tyle łyżek nasion do karmnika, ile oczek wskazywała kostka do gry.
Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach ruchowych utrwalając przy tym kolor żółty i czerwony.Po wielu aktywnościach przyszedł czas na chwilę wyciszenia.... Dzięki zabawom wg Marii Montessori (tutaj podawanie miseczki wypełnionej wodą), uczymy się stwarzać atmosferę wielkiego skupienia i integracji ruchów dziecka z jego umysłem.
Maluszki były tak wyciszone , że niektórym zachciało się spać.

Nasz ,,ptasi dzień ", uwieńczyliśmy pracą plastyczną w grupach wykonując gila i sikorkę.

 

Tematyka dokarmiania zwierząt to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt.

Smerfy i Promyczki również porusząły ptasią tematykę na zajęciach w tym tygodniu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  z naszych zajęć.

  *  *  *

Bezpieczeństwo zimowych zabaw 
i eksperymenty plastyczne

          W tym roku wiele dzieci po raz pierwszy ujrzało prawdziwą zimową aurę z białą pierzynką śniegu i lodowymi soplami. Na zajęciach w swoich grupach przedszkolaki dowiedziały się, które zabawy na śniegu są niebezpieczne i dlaczego.
Podczas pracy z ilustracjami rozwijaliśmy umiejętność wypowiadania się na dany temat oraz dokonywania wyboru.
W zabawach ruchowych wykorzystaliśmy m.in. ,,śniegową kulę".

Dzieci w czasie zimowych zajęć eksperymentują z różnymi technikami, ćwiczą umiejętności manualne i mają okazję do ekspresji artystycznej.

 


W grupie maluszków "Małe sówki" dzięki nowej technice plastycznej (malowanie pianką do golenia z klejem) powstała piękna praca plastyczna z efektem 3D.  Dzieci wykonały też farbami białego bałwanka, którego ozdobiły kolorowymi krążkami. 

Grupa "Promyczki" stworzyła niezwykły karajobraz - dzieci malowały farbami w zimowej tonacji barzw na folii aluminiowej.

Grupy starszaków "Misie", "Słoneczka" i "Smerfy" malowały palcami zaśnieżony zimowy widoczek a w innej pracy przy pomocy kleju i soli stworzyły skrzące się śnieżynki.

  


Zapraszamy do podziwiania prac małych artystów w naszej galerii.

*  *  *
Mały Miś w świecie wielkiej literatury

- projekt edukacyjny w przedszkolu


Grupa czterolatków "Promyczki"  w roku szkolnym 2022/2023 realizuje projekt Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury.

Projekt jest realizowany w obrębie 3 modułów;
Moduł 1; „Czytamy razem z Misiem”,
Moduł 2; „Emocje w życiu codziennym”
Moduł 3; „Pamiętnik naszej Grupy”.

 Wiodące kompetencje kluczowe projektu Mały Miś:

 • Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
 • Kompetencje obywatelskie
 • Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Realizacja projektu ma na celu rozwijanie czytelnictwa poprzez codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia. Naukę poprzez zabawę ,rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, kształtowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.

Celem projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury jest również zwrócenie uwagi na korzyści, jakie dzieci zdobywają dzięki uczestnictwu w życiu przedszkolnym. Dzieci uczęszczające do przedszkola rozwijają poczucie niezależności, stabilizacji, a wraz z nią - poczucie bezpieczeństwa.

Miś 1  Miś5 Mis3

Patronami projektu są m.in. Grupa wydawnicza MacEdukacja i magazyn "Bliżej przedszkola".

Za realizację projektu w naszym przedszkolu odpowiada wychowawczyni grupy Promyczki - Pani Mariola Bartula.*  *  *

Orszak Królów i Królewien

6 stycznia obchodzimy jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt - Objawienie Pańskie czyli święto Trzech Króli. O godz.10.00 przed kościołem parafialnym w Nowym Brzesku spotkali się młodzi królowie i małe królewny aby w uroczystym orszaku wprowadzić do szopki figury Trzech Mędrców ze Wschodu.

Pochód był bardzo malowniczy. Dzieci w pięknych, często własnoręcznie robionych przez Rodziców koronach i barwnych strojach wkroczyły w liturgicznej procesji do parafialnej świątyni. Młodsi ministranci wnieśli tradycyjne figury Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Dzieci przypomniały sobie jakie znaczenie mają dar złota, kadzidła i mirry przyniesione przez Trzech Króli. Uczniowie szkół i przedszkoli z Nowego Brzeska i Mniszowa wraz z Rodzicami wzięli udział we Mszy Świętej. Wspólnie gromko śpiewano nowe i tradycyjne kolędy i pastorałki.

Oprawę muzyczną na liturgii uświetniła diakonia muzyczna, w której grają i śpiewają absolwenci i uczniowie szkół w Nowym Brzesku i w Mniszowie.
Na koniec spotkania poświęcono złoto, kadzidło i kredę, którą chrześcijanie na drzwiach zapisują symbolicznie błogosławieństwo K+M+B 2023.

Inicjatorem pięknego liturgicznego spotkania skierowanego do Dzieci i Rodziców byli Księża z naszej parafii, którym dziękujemy również za słodki poczęstunek.

PS Chętnie opublikujemy zdjęcia z wydarzenia, czyli fotografie dzisiejszych królów i królewien, które nadeślecie.

323921549_662596548971987_725847966907901236_n
Na zdjęciu Trzej Królowie w stajence - szopka 2023 w Nowobrzeskim kościele parafialnym.
*  *  *

GRUDZIEŃ 2022

 

*  *  *
Przedszkolaki w oczekiwaniu na Karnawał


W czasie międyświątecznego dyżuru nasi najmłodsi podopieczni w Zespole Przedszkolno-Szkolnym aktywnie spędzali czas na zajęciach w przedszkolu. Każdy mógł wbrać dla siebie jekieś ciekawe zwierzątko... lew, myszka, zajączek, miś a nawet osiołek. Za pomocą ołówków dzieci odrysowywały na papierze technicznym szablon, następnie wycinały go nożyczkami i dekorowały jutą, kolorowymi farbami i brokatem. Powtały zachwycające prace.

Karnawał to okres zabawy i radości, a przede wszystkim balów i przyjęć, na których nie może zabraknąć bajkowych postaci i kolorowych masek. Dlatego proponujemy wam przygotowanie masek karnawałowych dla dzieci w domu. Ich tworzenie sprawi mnóstwo radości.

Taka praca plastyczna to wspólna zabawa i doskonały pomysł na spędzenie popołudnia w kreatywny sposób. Gdy maski będą już gotowe, można urządzić mini zabawę z ulubionymi przebojami dzieci. Poza tym wspólne tworzenie masek to pretekst do rozmowy na temat karnawału, rodzajów masek, teatru, hucznej zabawy karnawałowej w innych krajach, itp.  

Dzieci z dumą będą prezentować swoją twórczość innym członkom rodziny oraz kolegom.

Maski3  *  *  *
Gwiazdkowy występ przedszkolaków

Jak powszechnie wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity i pełen atrakcji dla najmłodszych.

21 grudnia na hali sportowej w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku przedszkolaki wystąpiły Przedstawieniu Świątecznym. Przedstawienie było wyjątkowe, pełne radości i spontaniczności.

Dzieci, nie zaważając na nieobecność wielu kolegów i koleżanek, którzy byli chorzy, z wielkim zaangażowaniem i zapałem prezentowały się przed bliskimi siedzącymi na widowni. Dzieci z dużym wdziękiem tańczyły układy taneczne ćwiczone z Panią Kasią Zydroń, śpiewały pastorałki oraz składały wszystkim życzenia. Występ odbywał się według scenariusza przygotowanego przez Panie Wychowawczynie, a do ostatniej chwili były wprowadzane zmiany z powodu małej frekwencji. Mimo wielu przeciwności przedstawienie było wspaniałe.

Zobaczyliśmy maluszki, które w słodkich piżamkach do świątecznej piosenki zatańczyły taniec śpioszków. Reprezentanci grupy średniaków zatańczyli wzruszający układ o maleńkiej śnieżynce, która spadła na ziemię, chłopcy ze starszaków zaprezentowali dynamiczny układ o Mikołaju i elfach, którzy przygotowują prezenty dla grzecznych dzieci a najstarsze dziewczynki w białych strojach wykonały zjawiskowo lekki taniec aniołów do muzyki Leonarda Cohena.

   

Celem wystąpienia było wprowadzenie wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną radości z Narodzenia Pana. Podczas występu dzieci zaprezentowały cały wachlarz swoich umiejętności: wokalnych, recytatorskich i tanecznych.

Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, a dziecięce występy pozwoliły wszystkim poczuć atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości i bliskości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego pięknego spotkania. Pani choreograf Kasi Zydroń, która nie tylko była sercem i mózgiem naszego występu ale też podzieliła się z nami wspaniałymi rekwizytami, Nauczycielom wychowania przedszkolnego które ułożyły scenariusz i wyćwiczyły z dziećmi występ, Rodzicom, którzy skompletowali piękne stroje, pracownikom obsługi którzy wraz z nauczycielami aktywnie włączyli się w przygotowanie dekoracji i opiekę nad małymi aktorami.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z tego wydarzenia pod linkiem:
https://www.facebook.com/100063182741688/videos/701745918125755

 

*  *  *
Informacje organizacyjne na okres świąteczno-noworoczny W najbliższy piątek 23 XII 2022 roku nasze przedszkole jest otwarte w godzinach 7.00 – 12.30. W tym dniu nie będzie dowozu dzieci do przedszkola i nie będzie też otwartej kuchni. Należy dać dzieciom wodę i suchy prowiant. Prosimy o poinformowanie Pani Wychowawczyni czy Państwa dziecko będzie obecne w piątek w przedszkolu.

Od wtorku 27 XII do 30 XII przedszkole jest otwarte normalnie lecz nie ma dowozu. Prosimy o informację do Pań Wychowawczyń, które dzieci będą w tych dniach korzystać z opieki i w jakich godzinach, abyśmy mogli odpowiednio zaplanować pracę przedszkola.

Z góry dziękujemy za informację zwrotną i życzymy dużo zdrowia!
*  *  *

 7 grudnia  Promyczki, Smerfy, Słoneczka i Misie były na spektaklu

CZERWONY KAPTUREK 

Teatru Współczesnego w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

 

Znakomite przedstawienie, pełne melodii i malarskich barw przygotowane na podstawie bajki Charles’a Perrault’a.  Obejrzeliśmy z wielka przyjemnością opowieść o strachu, który miał wielkie oczy i o sile przyjaźni, która pokonuje największe przeszkody. Był to żywy i wesoły spektakl, pozbawiony przemocy. Opowiadał o tym, że z w najgorszej opresji zawsze można liczyć na wiernych przyjaciół.

Aktorzy grający w spektaklu  przekraczali pewne  granice sceny i wciągali  w swoją opowieść najmłodszych przedszkolaków tak, aby teatr kojarzył im się przede wszystkim z przyjemnością i zabawą.


