Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności
Zajęcia zdalne - Historia

Kl. IV   zakres materiału do  opracowania w domu. 

W tym  tygodniu opracowujemy jeden temat, w kolejnym dwa. Itd. Pracujemy dwie godziny w tygodniu, jedną godzinę więcej niż w planie. Moja prośba, ponieważ nikt z nas nie wie jak długo potrwa przerwa w nauczaniu, dlatego proszę o zastosowanie się do zaleceń. Po powrocie  do szkoły każdy temat będzie objaśniony, wytłumaczony przez nauczyciela.

Rozdział III: Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Rozpoczynamy od tematu nr 2 ponieważ temat nr 1 z podręcznika został już opracowany. 

 1. XVII wiek – stulecie wojen – notatki do zeszytu według podanych punktów

– potop szwedzki, rola Stefana Czarnieckiego data !!!

– obrona Jasnej Góry i rola przeora Augustyna Kordeckiego data !!!

– król Jan III Sobieski i jego zwycięstwa nad Turkami

– rola husarii w polskich sukcesach militarnych

– znaczenie terminów: potop szwedzki, husaria, wielki wezyr, odsiecz – proszę wyjaśnić w zeszycie

 

 1. Tadeusz Kościuszko – dowódca powstania – notatki do zeszytu według podanych punktów

– sytuacja Rzeczypospolitej w XVIII w.

– Konstytucja 3 Maja - data !!!

– rozbiory Rzeczypospolitej przez Rosję, Prusy i Austrię

– dowództwo Tadeusza  Kościuszki w powstaniu w 1794 r.

– bitwa pod Racławicami i rola kosynierów data !!!

– klęska powstania i III rozbiór Rzeczypospolitej

– znaczenie terminów: rozbiory, konstytucja, powstanie, kosynierzy- proszę wyjaśnić w zeszycie

 

 1. Józef Wybicki i hymn Polski – notatki do zeszytu według podanych punktów

– losy Polaków po upadku Rzeczypospolitej

– Legiony Polskie we Włoszech i panujące w nich zasady

– generał Jan Henryk Dąbrowski i jego rola w stworzeniu Legionów Polskich

– Józef Wybicki – autor Mazurka Dąbrowskiego

– Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski – data !!!

– znaczenie terminów: emigracja, legiony, hymn państwowy-  proszę wyjaśnić w zeszycie

 

 1. Romuald Traugutt i powstańcze państwo – notatki do zeszytu według podanych punktów

– Romuald Traugutt – życie przed wybuchem powstania styczniowego

– branka i wybuch powstania styczniowego (daty)

– wojna partyzancka – wyjaśnić na czym polegała ?

– Romuald Traugutt dyktatorem powstania

– represje po upadku powstania styczniowego – znaczenie terminów: zabór rosyjski,

   działalność  konspiracyjna, branka, wojna partyzancka, dyktator, zesłanie

 1. Maria Skłodowska Curie – polska noblistka - notatki do zeszytu według podanych punktów

–  M. Skłodowskiej-Curie na ziemiach polskich i jej życie

– tajne nauczanie i Latający Uniwersytet – kariera naukowa M.Skłodowskiej- Curie

– Nagrody Nobla przyznane M. Skłodowskiej-Curie

– polscy nobliści – znaczenie terminów: tajne nauczanie, Nagroda Nobla, laureat - proszę wyjaśnić w zeszycie

 

Powtórzenie po zakończonym rozdziale– przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości (1 godz.) W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji. 

 

Rozdział IV: Ku współczesnej Polsce -  notatki do zeszytu według podanych punktów

 

 1. Józef Piłsudski i niepodległa Polska -

– Józef Piłsudski - życiorys

– udział Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego w działaniach zbrojnych podczas I wojny światowej

– odzyskanie niepodległości przez Polskę (data)

– walki o ustalenie granic II Rzeczypospolitej i bitwa warszawska (data)

– Józef Piłsudski naczelnikiem państwa

– Narodowe Święto Niepodległości – od kiedy ustalono

– znaczenie terminów: II Rzeczpospolita, naczelnik państwa – proszę wyjaśnić   w zeszycie

 

 1. Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni -notatki do zeszytu według podanych punktów

– problemy odrodzonej Polski

– zaślubiny Polski z morzem(data)

– zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego na polu gospodarczym

– budowa portu w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy (daty)

– Gdynia polskim „oknem na świat” – znaczenie terminów: eksport, okręg przemysłowy

 

 1. Szare Szeregi – bohaterscy harcerze -notatki do zeszytu według podanych punktów

– wybuch II wojny światowej (data)

– sytuacja społeczeństwa polskiego pod niemiecką okupacją

– Szare Szeregi (Zośka, Alek, Rudy)

– akcja pod Arsenałem ( data)

– batalion „Zośka” w powstaniu warszawskim

–wybuch  powstania warszawskiego ( data)

– znaczenie terminów: okupacja, łapanki, Armia Krajowa, Szare Szeregi-proszę wyjaśnić  w zeszycie

 

Zachęcam do korzystania z programów w blokach edukacyjnych oferowanych przez TVP Historia, TVP Kultura.

