Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Polityka prywatności


INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
 w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Przedszkolno - Szkolny w Nowym Brzesku. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Przedszkolno - Szkolny w Nowym Brzesku, Nowe Brzesko, ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko, poprzez email: zpsgnowebrzesko@interia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 385-03-66, 12 385-28-85

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Przedszkolno - Szkolny w Nowym Brzesku, Nowe Brzesko, ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko, poprzez email: iod@iods.pl

I.          
 
II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do Szkoły oraz wykonywaniem jej statutowych zadań będą przetwarzane w celu:  

1)      wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej oraz edukacyjno-zawodowej, w tym  przeprowadzania rekrutacji dzieci do Szkoły, realizowania programów nauczania, oraz wykonania innych ciążących na Szkole zadań i obowiązków wynikających ze:

a)     Statutu Szkoły,

b)     ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz

c)      innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw, odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki.

(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b, c, e  RODO),

2)     umożliwienia łatwiejszego kontaktu, wykorzystywania wizerunku dzieci lub w innych przypadkach gdy zostanie Pani/Pan poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych dziecka w określonym zakresie i celu – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO),

3)     przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia dziecka w związku z jego funkcjonowaniem w Szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne)  - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka w tych celach (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO),

4)     zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony mienia - poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Szkoły oraz na terenie wokół Szkoły – na podstawie art. 180a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

5)     wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. przesyłania informacji dotyczących działalności szkoły, organizacji procesu dydaktycznego itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.      Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dzieci mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT (np. prowadzącym dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania) i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.      Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez odpowiednie ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), a także Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

2.      Nagrania obrazu (monitoring) zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

1)     Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2)     Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)     Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych,  zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

4)     Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy dane są nieprawidłowe  może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5)     Przenoszenia danych - gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,

6)     Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,

7)     Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

-        w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO


Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

VII. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy prawo oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez Szkołę jej zadań statutowych. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez Szkołę.

W niektórych sprawach podanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka  może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji danego celu.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE


Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ


Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.