318242151_5602393339843374_6609429688736321391_n

Wyjazd koordynowała i zorganizowała P. Katarzyna Wójcik

 

*  *  *

Święty Mikołaj w naszym przedszkolu


Jak co roku wszystkie dzieci od samego rana 6. grudnia czekały zniecierpliwione na długo oczekiwanego gościa-  Świętego Mikołaja. Mikołaj nie zawiódł, przybył w orszaku z aniołkami i diabełkiem.
Miłego Gościa dzieci powitały wierszem i piosenkami. Spotkanie z Mikołajem minęło w miłej atmosferze, a wszystkie dzieci zostały obdarowane.

Mikołaj nie zapomniał o dzieciach chorych , dla których również zostawił prezenty.

Święty Mikołaj pamiętał o wszystkich i już czekamy na jego wizytę w przyszłym roku 2023.

317211337_455950733285992_487828653006366508_n_1

318276466_1087607511926758_6380686490580831765_n
Grupa Smerfy
317865030_1527305971107102_5386050795745435208_n
Grupa Misie
317912718_1590249534748725_6607974798124280891_n
Grupa Promyczki
318475110_4895692393866594_7064817970106918702_n_1
Grupa Małe Sówki

318010629_1367176140686263_1080092241809207586_n
Grupa Słoneczka


*  *  *

Warsztaty czekoladowe w przedszkolu

5 grudnia w  przedszkolu gościliśmy Krakowska Manufakturę Czekolady.
Dzieci poznały historię czekolady. Z pomocą czekoladowych specjalistek Pani Anetki i Pani Moniki. Następnie najmłodsi samodzielnie  wycinali różne kształty z czekolady, robili pralinki, ozdabiali i rysowali roztopioną czekoladą.
Dodatkową atrakcją były czapki i fartuszki cukiernicze, które nie tylko świetnie wyglądały ale chroniły ubranka naszych słodkich eksperymentatorów przed śladami czekoladowych wyczynów ;-)
Dzieci z apetytem podjadały najlepszą czekoladę w Galicji. Radości było co nie miara.

Każde dziecko zabrało własnoręcznie zrobione słodycze do domu, a słodkie wspomnienia zostaną.

Warsztaty czekoladowe zaprosiła od naszego przedszkola i pobyt gości zorganizowała zorganizowała Pani Katarzyna Czaja.317378422_835841624392061_6188789228195679884_n318359432_507335964761398_776056731679893567_n


*  *  *

Mikołajkowa paka dla psiaka - finał zbiórki karmy dla zwierząt

1 grudnia 2022 zakończyła się akcja „Mikołajkowa paka dla psiaka” w Przedszkolu Samorządowym. Akcja tradycyjnie polegała na zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w Łętkowicach Kolonii.
Karma i pozostałe akcesoria zostały już przekazane do schroniska przez koordynatorkę akcji  Panią Anitę Maćkowską - samochód był wypełniony po dach. Nasze przedszkole otrzyma niebawem dyplom za okazaną pomoc.

Akcja uczy wielu pozytywnych postaw, a przede wszystkim uwrażliwia dzieci na los bezpańskich zwierząt.

Dziękujemy wszystkim Dzieciom i Rodzicom, którzy tak hojnie włączyli się do naszej zbiórki!  

W tym roku pobiliśmy chyba rekord!

 Na zdjęciu grupa Smerfy ze swoimi darami dla bezdomnych zwierzaków:
*  *  *

Dzyń, dzyń, dzyń! - już słychać sanie św. Mikołaja ! ! !


Przedszkolaki w oczekiwaniu na spotkanie z ulubionym świętym przygotowują różnymi technikami plastycznymi portrety Mikołaja i uczą się o nim wesołych piosenek.

Na zdjęciach w Galerii prace plastyczne z grup Promyczki, Sówki i Słoneczka z naszego przedszkola. 


LISTOPAD 2022

*  *  *

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Pluszowy miś to jedno z najdroższych wspomnień z dzieciństwa. Miś pomaga dziecku przejść od stanu matczynego wsparcia do momentu kiedy owo wsparcie otrzyma od innch osób. I tak do przedszkola małe dzieci maszerują z ze swoim misiem bo misia można przytulić, miś zapewni bezpieczeństwo, miś się nie obrazi, miś  zrozumie...
Rola pluszowego misia w życiu małego dziecka jest nieprzeceniona.

25 listopada nasze przedszkolaki celebrowały Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Ten dzień był pełen uśmiechu, radości wspólnych zabaw.

316807573_1234590003939306_6945867818543826885_n  
Tekst i zdjęcia z Grupy Promyczki - p. Mariola Bartula


*  *  *

Przedszkolaki na Piastowskim szlaku...


Druga część projektu ,,Dookoła Polski " została zrealizowana przez grupy Słoneczka i Misie kilka dni temu.

Wirtualnie zwiedziliśmy Biskupin w województwie Kujawsko-Pomorskim.
Wspólnie odbyliśmy podróż w czasie i zobaczyliśmy jak żyli wtedy ludzie...
Osada była dobrze zorganizowana i zabezpieczona - powstała około 2700 lat temu na wyspie. Zamieszkiwało ją około 1 tysiąc osób. Każda rodzina mieszkała w drewnianej kurnej chacie.

Na zajęciach bawiliśmy się też w archeologów. Potrzeba było mnóstwo cierpliwości aby delikatnie wydobyć zakopane "skarby".

  

*  *  *
 A N D R Z E J K I   2022

Wesołe tańce, tradycyjne wróżby, odlotowe kostiumy...


Koniecznie zobaczcie w ponższej prezentacji jak wyglądała tegoroczna zabawa andrzejkowa w naszym Przedszkolu Samorządowym.

https://www.facebook.com/100063182741688/videos/1774595682899363

W czasie takich wyjątkowych dni realizujemy w formie zabawy wiele celów wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci nawiązują i pogłębiają relacje społeczne i za pomocą tańca spełniają swoją potrzebę ruchu i pozawerbalnego wyrażania emocji, mają szansę przełamania nieśmiałości w kontaktach z rówieśnikami. W czasie zabaw z losami i wróżbami poznają różne zawody, które wykonują dorośli i ćwiczą nowe słownictwo. Najmłodsi w czasie losowań czy zbaw z przekładaniem butów uczą się czekać na swoją kolej i poświęcać uwagę innym osobom. A przede wszystkim nasi podopieczni radośnie spędzają czas swojego dzieciństwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej;
Pani Katarzynie Zydroń, Wychowawczyniom Grup, Pracownikom Obsługi i Kuchni a także Rodzicom za wspaniałe kostiumy.

317401040_1220613375333353_60358354490802995_n (1)

316138659_5448597588600037_775772882244184434_n 317411118_1315085879289103_5529762402466805088_n 317157979_715551246271185_2218610968158396815_n 317411118_1315085879289103_5529762402466805088_n 317505682_2386450704854663_8792602301779072477_n 317671794_641044027720170_126278167320728042_n

*  *  *

Podziękowania
od Seniorów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie

Z wdzięcznością za własnoręcznie wykonane prezenty od grup starszaków i za życzenia przekazane z okazji Dnia Seniora otrzymaliśmy dla dzieci 
dwie paczki cukierkówi i następujące podziękowania:

Dziękujemy Dyrekcji, wychowawcom i przedszkolakom z grupy "Słoneczka" i "Misie" z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku za życzenia i upominki z okazji Dnia Seniora.


315054788_1541010879697924_8193723106929268226_n*  *  *

"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Proszowicach.

            Grupa V - Misie z naszego Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku z wielkim zaangażowaniem włączyła się realizację ciekawych i pożytecznych aktywności programowych.
            Zapraszamy na fotorelację z zajęć sześciolatków z niej dowiecie się:
dlaczego Pani Renatka Skalska przyszła do przedszkola z dużymi torbami?
- jak poznajemy piramidę zdrowego żywienia?
- czy wybieranie do odpowiednich artykułów do zbiorów matematycznych może być trudne?
- co powinniśmy wiedzieć o owocach i warzywach ekologicznych - jak omawiamy prezentację?
- w jaki sposób pracowaliśmy w małych grupach, czy zespoły wykonały pracę plastyczną i wypełniły swoje torby zdrowymi artykułami?
- kto był gościem specjalnym w grupie Misie?
         
        Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
- zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych

           Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne” https://www.youtube.com/watch?v=-0loGje0mT0 opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.
Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.
Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też zapraszamy na webinarium dla Rodziców https://www.youtube.com/watch?v=T6CeoPYysfk

*  *  *
,,Kółko kółeczko a w kole my ... "

Tak śpiewamy w jednej z naszych wspólnych zabaw.
W najmłodszej grupie Małych Sówek w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Brzesku właśnie poznaliśmy figurę geometryczną: KOŁO.
Cały dzień upłynął nam z kołem w tle.

Dzieci segregowały figury o różnej fakturze, układały je od najmniejszej do największej.
Na tackach wypełnionych piaskiem kreśliły kształt koła,
a dzisiejszą pracą plastyczną było malowanie poznanej figury na folii.

wych. A. Maćkowska 


*  *  *
Poznajemy swój region - krakowskie ciekawostki


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Dookoła Polski" w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Brzesku
- wykonujemy kolejne zadanie projektowe.

Na zajęciach w grupie Słoneczka królował strój krakowski i Lajkonik.
Z sali dobiegała melodia skocznego krakowiaka.
Nie obyło się też bez wysłuchania hejnału z wieży Mariackiej...

 
   *    *    *


Smerfy w świecie matematyki!

Dzieci w formie zabawowej zdobywają wiedzę. Grupa III Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku na zajęciach utrwala znajomość podstawowych figur geometrycznych.

Wszechstronne zajęcia dają szansę naszym średniakom, nie tylko na rozwój poznawczy ale również społeczny i emocjonalny.
Znak < > = z opowieścią o głodnym bocianie ;-)

wych. K. Czaja

  


*  *  *

Jesiennie i kolorowo w Przedszkolu Samorządowym


Zajrzyjmy do maluszków. Jesienne zajęcia w grupie Małych Sówek .
Zabawy z papierowymi listkami pozwoliły nam na utrwalenie trzech kolorów, a także na wykonanie ćwiczeń oddechowych ( dmuchanie na listek przez rureczkę).
Dzięki przyniesionym płatkom kosmetycznym powstały cudowne, jesienne drzewa. Dzieci techniką wydzieranki wykonały pień drzewa a przy pomocy pipety i farb ozdobiły ,,jesienne liście ".
Taka aktywność jest świetnym ćwiczeniem ręki i palców dzieci.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

wych. A. Maćkowska


 


*  *  *
Przedszkolaki odwiedzają Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu

W przeddzień Swięta Zmarłych dzieci z naszego Przedszkola Samorządowego zapaliły znicze
na nowobrzeskim cmentarzu w miejscu upamiętniającym

"Tych dla których Bóg, Honor i Ojczyzna były ważniejsze niż własne życie".