Proszę w miarę możliwości oglądać filmy o tematyce historycznej.
Kl. V a i b – Historia – zakres materiału do  opracowania w domu.

 

W tym  tygodniu opracowujemy dwa tematy, w kolejnym dwa, tak jak przypadają w planie lekcji. Napisałam więcej tematów być może ktoś z Was będzie chciał więcej opracować, dla chętnych.

Rozdział VI: Polska pierwszych Piastów -rozpoczynamy od tematu nr 3 –pierwsze dwa tematy opracowane w szkole na lekcjach historii:

WAŻNE !!!  Notatki wykonujemy według podanych punktów:

Temat 3: Polska Kazimierza Wielkiego  

– Kazimierz Wielki ostatnim królem z dynastii Piastów

– reformy Kazimierza Wielkiego

– zjazd monarchów w Krakowie( data)

– uczta u Wierzynka

– zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną – wyjaśniamy sens powiedzenia

– utworzenie Akademii Krakowskiej (data)

– znaczenie terminu uniwersytet – wyjaśnienie w zeszycie

 

Temat 4:  Kryzys i odbudowa państwa polskiego

– panowanie Mieszka II ( data)

– kryzys monarchii wczesnopiastowskiej

– panowanie Kazimierza Odnowiciela

– Kraków stolicą państwa ( data)

– polityka zagraniczna Bolesława Śmiałego

– koronacja królewska Bolesława Śmiałego (data)

– konflikt króla z biskupem Stanisławem i jego skutki

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach

wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji

 

Temat 5: Panowanie Bolesława Krzywoustego

– rządy Władysława Hermana (daty)

– bratobójcza wojna między Bolesławem i Zbigniewem (data)

– polityka Bolesława Krzywoustego i konflikt z Niemcami

– postać Anonima zwanego Gallem

– statut Krzywoustego (data)

-  znaczenie terminów: wojewoda/palatyn, statut, zasada senioratu, senior, juniorzy

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji

 

Temat 6. Społeczeństwo Polski wczesnopiastowskiej

– drużyna wojów

– Kazimierz Odnowiciel i początek prawa rycerskiego w Polsce

– grody jako centra administracyjne oraz obronne

– mieszkańcy podgrodzi – powinności chłopów względem władców

– ludność służebna i niewolna

– znaczenie terminów: gród, podgrodzie, danina, osada służebna

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji

 

Podsumowanie rozdziału – rozwiązanie zadań do zeszytu

 

Rozdział VII: Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

 1. Rozbicie dzielnicowe

– podział państwa polskiego na dzielnice (data) wymienić dzielnice i panujących

– walki wewnętrzne pomiędzy przedstawicielami dynastii Piastów

– utrwalenie podziału politycznego ziem polskich

– osłabienie Polski na arenie międzynarodowej

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji

 

 1. Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie

– sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie – kto , kiedy i w jakim roku ?

– budowa zamku w Malborku ( proszę podać datę) i polityka gospodarcza Zakonu

– polityka Zakonu względem ziem polskich

– zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego

– znaczenie terminów: wielki mistrz, chrystianizacja, komturia

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji

 

 1. Zjednoczenie państwa polskiego

– próby zjednoczenia ziem polskich przez książąt śląskich

– Przemysł II królem Polski – panowanie Wacława II i Wacława III (daty)

– polityka Władysława Łokietka i jego koronacja

– konflikt Władysława Łokietka z Krzyżakami i bitwa pod Płowcami (data)

– rola Kościoła w zjednoczeniu Polski

– znaczenie terminów: insygnia koronacyjne, Szczerbiec

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji

 

 1. Społeczeństwo stanowe na ziemiach polskich

– wpływ osłabienia władzy monarszej na kształtowanie się stanów

– uniezależnienie się Kościoła w Polsce od zwierzchnictwa władzy świeckiej

– ukształtowanie się stanu rycerskiego

– lokacje miejskie i prawa lokacyjne

– uprawnienia ludności wiejskiej

– znaczenie terminów: społeczeństwo stanowe, przywilej, prawo lokacyjne magdeburskie, prawo lokacyjne lubeckie, sołtys, ława, prawo wychodu

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji oraz w podsumowaniu.

 

Podsumowanie rozdziału – rozwiązanie zadań do zeszytu

 

Zachęcam do korzystania z portali edukacyjnych oferowanych przez TVP Historia, TVP Kultura

W miarę możliwości oglądamy filmy edukacyjne o tematyce historycznej. Klasa VI a – Historia – zakres materiału do  opracowania w domu.