Pod okiem swoich Wychowawczyń przedszkolaki poznały patriotyczną tradycję i uczyły się
właściwego zachowania w miejscach pamięci narodowej.

313415085_1219250425473264_725619530254084373_n


*  *  *

Proekologiczny projekt edukacyjny w przedszkolu

pt. W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie.Grupa Smerfów czyli pięcio i czterolatki z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku pod opieką Pani Wychowawczyni Katarzyny Czaja podjęła się realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie".

Celem projektu jest 
kształtowanie świadomości ekologicznej i jak sama nazwa mówi  - dobra zabawa dla najmłodszych. Dzieci będą miały szansę przekonać się, że dzięki ekologicznemu podejściu do różnych materiałów i przedmiotów pochodzenia naturalnego, czy z recyklingu można pięknie i ciekawie kształtować swoje otoczenie oraz kreatywnie spędzać czas w przedszkolu i w domu.

Dzięki aktywnościom projektowym dzieci będą miały różne atrakcje w czasie swojego pobytu w przedszkolu. Projekt umożliwia wszechstronny rozwój przedszkolaków, stymuluje do doskonalenia motoryki małej i dużej, wzbogaca sferę poznawczą i rozwija kompetencje kluczowe dzieci.

Projekt będzie realizowany od 20 września 2022 do 31 maja 2023

Już wkrótce relacje z realizacji poszczególnych zadań projektowych.

Na zdjęciach w galerii można zobaczyć tekturowy domek i malarzy którzy go upiększyli:
PAŹDZIERNIK 2022

*  *  *
Dynia tu, dynia tam, dynia krąży tu i tam!


Słowami tej właśnie rymowanki rozpoczęliśmy wielkie „Święto Dyni” w grupie maluchów czyli
u Małych Sówek w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Brzesku.

Celem organizacji Dnia Dyni było kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez zapoznanie dzieci ze zdrowym warzywem,
ale także o uatrakcyjnienie zajęć w przedszkolu oraz wszechstronny rowój poznawczy, społeczny i fizyczny najmłodszych przedszkolaków.


Przyniesione dynie pozwoliły nam stworzyć w naszej sali wspaniałą dekorację.
Wśród atrakcji jakie czekały na dzieci były konkurencje sportowe:
turlanie dyni, slalom z dynią, podawanie dyni nad głową i pod nogami.

Dzieci segregowały dynie od największej do najmniejszej, a z pomarańczowych piłeczek powstała kompozycja przestrzenna piękna, ,,wypukła"dynia.

Nasz dyniowy dzień uwieńczyła - prawie profesjonalna - sesja zdjęciowa.

Dziękujemy Rodzicom za włączenie się w przygotowanie tego sympatycznego wydarzenia

poprzez przyniesione dynie i specjalne dyniowe stroje dzieci.
Zapraszamy do zobaczenia dyniowych zdjęć w naszej Galerii.

wych. Anita Maćkowska*  *  *
Grupy Słoneczka i Misie - przygotowania do Dnia Seniora

W naszej Gminie działa zaprzyjaźniony Środowiskowy Dom Pomocy Spolecznej w Gruszowie. Dzieci i nauczyciele z Przedszkola Samorządowego po raz kolejny pamiętają o Seniorach, którzy się tam spotykają.

Według instrukacji swoich Pań starszaki z grup Misie i Słoneczka przygotowały małe upominki z barwionej masy solnej. Dzieci były bardzo zaangażowane i z radością wykonywały swoje prace. Ta aktywność miała nie tylko walory rozwijania sprawności manualnej przedszkolaków, pracy z nowym atrakcyjnym materiałem plastycznym ale przede wszystkim mamy nadzieję, że przyczyniła się do kształtowania empatii i wrażliwości społecznej najmłodszych.

Teraz wyroby suszą się  i już niedługo będą przekazane do naszych Przyjaciół w Gruszowie.Zapraszamy do zobaczenia efektów naszej pracy na zdjęciach w Galerii.

wych. Katarzyna Wójcik i Renata Skalska*  *  *

Projekt edukacyjny "Dookoła Polski" w Przedszkolu Samorządowym


Z nami poznacie cały kraj i stworzycie niepowtarzalną mapę

W roku szkolnym 2022/23 grupy Promyczki, Misie i Słoneczka włączyły się do udziału w projekcie Dookoła Polski.
W ramach realizacji projektu dzieci będą pod opieką nauczycieli podejmować 
różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski.


Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do Ojczyzny.

W każdym miesiącu (od października do maja) organizatorzy czyli ogólnopolskie środowisko edukacyjne związane
z magazynem "Wokól Przedszkola" wskażą region (lub regiony) Polski oraz zaproponują aktywności
z nim (nimi) związane do zrealizowania z grupą przedszkolaków.


Zadania przypisane są do miesięcy, jednak każdy z nauczycieli wychowania przedszkolnego
decyduje w którym dniu i w jakiej formie zostaną zrealizowane.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu pozwoli dzieciom wziąć udział w ciekawych zajęciach, poznać różne ciekawe fakty
dotyczące naszej Ojczyzny i przyczyni się do uatrakcyjnienia pobytu w przedszkolu. 

Pierwsze zadanie już zrealizowane...W październiku dzieci odwiedzały województwo Mazowieckie. Razem z Wychowawczyniami dzieci
zatrzymały się w Żelazowej Woli i poznały postać wybitnego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina.


W salch słychać było fragmenty jego najsłynniejszych utworów fortepianowych. 
W czasie realizacji tego zadania kodowaliśmy za pomocą kolorowych krążków na wydrukowanym fragmencie klawiatury.

Już wkrótce czekają na nas kolejne ciekawe zadania...

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii.

wych. Mariola Bartula, Katarzyna Wójcik, Renata Skalska

*  *  *
   Jesienne spacery przedszkolaków   

Październik był w tym roku niezwykle ciepły i słoneczny. Wszystkie grupy przedszkole chętnie
korzystały ze słonecznej aury odbywając dłuższe lub krótsze spacery w pobliskim parku, na stadionie LKS Nadwiślanka
i w okolicach naszego przedszkola.

Łącząc miłe z pożytecznym najmłodsi zażywali ruchu na świeżym powietrzu i robili obserwacje przyrodnicze.
Dzieci zbierały kasztany i wielokolorowe liście różnych gatunków roślin, podziwiały zmieniającą się szatę drzew,
obserwowały jesienne prace polowe i bawiły się w jesiennych promeniach słońca.

*  *  *

Dzień Jabłka wśród najmłodszych przedszkolaków


Grupy Sówki i Promyczki obchodziły tej jesieni Dzień Jabłka. 

Istotnym punktem zajęć było kształtowanie nawyków prozdrowotnych u dzieci.
Pierwszym punktem zajęć było zwrócenie uwagi na to, że owoce i warzywa należy spożywać po uprzednim ich umyciu.
Dlatego przyniesione jabłka zostały porządnie ,,wykąpane " z pomocą przedszkolaków.

Gdy owoce były już czyste, przystąpiliśmy do wykonania soku - każdy pomagał jak tylko mógł!
Wspólnie przygotowany wyciskany sok jabłkowy smakował wyśmienicie!

Nie obyło się również bez kształtowania motoryki małej poprzez pracę plastyczną z wykorzystaniem naturalnych okazów jabłuszek, które nabite na widelec posłużyły nam jako pieczątki.

Promyczki za pomocą jabłek i gruszek ćwiczyły liczenie i porządkowanie, układanie rytmów.

Międzynardowy Dzień Jabłka był okazją, by tradycyjne polskie jabłka - smaczne i zdrowe owoce były wąchane i próbowane na różne sposoby. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom w przedszkolu dzieci zaprzyjaźniły się z tymi zdrowym owocami i będą korzystały
z ich dobrodziejstw przez cały rok. 


*  *  *

Światowy Dzień Zwierząt w naszym przedszkolu


 Dzień Zwierząt przypada na początku października. Obchodzony jest z okazji imienin św. Franciszka - patrona ekologów, który uczył ludzi o tym, że zwierzęta to nasi "mniejsi bracia", których mamy szanować, troszczyć się o nich i być dla nich dobrymi opiekunami.
W naszym przedszkolu w odbyły się zajęcia tematyczne pt. ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT.


Na zajęciach rozmawialiśmy o różnych zwierzakach, rozwiązywaliśmy zagadki do ilustracji,
bawiliśmy się w zabawy ruchowo - naśladowcze, a przedszkolaki stworzyły swoje własne zwierzęce maski.
Więcej zdjęć w Galerii.


WRZESIEŃ 2022

*  *  *
Dzień chłopaka

 Ważne wydarzenie w przedszkolnym kalendarzu dla chłopców i dla dziewczynek.
Celem organizacji tego dnia jest budowanie dobrych relacji społecznych, budzenie pozytywnych emocji, przełamywanie nieśmiałości i budzenie otwartości oraz uczenie wzajemnego szacunku i poświęcania uwagi drugiej osobie.
Dzieci uczą się o równości płci z zachowaniem własnej odmienności.

Z racji napiętego programu wycieczowego, Dzień Chlopaka 2022 to był bardzo szybki ale pełen atrakcji dzień.

Zajrzyjmy do grupy Smerfów:

* życzenia,

* taniec z gazetami,

* zabawy matematyczne,

* malowanie twarzy wśród ochotników,

* chłopcy zaplatali dziewczynkom warkocza,

* piniata,

* konkursy,

* prezenty...

308122524_5521651164580890_6950256935583285454_n
*  *  *


Przedszkolaki na spektaklu teatralnym - baśniowo i kolorowo!

W piątek 30. września 2022 roku, grupy: Promyczki, Smerfy, Słoneczka i Misie udały się do Proszowic.
W sali widowiskowej w nowo wyremontowanym Centrum Kultury i Wypoczynku dzieci obejrzały
baśń Hansa Christiana Andersena pt. "Calineczka" w inscenizacji przygotowanej przez Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa.

Przedstawienie dedykowane dla najmłodszych było bogate w piosenki, kolorowe dekoracje, dialogi pełne humoru i widowiskowe tańce z hipnotyzującymi efektami świetlnym.

Dzieci były zauroczone postaciami, które zobaczyły na scenie. Często biły brawa, nuciły zasłyszane melodie i chętnie wchodziły w dialogi z Calineczką, chrząszczem czy żabą.Po spektaklu było spotkanie z aktorem - nasze przedszkolaki ćwiczyły dykcję i brały udział w rozgrzewce głosu, dowiedziały się, co oznaczają trudne słowa takie jak rekwizyt czy scenografia oraz w jakim celu świeci się w czasie spektaklu różne, kolorowe światła.W drodze powrotnej do autokarów dzieci spacerowały po Proszowickim Rynku. Podziwiały fontannę, zabytkowy kościół i pozowały do zdjęć pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.Eskapada była dla najmłodszych niezwykłą okazją odkrywania świata, poszerzenia horyzontów kulturalnych i poznania naszego miasta powiatowego.

To była bardzo udana wycieczka.

Koordynatorem wyjazdu była Pani Mariola Bartula.


*  *  *

"Małe Sówki"
 witają Panią Jesień!
Rozpoczęcie projektu edukacyjnego "Sensoryczny kogel-mogel"


23. września, wpierwszy dzień kalendarzowej jesieni, najmłodsza grupa w naszym Przedszkolu Samorządowym czyli ,,Małe Sówki" otrzymała list od „Pani Jesieni”.

Podczas zajęć dzieci zobaczyły różnorodne dary natury - segregowały je wg rodzaju, układały dowolne kompozycje.

Wspólnie stworzyliśmy postać Jesieni, a na koniec zrobiliśmy zdjęcia w jesiennej ,,fotobudce"

Tym samym wykonaliśmy pierwsze zadanie z naszego 

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Sensoryczny Kogel - Mogel"!

Głównym celem projektu oprócz realizacji ciekawych zajęć dla najmłodszych jest:


- wprowadzenie dzieci w świat sensoplastyki,

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,

- dostarczanie wrażeń dotykowych,

- wspieranie rozwoju zmysłów


Kolejne zadania już w najbliższym czasie.


Bardzo dziękuję za przyniesienie tak licznych ,,darów", które udekorowały nasz „grupowy kącik przyrody”.

wych Anita Maćkowska
*  *  *

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 


W naszym Przedszkolu Samorządowym w dniu 20.września 2022 roku obchodziliśmy z radością Dzień Przedszkolaka.

Panie wychowawczynie przygotowały dla dzieci ulubione zabawy integracyjne i inne niecodzienne atrakcje.
To był niezwykle miły dzień. 

Największą niespodzianką dla wszystkich grup dzieci (i pracowników) były odwiedziny Tygryska,
który koło południa "bryknął" na nasze sale i przyniósł z sobą prezenty - słodkości - takie jak lubi
jego przyjaciel Kubuś Puchatek ;-)

Serdecznie dziękujemy niezawodnemu Panu Radnemu Karolowi Krzyk za sprowadzenie do nas bajkowego przyjaciela.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.A oto kilka słów o historii Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

– święto obchodzone corocznie 20 września, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 września 2013 roku dla popularyzacji wychowania przedszkolnego
i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej
.

W uchwale zapisano: „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej”.

Obchody tego dnia mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej i szerzej – prawa dziecka do edukacji i wychowania przedszkolnego, zarówno wśród najmłodszych obywateli, jak i dorosłych.

Materiały własne redakcji i zaczerpnięte z internetu.

 


*  *  *

Dzień kropki  w Szkole i w Przedszkolu

Święto kreatywności, odwagi i zabawy czyli ,, Dot Day'' odbył się w przedszkolu i szkole podstawowej u pierwszoklasistów!

Dnia 15 września obchodziliśmy w naszych klasach pierwszych i w starszych grupach przedszkolnych ,,Międzynarodowe Święto Kropki", bo coś wielkiego i wspaniałego może rozpocząć się własnie od postawienia na białej kartce maleńskiej kropki, od odważenia się aby zaznaczyć swoją obecność. W tym dniu zachęcaliśmy naszych podopiecznych do mocnego uwierzenia we własne siły i zdolności.

Święto Kropki swój początek zawdzięcza książce Petera H. Reynoldsa pt: ,,The Dot'', w której poznajemy historię Vashti, dziewczynki, która nie wierzyła w swoje możliwości plastyczne, ale dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki uwierzyła w siebie i odkryła swój wielki talent.

Dzień Kropki to święto kreatywności i rozwijania ukrytego potencjału. Każdy z nas ma talent, tylko nie zawsze umiemy go odkryć, czasem potrzebujemy kogoś, kto ten talent w nas zauważy.
Pierwszoklasiści i przedszkolaki w ,, kropkowych strojach'' zainspirowani historią Vashti pełni energii i zapału przystąpili do tworzenia ,, kropkowych dzieł sztuki''
tj. ,, W kropce się nie mieści'', Mój kropkowy portret'' oraz ,, Kropka -zagadka''.

Przedszkolaki w formie kreatywnych zabaw z motywem kropki małej i dużej ćwiczyły koncentarcję i dokonaliły małą motorykę czyli sprawność dłoni, która jest bardzo ważna dla każdego, nie tylko małego twórcy. "Misie" postawily na indywidualną tworczość a "Słoneczka" chętnie tworzyły swoje kolaże w małych grupach. 


Powstały wspaniałe i niepowtarzalne "dzieła'', a dzień upłynął nam w miłej i kropkowej atmosferze:)

Serdecznie zapraszamy do naszej galerii!!!

(Materiały od wychowawczyń klas pierwszych i nauczycieli przedszkola - opracow. redakcja).


  *  *  *
PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo,
Płatność za obiady w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Brzesku będzie obowiązywać do 15-go dnia każdego miesiąca. Informacja o numerze konta, sposobie płacenia i wysokości opłat za czesne oraz za wyżywienie znajduje się w półce dziecka w szatni.

Opłaty można wnosić gotówką lub przelewem. Prawidłowo opłatę należy wykonać DWOMA OSOBNYMI przelewami lub wpłatami na poniższy rachunek
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29
70 8517 0007 0050 0562 1082 0011
1) Tytułem: CZESNE, Imię i nazwisko dziecka, MIESIĄC, ROK, grupa 1 -3 .
2) Tytułem: WYŻYWIENIE, Imię i nazwisko dziecka, MIESIĄC,ROK, grupa 1-3.

Grupy 4-5 mają inne numery rachunku bankowego
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29
16 8517 0007 0050 0562 1082 0013
1) Tytułem: CZESNE, Imię i nazwisko dziecka, MIESIĄC, ROK, grupa 4-5.
2) Tytułem: WYŻYWIENIE, Imię i nazwisko dziecka, MIESIĄC, ROK, grupa 4-5.

Wpłaty gotówkowe (bez dodatkowych opłat) na powyższy rachunek przyjmuje Nadwiślański Bank Spółdzielczy - ul. Partyzantów (obok Ośrodka Zdrowia) w Nowym Brzesku.*  *  *


Informacja dla Rodziców

W najbliższych dniach w Zespole Przedszkolno-Szkolnym Pani Higienistka będzie sprawdzała dzieciom głowy.

Jeżeli ktoś z Rodziców/ Opiekunów nie wyraża zgody na czynności Pani Pielęgniarki

- prosimy o dostarczenie pisemnej informacji do wychowawcy swojego dziecka.


*  *  *

Zajęcia dodatkowe


Grupa

Język angielski

mgr J. Aksamit

Rytmika

mgr K. Zydroń

Logopedia

mgr A. Grzybowska

Religia

mgr A. Sendek

1 - Małe sówki

Poniedziałki

8.00-8.30

Środa 9.00-9.30

Grupowo: czwartki 13.15-14.00, wtorki i środy 8.00-8.30

Czwartki 8.00 - 8.30

2 - Promyczki

Poniedziałki

12.30-13.00

Środa 9.30 - 10.00

Grypowo: czwartki 14.00-15.00

Czwartki 8.30 - 9.00

3 - Smerfy

Poniedziałki

12.00-12.30

Środa 10.00-10.30

Zajęcia małych grup ćwiczeniowych piątki 13.00-13.45

Czwartki 9.00-9.30

4 - Słoneczka

Poniedziałki

11.00-12.00

Środa 10.30-11.00

Zajęcia małych grup ćwiczeniowych poniedziałki/piątki 13.15-14.00

Wtorki 13.00 -14.00

5 - Misie

Poniedziałki

10.00-11.00

Środa 11.00-11.30

Zajęcia małych grup ćwiczeniowych poniedziałki 13.15-14.00

Wtorki 14.00 - 15.00


*Zapraszamy Rodziców do indywidualnych konsultacji z Logopedą. Otrzymają Państwo pomocne wskazówki do ćwiczeń w domu.

** Z przyczyn organizacyjnych godziny poszczególnych zajęć mogą ulegać przesunięciu, grupy w niektóre dni mogą być zamienione kolejnością lub połączone w razie małej ilości dzieci w przedszkolu lub choroby pracowników.
*  *  *

Ubezpieczenie grupowe dla dzieci

Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne. Składka roczna wynosi 30 zł. Oto warunki ogólne ubezpieczenia: 


Obraz (282) Obraz (283) Obraz (284)Obraz (285)Obraz (286)Obraz (287)
 

Kursy autobusu dowożącego dzieci

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od piątku 02.09.2022

(Wszelkie zmiany rozkładu jazdy będą publikowane na szkolnym Facebooku i oficjalnej stronie szkoły)

Prosimy Rodziców o wypełnienie deklaracji, która znajduje się w szatni.

PONIEDZIAŁEK 2022/2023

PRZYWOZY

7:10 MNISZÓW KOLONIA,MNISZÓW SZKOŁA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY, JÓZEFÓW, KACZE DOŁY, RUDNO SZKOŁA, RUDNO WIEŚ ( przez ul. Św. Huberta) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:10 MNISZÓW CHEŁM, GRUSZÓW ( ŚDS), GRUSZÓW DÓŁ, PŁAWOWICE, HEBDÓW MLECZARNIA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW GÓRNY, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:30 HEBDÓW KLASZTOR, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

ODJAZDY

 I KURS

12.40
 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, KACZE DOŁY (autobus wraca do miejscowości) JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW KOLONIA, MNISZÓW SZKOŁA.

12.40 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU ,HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁM.

 

II KURS

15:20 
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU,RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY autobus wraca do miejscowości JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW SZKOŁA.

15.20 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE,MNISZÓW CHEŁM.

WTOREK

PRZYWOZY

7:10 MNISZÓW KOLONIA,MNISZÓW SZKOŁA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY, JÓZEFÓW, KACZE DOŁY, RUDNO SZKOŁA, RUDNO WIEŚ ( przez ul. Św. Huberta) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:10 MNISZÓW CHEŁM, GRUSZÓW ( ŚDS), GRUSZÓW DÓŁ, PŁAWOWICE, HEBDÓW MLECZARNIA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW GÓRNY, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:30 HEBDÓW KLASZTOR, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

ODJAZDY

 I KURS

12.40
 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, KACZE DOŁY (autobus wraca do miejscowości) JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW KOLONIA, MNISZÓW SZKOŁA.

12.40 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU ,HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁM.

 II KURS

15:20 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU,RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY autobus wraca do miejscowości JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW SZKOŁA.

15.20 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE,MNISZÓW CHEŁM.

ŚRODA

PRZYWOZY

7:10 MNISZÓW KOLONIA,MNISZÓW SZKOŁA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY, JÓZEFÓW, KACZE DOŁY, RUDNO SZKOŁA, RUDNO WIEŚ ( przez ul. Św. Huberta) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:10 MNISZÓW CHEŁM, GRUSZÓW ( ŚDS), GRUSZÓW DÓŁ, PŁAWOWICE, HEBDÓW MLECZARNIA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW GÓRNY, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:30 HEBDÓW KLASZTOR, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

ODJAZDY

 I KURS

12.40
 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, KACZE DOŁY (autobus wraca do miejscowości) JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW KOLONIA, MNISZÓW SZKOŁA.