 

Rozdział V: Walka Rzeczypospolitej w XVIII wieku o utrzymanie niepodległości -rozpoczynamy od tematu nr 4 – pierwsze trzy tematy opracowane w szkole na lekcjach historii:

W tym  tygodniu opracowujemy dwa tematy, w kolejnym dwa, tak jak przypadają w planie lekcji. Napisałam więcej tematów, być może ktoś będzie chciał opracować kolejne.

 

WAŻNE !!!  Notatki wykonujemy według podanych punktów w podręczniku:

 

 1. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja9 powtórzyć – temat opracowany na lekcji, uzupełnić notatki)
 2. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Rzeczypospolitej

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji. 

 

Rozdział VI: Rewolucja francuska i okres napoleoński

 1. Wybuch rewolucji francuskiej
 2. Republika francuska
 3. Od konsulatu do cesarstwa
 4. Legiony polskie we Włoszech
 5. Księstwo Warszawskie
 6. Wojna z Rosją w 1812 roku
 7. Znaczenie okresu napoleońskiego dla Europy i Polaków

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji. 

 

Zachęcam do korzystania z portali edukacyjnych oferowanych przez TVP Historia, TVP Kultura oraz do oglądania filmów edukacyjnych o tematyce historycznej.

Klasa VI b

W kazdym tygodniu proszę przygotować 2 tematy.

Rozdział V: Upadek Rzeczypospolitej

 1. Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.
 2. Pierwszy rozbiór Polski.
 3. Kultura polskiego oświecenia.
 4. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

Proszę wpisać temat do zeszytu. Następnie rozwiązać wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń. Zaplanujcie rozsądnie czas na realizację podanych tematów. Ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Zadania oznaczone gwiazdką są nieobowiązkowe (dla chętnych).

W kolejnych tygodniach:

 1. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.
 2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Rozwiązujemy zadania

Podręcznik str. 182 ustnie

Zeszyt ćwiczeń str.92 – 93 pisemnie

Rozdział VI: Rewolucja francuska i okres napoleoński

 1. Rewolucja francuska.
 2. Republika francuska.

 

W kolejnych tygodniach, jeśli szkoły nadal będą zamknięte opracowujemy po 2 tematy w tygodniu, tak jak wynika z planu lekcji.Klasa VII a– Historia –zakres materiału do opracowania w domu.

 W tym  tygodniu opracowujemy dwa tematy, w kolejnym dwa, tak jak przypadają w planie lekcji. Napisałam więcej tematów być może ktoś z Was będzie chciał więcej opracować, dla chętnych.

 

Rozdział V: Pierwsza wojna światowa – rozpoczynamy od tematu nr 2 – pierwszy temat opracowany w szkole na lekcjach historii:

WAŻNE !!!  Notatki wykonujemy według podanych punktów w podręczniku.

 

 1. Na frontach I wojny światowej
 2. I wojna światowa na ziemiach polskich
 3. Rewolucje w Rosji
 4. Sprawa polska podczas I wojny światowej

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji. 

 

Rozdział VI: Świat w okresie międzywojennym

 

 1. Ład wersalski
 2. Narodziny faszyzmu
 3. ZSRR – imperium komunistyczne
 4. Zmiany cywilizacyjne i kultura w okresie międzywojennym
 5. Świat na drodze ku II wojnie światowej

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji. 

 

Zachęcam do korzystania z portali edukacyjnych oferowanych przez TVP  Historia, TVP Kultura oraz oglądania filmów historycznych.Klasa VII b

Zakres materiału do opracowania w domu.

W każdym tygodniu bardzo proszę przygotować po 2 tematy.

Rozdział V: I wojna światowa

 1. Świat na drodze ku wojnie.
 2. Na frontach I wojny światowej.
 3. I wojna światowa na ziemiach polskich.
 4. Rewolucje w Rosji.

 

W zeszytach wpisujemy temat lekcji i piszemy krótką notatkę wg punktów w podręczniku (Na co będę zwracać uwagę).

W kolejnych tygodniach, jeśli szkoły nadal będą zamknięte opracowujemy po 2 tematy w tygodniu, tak jak wynika z planu lekcji.

Kolejny tydzień proszę przygotować:

 1. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
 2. Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości.


Klasa VIII a

Zakres materiału do opracowania w domu.


W każdym tygodniu bardzo proszę przygotować po 2 tematy.

Rozdział IV: Polska po II wojnie światowej

 1. Początki władzy komunistów w Polsce.
 2. Opór społeczny wobec komunizmu.
 3. Powojenna odbudowa.
 4. Polska w czasach stalinizmu.

W zeszytach wpisujemy temat lekcji i piszemy krótką notatkę wg punktów w podręczniku (Na co będę zwracać uwagę).

 1. Polski Październik.
 2. PRL w latach 1956 – 1970.
 3. Polska w latach 70.XX wieku.
 4. Powtórzenie wiadomości.

W kolejnych tygodniach, jeśli szkoły nadal będą zamknięte opracowujemy po 2 tematy w tygodniu, tak jak wynika z planu lekcji.