12.40 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU ,HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁM.

 II KURS

15:20 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU,RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY autobus wraca do miejscowości JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW SZKOŁA.

Kl. 4-8

15.20 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE,MNISZÓW CHEŁM.

Kl . 4-8

CZWARTEK

PRZYWOZY

7:10 MNISZÓW KOLONIA,MNISZÓW SZKOŁA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY, JÓZEFÓW, KACZE DOŁY, RUDNO SZKOŁA, RUDNO WIEŚ ( przez ul. Św. Huberta) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:10 MNISZÓW CHEŁM, GRUSZÓW ( ŚDS), GRUSZÓW DÓŁ, PŁAWOWICE, HEBDÓW MLECZARNIA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW GÓRNY, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:30 HEBDÓW KLASZTOR, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

ODJAZDY

 I KURS

12.40
 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, KACZE DOŁY (autobus wraca do miejscowości) JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW KOLONIA, MNISZÓW SZKOŁA.

12.40 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU ,HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁM.

 II KURS

14.30 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU,RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY autobus wraca do miejscowości JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW SZKOŁA.

14.30 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE,MNISZÓW CHEŁM.

PIĄTEK

PRZYWOZY

7:10 MNISZÓW KOLONIA,MNISZÓW SZKOŁA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY, JÓZEFÓW, KACZE DOŁY, RUDNO SZKOŁA, RUDNO WIEŚ ( przez ul. Św. Huberta) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:10 MNISZÓW CHEŁM, GRUSZÓW ( ŚDS), GRUSZÓW DÓŁ, PŁAWOWICE, HEBDÓW MLECZARNIA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW GÓRNY, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

7:30 HEBDÓW KLASZTOR, ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU.

Wszystkie klasy i dzieci

ODJAZDY

 I KURS

11.40
 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, KACZE DOŁY (autobus wraca do miejscowości) JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW KOLONIA, MNISZÓW SZKOŁA.

11.40 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU ,HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁM.

 II KURS

14.30 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU,RUDNO WIEŚ, RUDNO SZKOŁA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY autobus wraca do miejscowości JÓZEFÓW, SZPITARY, PRZYBYSŁAWICE, GRĘBOCIN, MNISZÓW SZKOŁA.

14.30 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY W NOWYM BRZESKU, HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, HEBDÓW REMIZA, HEBDÓW MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE,MNISZÓW CHEŁM.

*  *  *

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w naszym Przedszkolu :-)


Od 1. września zapraszamy dzieci do naszej nowej siedziby. Pracujemy w godzinach 7.00 - 17.00. 

Dowozy dzieci z zerówki rozpoczynają się od 2.września.Wkrótce podamy trasy i 
godziny kursów.


*  *  *

Zebrania inauguracyjne z Rodzicami

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkania Rodziców z Wychowawcą.

Zebrania odbędą 1.września 2022 na hali sportowej Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

w Nowym Brzesku według następującego harmonogramu:

  godz. 16.00 grupa: I - Sówki  i grupa II - Promyczki

godz. 17.00 grupa III - Smerfy, grupa IV - Słoneczka, grupa V- Misie.

Serdecznie zapraszamy !*  *  *

Rozpoczynamy wakacyjny dyżur w naszym przedszkolu  INFORMACJE dla Rodziców
dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w godz. 7.00 do 16.00

Dzieci mogą być przyprowadzane do godz. 9.00

O godz. 8.30 jest wydawane śniadanie.
Obiad jest o godz. 10.00 (zupa + napój) i 12.00 (drugie danie + napój)
Podwieczorek jest o 13.30.

Posiłki są przygotowywane przez kuchnię na miejscu.

Koszty dziennego wyżywienia 8 zł: śniadanie 1,5 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 1,5 zł.

Rodzice informują o nieobecności dziecka w przedszkolu telefonicznie do godz. 8.30 pod nr telefonu 12 385 21 07

Dzieci dostają do picia wodę niegazowaną i kompoty owocowe przygotowywane na miejscu.

Na początku pobytu konieczne jest złożenie:
- deklaracji z których posiłków dziecko będzie korzystało (według tego nalicza się należność na koniec miesiąca - możliwość zapłaty przelewem lub gotówką).
- oświadczeń /upoważnień dotyczących odbioru dzieci.

Prosimy aby dziecko przyniosło ze sobą zmienne obuwie oraz ubranka na zmianę w podpisanym worku lub reklamówce.

Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy się doskonale bawić :-)


*  *  *
Informacje dot. funkcjonowania

Oddziałów Przedszkolnych w Mniszowie

DYŻUR WAKACYJNY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Informacje dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Mniszowie (od 27 czerwca do 15 lipca 2022 roku):

1. Oddziały Przedszkolne funkcjonują od godz. 7:30 do 16:30.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do godz. 9.00.

3. Posiłki:
• Śniadanie: godz. 9:00;
• Obiad: od godz. 12:30 (trzy grupy co pół godziny);
• Podwieczorek: godz. 14:30.

4.Korzystamy z usług firmy cateringowej „Kazimierskie smaki”.

5.Koszty dziennego wyżywienia: śniadanie – 3,50 zł, obiad – 9,00 zł, podwieczorek – 2,50 zł.

6.Rodzice informują o nieobecności dziecka w przedszkolu sms do godz. 15:00, nr tel. 730 865 978.

7.W przypadku spóźnienia dziecka prosimy o informacje do godz. 9:00, w przeciwnym razie dziecko nie będzie miało zamówionego obiadu.

8.Dzieci przynoszą sobie niegazowany napój w podpisanej butelce oraz jeden ręcznik papierowy XL.

9.Prosimy aby dziecko przyniosło ze sobą zmienne obuwie oraz ubranka na zmianę w podpisanym worku lub reklamówce.


*  *  *

Szanowni Państwo,

w okresie wakacyjnym w naszej gminie przedszkola pełnią dyżury w następujących terminach:

27 czerwca 2022 do 15 lipca 2022 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mniszowie

18 lipca 2022 do 5 sierpnia 2022 - Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku (stary budynek)

8 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2022 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierosławicach

Prosimy o poinformowanie Wychowawczyń do 15 czerwca 2022 czy Państwa dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej

  w podanych terminach, abyśmy mogli przekazać dane do innych placówek i odpowiednio zorganizować swoją pracę.


*  *  *
Przedszkolna przygoda!

- wycieczka starszaków do zagrody edukacyjnej
Wspólna , przedszkolna przygoda SÓWEK I MISIÓW dobiega za kilkanaście dni końca....

Dlatego dziś ostatni raz wszyscy razem wyruszyliśmy na wycieczkę do Reklasowiska Red Raj w Młoszowej.

Na miejscu czekały na wszystkich wspaniałe atrakcje - dmuchańce, tory przeszkód, park linowy, trampoliny, jednym słowem to co dzieci lubią najbardziej!Największą atrakcją wycieczki były jednak żyjące w Relaksowisku zwierzaki. Dzieci mogły zobaczyć kozy, kaczki, czarne łabędzie, pawie , strusie i alpaki. Kozy i alpaki dostały od przedszkolaków poczęstunek w postaci liści kapusty i marchewek.

Po wielu atrakcjach przyszedł czas na wspólnego grilla.

  

Wszyscy wrócili z wycieczki w świetnych humorach choć nieco zmęczeni ilością wrażeń. Na pamiątkę pobytu w Relaksowisku każde dziecko dostało dyplom i breloczek.

Prawie 100 km w jedną stronę to dla nas pestka! Błagania o dobrą pogodę też zostały wysłuchane - zaczęło kropić, jak wsiadaliśmy do autokaru.Zapraszam do oglądnięcia zdjęć w galerii i filmu pod następującym linkiem - mam nadzieję. że wszystkim się podobało!


Organizacja wycieczki wych. Anita Maćkowska i Renata Skalska*  *  *
"Przytul się do drzewa!"

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku włączyły się w kampanię "Przytul się do drzewa"

Więcej o akcji: #straznicylasow.Akcja ta ma celu zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczula na rzeczy, które mogą nieświadomie
doprowadzić do pożaru. Gest przytulenia się do drzewa pokazuje, że kochamy nasze Polskie lasy i chronimy je przed powstawaniem pożarów.
Czy wiesz, że rocznie w Polsce wybucha ponad 6000 pożarów lasów? A czy wiesz, że praktycznie 77% tych pożarów powstało z winy człowieka! Pokażmy, że los lasów nie jest nam obojętny! Włącz się w kampanie PRZYTUL się do DRZEWA - Dzięki temu drzewa będą czuły się bezpieczne, a my sprawimy, że takimi małymi krokami jesteśmy w stanie pokazać całej Polsce, że ...
sprzeciwiamy się celowym podpaleniom lasów !!!

Ponadto, drzewa nie będą wobec nas obojętne.
Faktem jest, że drzewoterapia, czyli zielona energia drzew ma niesamowity, uspokajający wpływ na nasze zachowanie.

Dzięki akcji PRZYTULENIU się do DRZEWA nie tylko pokażemy mądrą postawę leśną, ale i zyskamy coś dla siebie.

W akcji wzięły udział dzieci z grup Smerfy i Słoneczka.

Organizacja wydarzenia: wych. Katarzyna Wójcik i Katarzyna Czaja


*  *  *
Rodzinny wyjazd do krakowskiego ZOO

7 czerwca młodsze grupy z Przedszkola Samorządowego wybrały się na długo oczekiwaną całodniową wycieczkę
do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie.
Dzieci podróżowały wraz z Rodzicami, a niektóre były też ze starszym lub młodszym rodzeństwem.

Celem wycieczki była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą, wzbogacenie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz zapoznanie się z warunkami życia zwierząt w Zoo.

Pogoda dopisała. Wszystkie zwierzęta pięknie się prezentowały.

Dzieci z ogromnymi emocjami oglądały słonia, zebry, rysie, wilki, hipopotama, małpy, żyrafy, lwy, tygrysy, pingwiny.

Wycieczka dostarczyła wielu pozytywnych emocji i była dla dzieci wspaniałym przeżyciem.

Oraganizacja: wych. Mariola Bartula
*  *  *
Mój najlepszy dzień!

- Proszę panią, ja pamiętam kilka moich super dni, ale ten był najlepszy!
- tak o dniu pełnym atrakcji powiedziała mała dziewczynka z Grupy Smerfy.

W ramach obchodów Dnia Dziecka dzieci z młodszych grup Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku wzięły udział w szeregu atrakcji ufundowanych i zorganizowanych przez Radnych Miasta i Gminy Nowe Brzesko, Panów Karola Krzyka i Kamila Kłodę:

- spotkały się z Panem Policjantem, mogły zadawać przeróżne pytania i miały możliwość dokładnie obejrzeć radiowóz oraz wypróbować sygnały dźwiękowe samochodu policyjnego,- działając zespołowo dzieci rozbijały piniatę - kulę pełną słodyczy, dzięki jej zawartości każdy uczestnik zabawy otrzymał pyszne słodycze,- najwięcej pozytywnych emocji u dzieci wzbudziła ogromna zjeżdżalnia z ulubionym Psim Patrolem z firmy #DmuchańcoweSzaleństwo.- z okazji imprezy dzieci otrzymały napoje, batony i jabłka ufundowane przez Pana Karola.

Na zakończenie radosnego dnia Panowe Radni otrzymali od dzieci pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami.

W dniu 3. czerwca w dmuchaną zjeżdżalnią mogły się też cieszyć dzieci ze starszych grup Sówki i Misie,
które czasowo uczą się w gościnnej Szkole Podstawowej w Sierosławicach


* * *
Starszaki odwiedzają ZOO31 maja, w przeddzień Dnia Dziecka, grupa SÓWEK I MISIÓW wybrała się na wycieczkę do krakowskiego ZOO.

Podziwialiśmy zwierzęta, które wcześniej oglądaliśmy na ilustracjach lub w telewizji.
Wiele emocji wzbudziło spotkanie z królem zwierząt - lwem, który dumnie przechadzał się po swoim wybiegu. Nasz wzrok przyciągnłęła żyrafa z gracją stąpająca w promieniach słońca i biało-czarna zebra. Oglądaliśmy figle pingwinów w basenie i małpie skoki w klatce. Jednak najdłużej zatrzymaliśmy się przy okazałych słoniach i patrzylismy na nie z bliskiej odległości.

W mini – ZOO mieliśmy możliwość pogłaskać kucyki, miniaturowe króliczki, świnki morskie, kózki karłowate, osiołki i lamy.
Z okazji zbliżającego się dnia dziecka na terenie ZOO spotkaliśmy również Inspektora Wafelka - policyjną  żywą maskotkę, którą dzieci pamiętają z zimowej akcji edukacyjnej "Wnuczek, wnuczka edukuje - Babcia, Dzidek się stosuje" oraz funkcjonariuszy POLICJI, którzy rozdawali dzieciom obrazki do kolorowania a także użyczyli nam swoich motocykli do zdjęć. W autokarze dzieliliśmy się wrażeniami z wycieczki. Niektórzy z nas byli bardzo zmęczeni i zasnęli, ale zdecydowana większość zachowała pełną energię aż do Nowego Brzeska!

Na pewno w każdym Sówkowym i Misiowym domu popołudnie było pełne opowieści! :-)

Organizacja: wych. Anita Maćkowska i Renata Skalska*
  *  *

M A J

*  *
Kochamy Mamę i Tatę!

Święto Rodziny u starszaków

Najlepsze życzenia wraz z ręcznie robionymi upominkami przekazały dziś dla swoich Rodziców przedszkolaki. Na hali sportowej w gościnnej szkole w Sierosławicach rozległo się 100 lat śpiewane z całego serca dla Mamy i Taty!

Był to pierwszy, długo wyczekiwany występ na żywo.

Grupy Misie i Sówki z Przedszkola Samorządowego przygotowały pod kierunkiem swoich Pań pokaz w którym najbliżsi usłyszeli wierszyki, piosenki i zobaczyli dynamiczny taniec.

Dzieci otrzymały mnóstwo zasłużonych braw.

Każdy z Rodziców mógł odnaleźć na dekoracji swoją podobiznę własnoręcznie malowaną farbami przez dzieci.

Dużym powodzeniem cieszyło się koło fortuny.
Dzieci losowały co dziś wieczorem zrobią dla swoich najbliższych: "Przygotuję kolację", "Umyję naczynia", "Zrobię porządek w pokoju"...
Już wkrótce opublikujemy film z obchodami Dnia Mamy i Taty w przedszkolu, a tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.
*  *  *

KOMUNIKAT O DOWOZACH

Szanowni Rodzice Sówek i Misiów,

z Urzędu Gminy otrzymaliśmy informację dotyczącą porannego dowozu dzieci z Grębocina, Przybysławic i Rudna Dolnego we wtorek, środę, czwartek (24-26 maja) czyli dni egzaminu ósmoklasisty.

Autobus będzie startował o godz. 7.20 w Grębocinie,
więc na pozostałych przystankach będzie odpowiednio później.

Poranny odjazd z Nowego Brzeska, Hebdowa, Gruszowa i Pławowic będzie normalnie.

Kurs powrotny z Sierosławic bez zmian.*  *  *


Światowy Dzień Pszczół

- poczuć, zrozumieć, doświadczyć, pokochać!

           Światowy Dzień Pszczół obchodzony 20 maja. Celem tego wydarzenia jest uwrażliwienie społeczeństwa na kluczową rolę jaką pełnią w środowisku naturalnym naszej planety pszczoły i inne owady zapylające. Przekaz tego dnia ma duże znaczenie dla ekologii.

          Starszaki czyli grupy Misie i Sówki uczciły Dzień Pszczół w specjalny sposób.

         Sówki wspólnymi siłami od kilku dni tworzyły ul i plaster miodu. Każde dziecko samodzielnie wykonało pszczołę z "jajka niespodzianki".
Sześciolatki oglądały film edukacyjny o roli pszczół w naszym środowisku, układały w grupach na czas puzzle i historyjki obrazkowe o etapach powstawania miodu.
Chętne osoby miały okazję spróbować miodu lipowego, który wszystkim bardzo smakował.

          Misie ubrały się w pasiaste podkoszulki, dziś królował kolor żółty. Było wiele radości. Dzieci wystrojone we własnoręcznie wykonane opaski przy wesołej muzyce odbyły taniec pszółek.
Przez cały dzień pięciolatkom towarzyszyła dekoracja gniazda dzikich pszczół - kokonu wiszącego na drzewie. Praca plastyczna też przedstawiała taki sposób zamieszkania dzikich zapylaczy.
Wspólnie Misie wykonały pasiaty ul z którym chętnie pozowały do zdjęcia.

Jako poobiedni deser kosztowaliśmy miodu przyniesionego przez mamę Amelki - dziękujemy !

             Dziś starszaki pracowały wytrwale jak pszoły robotnice w ulu!  ;-)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.*  *  *

Bliskie spotkania z przyrodą w przedszkolu

Dzieci z grup Promyczki, Smerfy i Słoneczka w bieżącym tygodniu realizują na zajęciach tematykę przyrodniczą.
Dzieci nie tylko słuchają tematycznych wierszy i opowiadań, oglądają ilustracje i krótkie filmy, wypowiadają się samodzielnie budując zdania, biorą udział w zabawach ruchowych i społecznych, wykonują ciekawe prace plastyczne.
Dzieci uczą się uważności i użycia różnych zmysłów, wąchają zioła i kwiaty. 
Poznając rośliny i mieszkańców majowej łąki prowadzą własne obserwacje przyrodnicze
 
w przedszkolnym ogrodzie za pomocą lup. 

  
(foto Mariola Bartula)

Największą furorę wśród maluchów zrobił ślimak,
a średniaki w skupieniu przygladały się życiu pracowitych mrówek.

Więcej zdjęć w Galerii*
Z wizytą w Australii...

Miło nam poinformować, że grupy Słoneczka i Smerfy z sukcesem uporały się z kolejnym zadaniem dotyczącym ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Poznajemy kontynenty - podróże w różne strony świata"
- dotarliśmy do Australii.
Dzieci korzystając z tablicy interaktywnej dowiedziały się o rdzennych mieszkańcach Australii
oraz wykonały etniczną pracę plastyczną  - ozdabiały bumerang techniką kropkowania(Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w na stronie w naszej zakładce Galerii).


Tekst i foto: Katarzyna Wójcik*  *  * 

Bezpieczeństwo od najmłodszych lat...

W czwartek 12 maja w zerówce czyli w grupie Sówek rozdzwoniły się telefony!

 

Odbyła się zabawa matematyczna, której głównym celem było utrwalenie zapisów graficznych cyfr, znajomości numerów alarmowych, a także umiejętności prowadzenia rozmowy telefonicznej.Sówki z zaangażowaniem i radością wzięły udział w zajęciach aktywizujących.
Dzieci samodzielnie w czasie zabawy wykonywały telefony, następnie prowadziły rozmowy z numerem 112 ,,ratujące życie ", jak również zwykle - koleżeńskie...


(Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w na stronie w naszej zakładce Galerii).


Tekst i foto. A. Maćkowska


*  *  *


Zapraszamy do Rodzinnego udziału w atrakcjach z okazji Dnia Dziecka

przygotownych przez Miejsko -Gminne Centrum Kutury i Promocji w Nowym Brzesku :-)

281784984_5335233986516373_1433419599750861899_n


Informacja o zakończonej rekrutacji

Dyrekcja Zespołu Przedszkolno-Szkolnego informuje, że na rok szkolny 2022/2023

- do Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku zostały przyjęte wszystkie dzieci spełniające kryterium wieku, których Rodzice złożyli wnioski do 18 marca 2022 r.

- do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku również zostali przyjęci wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania.
Z poważaniem  

Magdalena Doniec 

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego


w Nowym Brzesku

*  *  *
Rekrutacja 2022/2023

byuU7HrZwaWTdwEm

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku  informuje, że od 1 marca 2022 roku rozpocznie się nabór dzieci do Przedszkola Samorządowego  i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku na rok szkolny 2022/2023.

Komplet dokumentów (do pobrania) oraz szczegółowe informacje znajdują się pod poniższymi linkami na stronie Organu Prowadzącego


Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoly Podstawowej 

(Druki "Wniosków" można otrzymać i składać w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Brzesku)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2022r.

18 marca 2022r. do godz. 15:00

4 maja 2022r.

13 maja 2022r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

21 marca 2022r.

25 marca 2022r.

16 maja 2022r.

20 maja 2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

28 marca 2022r.

do godz. 15.00

23 maja 2022r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

29 marca 2022r.

8 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00

24 maja 2022r.

27 maja 2022r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

11 kwietnia 2022r.

do godz. 15:00

30 maja 2022r.

do godz. 15:00
*  *  *
Teatr cieni - magiczna siła bajek!

W grupie Sówek odbyło się niecodzienne spotkanie z bajką – bajką opowiadaną cieniem.
To wyjątkowy rodzaj przedstawienia, gdzie na specjalnym ekranie tradycyjne cienie rzucane są za pomocą dekoracji, rekwizytów.Sówki wykonały własnoręcznie swoje kukiełki do bajki o ,,Smoku Wawelskim”, co sprawiło im wiele przyjemności i satysfakcji.
Okazało się, że zabawa bez zabawek jest możliwa, i że cieniem też można się świetnie bawić

Teatrzyk cieni to doskonały sposób na rozwój wyobraźni i kreatywności dziecka !!!


  
Tekst i foto: Anita Maćkowska*  *  *

4 maja - Spotkanie ze Strażakami OSP

         Dzisiaj w imieniny św. Floriana w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Strażaka.

         Gościliśmy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Goście w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę pracy strażaka jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, oraz asyście podczas różnych akcji.

         Strażacy zapoznali przedszkolaków z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną.
Wszyscy z bliska mogli podziwiać wóz strażacki, wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
          Dzieci przymierzały hełm strażacki, wchodziły do wozu, gdzie mogły poczuć się jak 
prawdziwi strażacy choć przez chwilę. Wszystko zotało utrwalone na zdjęciach, kilka z nich można zobaczyć w naszej Galerii.

Wizyta strażaków utrwaliła wiedzę przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa, oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej.


Wszystkim Strażakom życzymy
bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,
a przede wszystkim zdrowia!

  


*  *

Patriotyczna majówka

Początek maja to okazja aby przypomnieć dzieciom jak ważna jest nasza tożsamość narodowa. Każda grupa w naszym Przedszkolu postarała się o patriotyczne akcenty z okazji Święta Flagi i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Grupa Promyczki (3-latki) - najmłodsi pod okiem Pani Marioli Bartula namalowali palcami piękne flagi i razem z Paniami wykonali w oknach biało-czerwone dekoracje z kwiatów.
Grupy Słoneczka i Smerfy (4-5 latki) - średniaki odświętnie ubrane i przygotowane przez swoje Panie Kasię Wójcik i Kasię Czaja, przygotowały mini akademię z odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w pozycji na baczność, wierszem "Kto ty jesteś? Polak mały..." i własnoręcznie wykonanymi dekoracjami -  białoczerwonymi sercami z maleńkich kuleczek z bibuły.
Grupa Misie (5-latki) poprowadzona przez Panią Renatę Skalską zaprezentowała nowonauczony wiersz o pięknie naszych barw ojczystych i wykonała parce plastyczne z polskimi flagami techniką wydzieranki.
Grupa Sówki (6-latki) zaprezentowała własnoręcznie wykonane w pracy grupowej symbole narodowe w wersji XL. 

Prezentujemy film na którym można zobaczyć naszych podopiecznych i podjęte przez nich działania.
https://www.facebook.com/104186781221425/videos/3350093235221294
Zapraszamy do zakładki Galeria na naszej stronie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego.


-
*  *  *
KWIECIEŃ


*  *  *
"Wiosenna pobudka" - odwiedziny teatrzyku

W miniony czwartek 28 IV po sniadaniu do naszego przedszkola przyleciał pierwszy bocian, który klekotając opowiedział wszystkim dzieciom swoje niesamowite przygody, których doświadczył podczas zimowej migracji do Afryki. Towarzyszyła mu zwariowana sójka - wystrojona w kolorowe, modne piórka, oraz bardzo pracowita wiewiórka, która wzorowo robiła wiosenne porządki. W spektaklu dzieci zobaczyły także niedźwiedzia - świeżo obudzonego ze snu zimowego. Losy leśnych bohaterów z przedstawienia pt. "Wiosenna pobudka" były bardzo zajmujące. Dzieci nie tylko dobrze się bawiły, obcując z kulturą, ale wzbogaciły swoją wiedzę poznając zwyczaje zwierząt związane ze zmieniającymi się porami roku.

Dzięki żywiołowej grze aktorskiej, sympatycznym żartom i melodyjnym piosenkom wszystkie dzieci z ogromnym zainteresowaniem obejrzały pierwszy po pandemii spektakl teatralny na żywo.

Więcej zdjęć można zobaczyć w zakładce Galeria.
*  *  *

Z radością poznajemy nowe koleżanki

W naszym przedszkolu dzieci z wielką otwartością i serdecznością przyjęły do swoich grup dzieci z Ukrainy. Niektóre z nich były z nami tylko przez kilka tygodni. Grupa Słoneczka pożegnała w minionym tygodniu małą Lubkę, która ruszyła ze swoją rodziną w dalszą drogę.

279310966_1011604239478016_8769403120842426410_n
"Kochana Lubo! Cieszymy się, że mogliśmy Cię poznać. 
Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy Cię gościć w naszym przedszkolu.
Życzymy Tobie i Twojej rodzinie wszystkiego najlepszego!


*  *  *

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ!

W naszym przedszkolu tradycyjnie świętowaliśmy Dzień Ziemi.

Przedszkolaki poznały i utrwaliły w trakcie zajęć wiedzę na temat Ziemi, poznały nieziemskie ciekawostki , korzystały z tablicy interaktywnej.

Dzieci segregowały śmieci do odpowiednich pojemników oraz poznały znaczenie słowa "recykling". Nie zabrakło także zabaw muzyczno – ruchowych do ekologicznych piosenek, oraz recytacji wierszy o tematyce związanej z naszą planetą.

Podczas zajęć plastycznych powstały fantastyczne prace : grupowe i indywidualne.

Obchody Światowego Dnia Ziemi stwarzają sytuację edukacyjną sprzyjającą utrwaleniu wiadomości na temat zachowań proekologicznych  - i tak też było u nas.

278733081_839030717031330_2341315264293747932_n

278839988_1157204535042870_1055595135615544914_n

279085598_542140127507995_8846132225015801847_n

278962882_10217874435731252_3134601378422546000_n

278936219_2803507149957929_1310980809765166211_n


*  *  *

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w Przedszkolu Samorządowym

W naszym Przedszkolu Samorządowym dzieci poznają nie tylko polskie tradycje wielkanocne wzbogacając swoją wiedzę i słownictwo. Zajmują się również tematycznymi eksperymentami chemicznymi, fizycznymi i przyrodniczymi z użyciem jajek. Panie przygotowały dla swoich podopiecznych między innymi jajka które przez 24 godziny moczyły się w occie czy kawie. Najmłodsi w formie zabawy uczą się jak zbudowane jest jajko, jak z użyciem jajek porównywać różne wielkości, przeliczają i klasyfikują.

Na wiosnę cieszymy się każdym nowym zielonym listkiem. W kącikach przyrodniczych dzieci bawiły się w ogrodnikówwysiały rzerzuchę, owies i posadziły cebulki. Każdy przedszkolak mógł osobiście zaobserwować jak z nasion kiełkują i wyrastają rośliny, które własnoręcznie posadził.

 

Dzieci wyrażają swoje doświadczenia w formie artystycznej. Powstało wiele ciekawych prac plastycznych. Rozkwitły kolorowe wiosenne kwiaty... Najmłodsi z grupy Promyczki tworzyli krzewy żółtej forsycji. Grupa Misiów wykonała krokusy i bajecznie kolorowe szafirki z papieru kolorowego.
W grupie Sówek dzieci za pomocą folii bąbelkowej dzieci wykonały wiosenne hiacynty

 

Okres wielkanocny ma swoje symboliczne zwierzątka. Zapraszamy do obejrzenia w naszej "Galerii" jak w przedszkolu powstają wielkanocne zajączki z kolorowych skarpetek!

W grupie Smerfów i Słoneczek dzieci pod okiem swoich wychowawczyń wykonały prace plastyczne,
które zabrały do swoich domów jako oryginalną dekorację świąteczną.


W naszym przedszkolu powstały również prace plastyczne przedstawiające wielkanocne kurczaczki i baranki wykonane techniką kolażu.

  

Maluchy, pracując w grupach wykonały wspaniale udekorowane materiałami ekologicznymi pisanki, a średniaki przygotowały barwne opaski wielkanocne z uszami królika :-)

    

Starszaki uczestnicząc we wszechstronnych wielkanocnych zajęciach edukacujnych ćwiczyły bardziej zaawansowane umiejetności jak czytanki o zwyczajach świątecznych i liczenie w świątecznych zadaniach matematycznych

  

Najstarsze dzieci wykonały również pracę plastyczną na papierowych talerzykach 

i brały udział w tematycznych zajęciach, konkurencjach stolikowych z ćwieczniami odechowymi - jajko w labiryncie 

oraz  zawodach sportowych na hali sportowej - slalom z jajkiem.   
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej zakładce "Galeria"

 


*  *  *

Czterolatki poznają Indie

W ramach realizacji kolejnego zadania w  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. ,,Poznajemy kontynenty - podróże w różne strony świata" dzieci z grup "Słoneczka" i "Smerfy" poznawały kolejny kraj na kontynencie Azjatyckim - Indie.

Dzieci wąchały, podziwiały kolory i kształty intensywnie pachnących przypraw.

Współpracując w grupach nasze czterolatki wykonały piękną wiosenną rangolę - wielkanocną pisankę z wykorzystaniem techniki plastycznej pochodzącej z Indii z wykorzystaniem farbowanego ryżu.
Zapraszamy do obejrzenia relacji w naszej zakładce "Galeria"

     


*  * 

Powroty ptaków i inne zwiastuny wiosny

- obserwujemy zmiany w przyrodzie

276147781_10217748110053189_4466627127545788202_n 276146790_10217748108573152_3397345235867924976_n
278149005_226495689683331_5266112757868986369_n


*  *  *
Wiosenne zabawy na świeżym powietrzu

277576980_1073685176696457_5169467864077038285_n 277527888_994310627874044_5325772769197974469_n 276285205_511418707177764_6408296627279914318_n 
Korzystając z pięknej słonecznej aury nasze przedszkolaki spędzają czas na zewnątrz spacerując,
bawiąc się na placu zabaw i poszukując pierwszych zwiastunów nowej pory roku w przyrodzie.

 275830605_986136078691499_1559455488622648206_n 


  *  *   *

MARCHEWKOWE ŚWIĘTO

Będzie zdrowy każdy zuch,

gdy marchewkę je za dwóch!

 

4 kwietnia grupa V obchodziła  Dzień Marchewki.

Z samego rana Sówki przywitała Marchewka Karotka, która przyniosła list dla przedszkolaków z marchewkowymi zadaniami.

Był marchewkowy guiz, rozwiązywanie zagadek, praca plastyczna – „ Mała Karotka”, a także zadania matematyczne z utrwaleniem znaków większości i mniejszości.

Dzieci losowały z Marchewki wyrazy o różnym stopniu trudności, odczytywały je i układały z nimi zdania.

Najwięcej radości sprawił wszystkim slalom drużynowy z marchewką na talerzu a także wspólne przygotowanie soku, który smakował lepiej niż z kartonu.

Sówkowy poniedziałek był zdrowy, witaminowy, pomarańczowy i marchewkowy.

Celem zajęć było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców jako darów natury na przykładzie marchewki, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole oraz zapoznanie dzieci ze sprzętem gospodarstwa domowego - wyciskarką do soków.

 

277731199_10217798293507744_8495415364994464882_n  277743675_10217798295587796_3667643991079048867_n
277735962_10217798294347765_7842471200529205636_n
277732150_10217798298707874_8358022147754173331_n


*  *  *
MARZEC 2022

*  *  *

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

- Konkurs grafiki komputerowej z użyciem Painta
w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Brzesku

Nadeszła pora na podsumowanie konkursu, który był ogłoszony w najstarszej grupie przedszkolnej czyli u "Sówek"
z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Dzieci pracowały na zajęciach z wykorzystaniem edytora graficznego PAINT
- tematem konkursu była ,,Ulubiona postać z bajki".

Wyzwanie podjęło siedmioro dzieci. Jury w 5 osobowym składzie przyznało punkty biorąc pod uwagę :

* ogólny wygląd ilustracji,

* ilość pracy włożonej w jej przygotowanie,

* podobieństwo do wybranego bohatera.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Michał Biernacki ( Sonic),

II miejsce - Wojciech Zawartka (Shrek),

III miejsce - Anna Wendel (Czerwony Kapturek).Zapraszamy do obejrzenia prac w naszej zakładce "Galeria".

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom, które spróbowały swoich sił w konkursie!!!
*  *  *

NASZ PIERWSZY WYJAZD DO TEATRU

                We wtorek 22 marca 2022 roku grupa SÓWEK I MISIÓW wybrała się do Teatru Współczesnego w Krakowie na sztukę „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

Dzieci z zapartym tchem śledziły losy dzielnego doktora, który wraz z przyjaciółmi przeżywał emocjonujące przygody.
Spektakl ukazał znaczenie miłości do zwierząt w życiu człowieka, a także istotę bezinteresownej pomocy, szacunku i tolerancji.

          Niezwykła scenografia pozwoliła nam na chwilę przenieść się do Afryki. Po zakończonym przedstawieniu przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę o teatrze a także poznać tajniki gry aktorskiej podczas warsztatów teatralnych.

Gromkie brawa po spektaklu oraz radosne opowieści w drodze powrotnej są z pewnością dowodem na to,
że wycieczkę można uznać za udaną.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej zakładce "Galeria"


*  *  *

DZIEŃ KOBIET

8 MARCA  to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety,

zarówno te duże, jak i te małe. 

W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie składali

życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków

i kwiatów... Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień,

a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni:)

Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia,
kwiaty i promienny uśmiech...

Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu,

to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania

upominkami swoich najbliższych.

275175628_287394536870690_1077919184007756661_n
275236936_1051588309093391_3465492184661140704_n
275143910_4782890501808964_6018617093821779476_n


*  *  *

LUTY

*  *  *


ŚLADAMI DINOZAURÓW


Końcówka lutego wcale nie musi być nudna… bo jak się okazuje właśnie na koniec miesiąca przypada dość nietypowe święto. Mowa oczywiście o Dniu Dinozaura, który wypada 26 lutego zatem jest to wspaniała okazja by przypomnieć sobie o prehistorycznych stworach, które niegdyś zamieszkiwały naszą planetę.
Sówki przygotowywały się do tego święta od kilku dni tworząc makietę przedstawiającą krainę dinozaurów.
25.02 zamieniliśmy się w prawdziwych paleontologów. Przedszkolaki dostały wiadomość o tajemniczych śladach, które znajdują się w szkole,
więc każdy przy pomocy lupy śledził dokąd prowadzi trop.
Okazało się, ze w sali dinozaur zostawił 3 jaja!! Każda grupa musiała jak najszybciej roztłuc je młotkiem i sprawdzić jaki dinozaur kryje się się środku. To był prawdziwy sprawdzian umiejętności współpracy w grupie - zdany oczywiście na szóstkę.  
Grupa Misiów wykazała się wielką kreatywnością tworząc szerg prac z dinozaurem w roli głównej: ich salę przyozdobiły dinozaury z gazety, z makaronu oraz piękne przestrzenne stegozaury.


   
     274598199_10217658105123122_1833215407573556084_n

274619887_10217658100963018_8876277129875399806_n

274000634_665868118065552_217021225435771006_n

274754502_684999222529941_4930080319963911475_n


*  *  *

BEZPIECZNI W INTERNECIE - SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ


W ramach uczestnictwa w akcji ,,Dzień bezpiecznego Internetu ", 16 lutego grupę Sówek i Misiów odwiedziła asp. szt. Elżbieta Kowal z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości dzieci w kwestii zagrożeń internetowych. Pani Policjant przekazała przedszkolakom, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim pewne niebezpieczeństwa.
Podczas zajęć dzieci poznały zachowania, które w Internecie są niebezpieczne.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci oraz na niebezpieczeństwa z tym związane. Dzieci miały szanse oglądnąć film edukacyjny pt. ,,Owce w sieci”, oraz zapolować w fotobudkach.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały za wizytę wręczając własnoręcznie wykonany upominek.

Serdecznie dziękujemy za znalezienie czasu na spotkanie z naszymi przedszkolakami!


274026217_10217622655756910_4128793667028719571_n

274007693_10217622657436952_6349213316241778459_n274078087_513470800209925_1297864110057690129_n

273995310_10217622655396901_8895180814675192008_n

273836417_482547816669103_678088109852933774_n*  *  *

W KARNAWALE SAME BALE...


Karnawał to wspaniała tradycja przepełniona muzyką i zabawą, w której ważnym elementem są bale i piękne, kolorowe stroje.

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas 16 lutego.

Młodsze grupy bawiły się wspólnie w Nowym Brzesku, Sówki i Misie - w Sierosławicach. Możemy być pewni, że bal dał wiele radości i po raz kolejny był okazją do wspólnej, wesołej zabawy, integracji grup i budowania relacji społecznych między dziećmi.

Zabawy prowadzone były pod głównym przewodnictwem Pani Katarzyny Zydroń, za co z całego serca dziękujemy! 

 274017999_10217623140249022_6651920747779898702_n

274017369_10217623140649032_5988838707611546014_n_1  273835191_1271476120042815_8717651897692175219_n_1
273855235_1119452995488786_7892682990457579772_n 273948202_397573185504931_7644156252673603540_nWALENTYNKI U MALUSZKÓW

14 lutego w najmłodszej grupie 3-latków "Promyczki" królował kolor czerwony, a to za sprawą Walentynek.

Dzieci rozmawiały o tym jak można okazywać swoje emocje - szczęście, przyjaźń, miłość bliskim osobom - nie tylko od święta.
Maluszki wzięły udział w różnych zabawach ogólnorozwojowych związanych z walentynkami.

Najmłodsi uczyli się budować dobre ralacje w grupie, stosować formy grzecznościowe i poświęcać uwagę innym osobom.
Dzieci wspólnie tańczyły przy ulubionych utworach i wykonały piękne prace plastyczne komponując kotka z serduszek.


273810286_491033805956257_6691138478600059152_n

273847700_353141093146229_6969207597837712447_n


*  *  *

STYCZEŃ

*  *  *
Dobro wraca...


Miło nam poinformować, że Grupa "Misie" z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku dostała podziękowania za przygotowanie występu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pokaz przedszkolaków bardzo się spodobał seniorom będącym podopiecznymi Środowiskowego Domu Pomocy w Gruszowie.

Nasze pięciolatki były niezwykle dumne z otrzymanego dyplomu, ale najbardziej ucieszyły się z ogromnej torby pełnej pysznych cukierków.

W imieniu naszych Misiów i Pani Wychowawczyni Renaty Skalskiej dziękujemy Kierownictwu, Pracownikom i Podopiecznym SDŚ za kolejny miły gest, który uczy dzieci, jak ważne jest serce otwarte dla drugiego człowieka i ile radości może sprawić okazywanie wdzięczności. To wspaniała lekcja życzliwości i wrażliwości społecznej.

272188644_1344646009314514_5993346474238475455_n

podziękowanie misieDZIEŃ BABCI I DZIADKA


w Przedszkolu Samorządowym

 

To już kolejny rok, kiedy uroczystość z okazji Dnia Babci I Dziadka musi odbywać się na odległość 

Obecne czasy  pozwoliły nam  jeszcze bardziej docenić, jak wielkim skarbem jest BABCIA i DZIADEK.

Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno - miłość BABCI i DZIADKA, za którą dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku chciały serdecznie podziękować.


Sówki i Misie uczciły zbliżające się święto  składając dziadkom życzenia, recytując wiersze, śpiewając piosenki, przygotowały również własnoręcznie wykonane laurki.

Dzieci z pozostałych grup również własnoręcznie przygotowały dla swoich Najbliższych piękne upominki.

 

  

W najstarszej grupie odbyła się też specjalna świąteczna loteria. Aby spędzić więcej czasu razem,  każde  dziecko z grupy Sówek wylosowało ,,kupony dla Babci i Dziadka " - przy najbliższej wizycie prosimy o wykonanie zadań znajdujących się  w pojemniczkach po jajkach niespodziankach.

 

KOCHANI DZIADKOWIE i BABCIE - JESZCZE RAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

Film z występami dzieci
Bardzo prosimy Rodziców o wyświetlenie filmu Babciom i Dziadkom

*  *  *
Podsumowanie akcji charytatywnej - zbiórki karmy dla zwierząt

 

Pomaganie jest fajne, dobro wraca - dlatego zorganizowaliśmy akcję dla naszych małych przyjaciół zwierzaków.

 Kolejna akcja "Wielka zbiórka dobrej karmy dla schroniska" i kolejny sukces!

 Akcja trwała w naszej szkole  i w przedszkolu od 29 listopada 2021 do 10 grudnia 2021.

Chętni uczniowie i przedszkolaki przynosili karmę, zabawki, miski dla zwierzaków ze schroniska „Psie Pole” w Racławicach i „Człowiek dla zwierząt” w Łętowicach Kolonii. 

Wolontariusze z klas ósmych zbierali karmę w szkole. Zaangażowani w akcję uczniowie klasy 8b po segregacji i przeliczeniach podali, że ...

zebraliśmy 57,7 kg suchej karmy (44 opakowania) oraz 44 kg mokrej karmy (65 saszetek)! 

Wspaniały wynik!

 

W przedszkolu w grupach Słoneczka, Smerfy i Promyczki zebrano:

38 kg suchej karmy,

29 szt. małych puszek karmy = 12,35 kg

11 szt. dużych puszek karmy  = 13,75 kg

Saszetki z mokrą karmą - 2,720 kg

+ duża torba pełna pluszowych zabawek dla zwierzaków

W grupie Sówki i Misie również dzieci chętnie otworzyły swoje serca dla potrzebujących zwierząt.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 Warto wspomnieć o dwóch szczególnych małych darczyńcach:

Sześcioletni Kuba ze swoim tatą poświęcił kilka pracowitych popołudni na własnoręczne wykonanie pięknej ciepłej budy dla psów ze schroniska.

Czteroletnia Wiktoria na wieść o potrzebujących zwierzątkach opróżniła swoją skarbonkę i całe oszczędności przeznaczyła na zakup karmy dla piesków i kotków.

 

Dziękujemy w imieniu bezdomnych zwierząt, za wielkie serce i okazaną życzliwość

 

Akcję w szkole zorganizował Samorząd Uczniowski, a koordynatorem akcji była Pani Katarzyna Olender, w przedszkolu inicjatorkami akcji były Pani Anita Maćkowska i Katarzyna Wójcik.